Ktl-icon-tai-lieu

V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7831 lần   |   Lượt tải: 50 lần
V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội
quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của
nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu
hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay
Nguyễn Thị Thế
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.85
Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Trọng Hoài
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày các khái niệm, quan niệm cơ bản về chủ nghĩa cơ hội (CNCH), bao
gồm khái niệm CNCH, nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, các khuynh hướng cơ bản của
CNCH quốc tế II. Phân tích cuộc đấu tranh của V.I.Lênin chống CNCH của E.Becstanh
và C.Causky, làm sáng tỏ hơn nữa những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. Rút
ra được ý nghĩa của cuộc đấu tranh đó đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng ta hiện
nay.
Keywords.Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chủ nghĩa cơ hội; Quốc tế 2; Giai đoạn 18951924; Chủ nghĩa Mác-Lênin

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do và tính cấp thiết
V.I.Lênin là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế
giới. Cuộc đời và sự nghiệp Người hầu như nằm trọn trong một giai đoạn lịch sử đầy
biến động của thời đại: CNTB giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc
quyền dần hình thành CNĐQ. Trong bối cảnh lịch sử đó, Người đã có cống hiến to lớn
nhằm bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân.
Những tác phẩm lý luận của V.I.Lênin là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác trong
những điều kiện lịch sử mới nhằm giải đáp những vấn đề bức thiết nhất đang đặt ra cho
nhân loại trong thời điểm bản lề giữa hai thế kỷ XIX và XX. Cuộc đấu tranh của V.I.Lênin
và những người cộng sản chống CNCH trong quốc tế II kể từ khi Ph.Ăngghen qua đời
(1895) có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ đối với phong trào công nhân quốc tế thế kỷ
XIX đầu XX mà còn có giá trị đối với phong trào công nhân trên toàn thế giới hiện nay.
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của
thế kỷ XX đã làm cho phong trào cách mạng thế giới lâm vào khủng hoảng và thoái trào.
Từ mọi phía, kẻ thù của chủ nghĩa Mác dưới mọi màu sắc, công khai và dấu ráo riết thực
hiện mục tiêu xóa sổ chủ nghĩa Mác cả trong lý luận và thực tiễn. Trong tình hình đó,
một bộ phận những người cộng sản hoang mang dao động, mất phương hướng chính trị,
một bộ phận cơ hội khác công khai bày tỏ lập trường chống chủ nghĩa xã hội.
1

Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu bức thiết cho những người mác xít chân chính rằng,
phải tiếp tục cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ những ...
1
V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội
quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của
nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu
hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay
Nguyễn Thị Thế
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.85
Người hướng dẫn: PGS.TS Hồ Trọng Hoài
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày các khái niệm, quan niệm bản về chủ nghĩa hội (CNCH), bao
gồm khái niệm CNCH, nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, các khuynh hướng bản của
CNCH quốc tế II. Phân tích cuộc đấu tranh của V.I.Lênin chống CNCH của E.Becstanh
C.Causky, làm sáng thơn nữa những nguyên của chủ nghĩa hội khoa học. Rút
ra được ý nghĩa của cuộc đấu tranh đó đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng ta hiện
nay.
Keywords.Chủ nghĩa hội khoa học; Chủ nghĩa hội; Quốc tế 2; Giai đoạn 1895-
1924; Chủ nghĩa Mác-Lênin
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do và tính cấp thiết
V.I.Lênin lãnh tđại của giai cấp ng nhân nhân dân lao động trên toàn thế
giới. Cuộc đời sự nghiệp Người hầu nnằm trọn trong một giai đoạn lịch sử đầy
biến động của thời đại: CNTB giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc
quyền dần hình thành CNĐQ. Trong bối cảnh lịch sử đó, Người đã cống hiến to lớn
nhằm bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân.
Những tác phẩm luận của V.I.Lênin sự vận dụng sáng tạo chnghĩa c trong
những điều kiện lịch sử mới nhằm giải đáp những vấn đề bức thiết nhất đang đặt ra cho
nhân loại trong thời điểm bản lề giữa hai thế kỷ XIX và XX. Cuộc đấu tranh của V.I.Lênin
những người cộng sản chống CNCH trong quốc tế II kể từ khi Ph.Ăngghen qua đời
(1895)giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ đối với phong trào công nhân quốc tế thế kỷ
XIX đầu XX mà còn có g trị đối với phong trào công nhân trên toàn thế giới hiện nay.
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của
thế k XX đã làm cho phong trào cách mạng thế giới lâm vào khủng hoảng và thoái trào.
Từ mọi phía, kẻ thù của chủ nghĩa Mác dưới mọi màu sắc, công khai và dấu ráo riết thực
hiện mục tiêu xóa sổ chủ nghĩa Mác cả trong luận thực tiễn. Trong tình hình đó,
một bộ phận những người cộng sản hoang mang dao động, mất phương ớng chính trị,
một bộ phận cơ hội khác công khai bày tỏ lập trường chống chủ nghĩa xã hội.
V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội quốc tế II giai đoạn 1895-1924 và ý nghĩa của nó đối với cuộc đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay 9 10 619