Ktl-icon-tai-lieu

Vài nét về chính sách ngoại giao Châu Á của Nhật Bản năm 2009 - 2010

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VµI NÐT VÒ chÝnh s¸ch NGO¹I GIAO CH¢U ¸
CñA NHËT B¶N N¡M 2009 – 2010
Ng« H−¬ng Lan (*)

§

èi víi NhËt B¶n, x©y dùng mét khu
vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh D−¬ng hßa
b×nh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn lµ yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi an ninh vµ sù
phån vinh cña ®Êt n−íc nµy. HiÖn nay,
NhËt B¶n võa duy tr× quan hÖ ®ång
minh NhËt - Mü nh− lµ trôc chÝnh trong
quan hÖ ®èi ngo¹i, ®ång thêi tÝch cùc
thóc ®Èy quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c
n−íc ch©u ¸, coi môc tiªu x©y dùng
“Céng ®ång §«ng ¸” mµ NhËt B¶n ®ãng
vai trß dÉn ®Çu lµ môc tiªu dµi h¹n
quan träng trong chÝnh s¸ch ngo¹i giao
ch©u ¸ cña m×nh.
N¨m 2009 vµ nöa ®Çu 2010 lµ giai
®o¹n x¶y ra nh÷ng diÔn biÕn quan träng
trªn chÝnh tr−êng NhËt B¶n. ViÖc §¶ng
D©n chñ NhËt B¶n (DPJ) giµnh th¾ng
lîi trong cuéc bÇu cö H¹ viÖn mïa thu
n¨m 2009, kÕt thóc h¬n nöa thÕ kû cÇm
quyÒn gÇn nh− liªn tôc cña §¶ng D©n
chñ tù do NhËt B¶n (LDP), råi ngµy
2/6/2010 l¹i chøng kiÕn Thñ t−íng
Hatoyama tõ chøc sau h¬n 8 th¸ng cÇm
quyÒn ®Çy biÕn ®éng - mµ nguyªn nh©n
chÝnh lµ thÊt b¹i trong viÖc thùc hiÖn
cam kÕt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di chuyÓn c¨n
cø qu©n sù Futenma, ®· ¶nh h−ëng
kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ ngo¹i giao cña ®Êt n−íc mÆt trêi mäc.
Trong h¬n 8 th¸ng cÇm quyÒn cña Thñ

t−íng Hatoyama, víi c¸c cuéc viÕng
th¨m th−êng xuyªn tíi hai l¸ng giÒng
lµ Trung Quèc vµ Hµn Quèc, cã thÓ nãi,
ch−a bao giê mèi quan hÖ víi ch©u ¸ l¹i
®−îc −u ¸i nh− thêi gian nµy, nh−ng
®©y còng lµ lóc quan hÖ víi ng−êi ®ång
minh lín - n−íc Mü - l¹i gÆp mét sè khã
kh¨n. Gi¶i quyÕt kh«ng thÊu ®¸o vÊn ®Ò
víi Mü ®· dÉn ®Õn viÖc tõ chøc cña Thñ
t−íng Hatoyama. Cã lÏ, ®óng nh− vÞ
cùu thñ t−íng nµy nhËn ®Þnh: NhËt B¶n
®ang ®øng tr−íc mét t×nh thÕ tiÕn tho¸i
l−ìng nan, khi “muèn ®éc lËp h¬n vÒ
kinh tÕ, chÝnh trÞ víi Mü, trong khi võa
ph¶i b¶o vÖ lîi Ých quèc gia trong bèi
c¶nh n−íc l¸ng giÒng Trung Quèc ®ang
t×m mäi c¸ch ®Ó trë thµnh sè mét” (xem
thªm: 1). NhËt B¶n cÇn ph¶i kiÕm t×m
mét vÞ thÕ míi trong céng ®ång quèc tÕ,
b»ng sù “dÝnh lÝu” nhiÒu h¬n víi ch©u ¸
víi vai trß lµ “ng−êi dÉn ®Çu” trong viÖc
x©y dùng céng ®ång §«ng ¸, trë thµnh
chiÕc cÇu nèi gi÷a ph−¬ng §«ng vµ
ph−¬ng T©y.∗
I. VÞ thÕ cña ch©u ¸ vµ vÊn ®Ò hîp t¸c §«ng ¸

§iÓm ®¸ng chó ý cña ch©u ¸ hiÖn
nay chÝnh lµ søc m¹nh kinh tÕ. Trong
khu vùc ®−îc mÖnh danh lµ “Trung t©m

(∗)

ThS., ViÖn Nghiªn cøu §«ng B¾c ¸.

32
t¨ng tr−ëng cña thÕ giíi” nµy, tæng thu
nhËp quèc néi (GDP) cña c¸c n−íc
ASEAN+6 (6 n−íc bao gåm: NhËt B¶n,
Trung Quèc, Hµn Quèc, Ên §é,
Australia, New Zealand) chiÕm tíi 23%
GDP toµn thÕ giíi (theo: 5). §Æc b...
VµI NÐT VÒ chÝnh s¸ch NGO¹I GIAO CH¢U ¸
CñA NHËT B¶N N¡M 2009 2010
Ng« H−¬ng Lan
(*)
èi víi NhËt B¶n, x©y dùng mét khu
vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh D−¬ng hßa
b×nh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn lµ yÕu
kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi an ninh sù
phån vinh cña ®Êt n−íc nµy. HiÖn nay,
NhËt B¶n võa duy tr× quan ®ång
minh NhËt - Mü nh− lµ trôc chÝnh trong
quan hÖ ®èi ngo¹i, ®ång thêi tÝch cùc
thóc ®Èy quan ngo¹i giao víi c¸c
n−íc ch©u ¸, coi môc tiªu x©y dùng
“Céng ®ång §«ng ¸mµ NhËt B¶n ®ãng
vai trß dÉn ®Çu lµ môc tiªu dµi h¹n
quan träng trong chÝnh s¸ch ngo¹i giao
ch©u ¸ cña m×nh.
N¨m 2009 nöa ®Çu 2010 giai
®o¹n x¶y ra nh÷ng diÔn biÕn quan träng
trªn chÝnh tr−êng NhËt B¶n. ViÖc §¶ng
D©n chñ NhËt B¶n (DPJ) giµnh th¾ng
lîi trong cuéc bÇu H¹ viÖn mïa thu
n¨m 2009, kÕt thóc h¬n nöa tcÇm
quyÒn gÇn nh− liªn tôc cña §¶ng D©n
chñ tù do NhËt B¶n (LDP), råi ngµy
2/6/2010 l¹i chøng kiÕn Thñ t−íng
Hatoyama tõ chøc sau h¬n 8 th¸ng cÇm
quyÒn ®Çy biÕn ®éng - nguyªn nh©n
chÝnh thÊt b¹i trong viÖc thùc hiÖn
cam kÕt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di chuyÓn c¨n
qu©n Futenma, ®· ¶nh h−ëng
kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ -
ngo¹i giao cña ®Êt n−íc mÆt trêi mäc.
Trong h¬n 8 th¸ng cÇm quyÒn cña Thñ
t−íng Hatoyama, víi c¸c cuéc viÕng
th¨m th−êng xuyªn tíi hai l¸ng giÒng
Trung Quèc Hµn Quèc, tnãi,
ch−a bao giê mèi quan víi ch©u ¸ l¹i
®−îc −u ¸i nh− thêi gian nµy, nh−ng
®©y còng lóc quan víi ng−êi ®ång
minh lín - n−íc - l¹i gÆp mét khã
kh¨n. Gi¶i quyÕt kh«ng thÊu ®¸o vÊn ®Ò
víi ®· dÉn ®Õn viÖc tõ chøc cña Thñ
t−íng Hatoyama. lÏ, ®óng nh−
cùu thñ t−íng nµy nhËn ®Þnh: NhËt B¶n
®ang ®øng tr−íc mét t×nh ttiÕn tho¸i
l−ìng nan, khi “muèn ®éc lËp h¬n vÒ
kinh tÕ, chÝnh trÞ víi Mü, trong khi võa
ph¶i b¶o lîi Ých quèc gia trong bèi
c¶nh n−íc l¸ng giÒng Trung Quèc ®ang
t×m mäi c¸ch ®Ó trë thµnh mét” (xem
thªm: 1). NhËt B¶n n ph¶i kiÕm t×m
mét tmíi trong céng ®ång quèc tÕ,
b»ng sù “dÝnh lÝu” nhiÒu h¬n víi ch©u ¸
víi vai trß “ng−êi n ®Çu” trong viÖc
x©y dùng céng ®ång §«ng ¸, tthµnh
chiÕc cÇu nèi gi÷a ph−¬ng §«ng
ph−¬ng T©y.
I. VÞ thÕ cña ch©u ¸ vµ vÊn ®Ò hîp t¸c §«ng ¸
§iÓm ®¸ng chó ý cña ch©u ¸ hiÖn
nay chÝnh søc m¹nh kinh tÕ. Trong
khu vùc ®−îc mÖnh danh lµ Trung t©m
(
)
ThS., ViÖn Nghiªn cøu §«ng B¾c ¸
.
§
Vài nét về chính sách ngoại giao Châu Á của Nhật Bản năm 2009 - 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vài nét về chính sách ngoại giao Châu Á của Nhật Bản năm 2009 - 2010 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vài nét về chính sách ngoại giao Châu Á của Nhật Bản năm 2009 - 2010 9 10 496