Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của các tổ chức trung gian - một số kiến nghị trong bình ổn thị trường hàng hóa tại Việt nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN – MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TRONG BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM
Trần Duy Vũ Ngọc Lan*
TÓM TẮT
Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thị trường hàng hóa Việt Nam rất đa
dạng phong phú chủng loại và không tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa nước ngoài, đòi
hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao nội lực để cạnh tranh công bằng. Với mục tiêu trợ
giúp Chính phủ và các doanh nghiệp, các hiệp hội chuyên ngành, tổ chức trung gian ra đời thể hiện
vai trò điều tiết, bảo vệ quyền lợi cho nhà sản xuất và cả người tiêu dùng, đồng thời giúp Chính phủ
bình ổn thị trường. Bài viết trình bày những kiến nghị phát huy năng lực của các hiệp hội ngành
nghề, tổ chức trung gian.
THE ROLES OF INTERMEDIATED INSTITUTION - SOME NECESSARY SOLUTIONS
IN STEADYING IN VIETNAM COMMODITY MARKET
SUMMARY
After joining to WTO, Vietnam's Commodity market have been a plentiful commodity market
and we can not avoid to compete with another countries’ products, Vietnamese business have to
improve themselves to rival the others. Professional associations, intermediary organisations were
appeared to have a regulation of the supply and demand, protection the producer's profits and
customer’s right, and then to give the steady market to the government. This paper gave some
suggestions for improving the Professional associations and intermediary organisation’s abilities.
1. Thị trường hàng hóa Việt Nam và vai
trò của các hội nghề nghiệp
1.1. Tổ chức trung gian
Tổ chức trung gian là một tổ chức phi
chính phủ, được thành lập và hoạt động theo các
hợp đồng hay thỏa thuận với chính quyền địa
phương, nhà nước hay chính phủ. Tổ chức trung
gian được cung cấp một số quyền hạn và trách
nhiệm như vai trò của chính phủ trong lĩnh vực
chuyên môn. Ngoài ra, tổ chức trung gian còn
có những quyền hạn khác trong vai trò của một
tổ chức phi chính phủ.
Hiệp hội ngành nghề (hay còn gọi là hội
nghề nghiệp) thường được hình thành và hoạt
động xuất phát từ nhu cầu thực tế của các doanh
nghiệp. Các hội viên thường là các doanh
nghiệp cùng ngành nghề và đến với hội với

mong muốn góp tiếng nói chung cùng phát triển
ngành nghề kinh doanh với sức mạnh tập thể.
Hiện nay, khái niệm hiệp hội ngành
nghề hay hội nghề nghiệp được đề cập nhiều
hơn khái niệm tổ chức trung gian. Tuy nhiên,
khi khảo sát chức năng hoạt động thì các hội và
tổ chức này vai trò rất gần nhau. Khi xem xét
hai luận điểm trên tại Việt Nam, tổ chức trung
gian và hiệp hội ngành nghề khác nhau ở cấp đ...
66
VAI TRÒ CA CÁC T CHC TRUNG GIAN – MT S KIN NGH
TRONG BÌNH N TH TRƯỜNG HÀNG HÓA TI VIT NAM
Trn Duy Vũ Ngc Lan*
TÓM TT
Sau khi gia nhp T chc Thương mi thế gii (WTO), th trường hàng hóa Vit Nam rt đa
dng phong phú chng loi và không tránh khi cnh tranh khc lit vi hàng hóa nước ngoài, đòi
hi các doanh nghip Vit Nam phi nâng cao ni lc để cnh tranh công bng. Vi mc tiêu tr
giúp Chính ph và các doanh nghip, các hip hi chuyên ngành, t chc trung gian ra đời th hin
vai trò điu tiết, bo v quyn li cho nhà sn xut và c người tiêu dùng, đồng thi giúp Chính ph
bình n th trường. Bài viết trình bày nhng kiến ngh phát huy năng lc ca các hip hi ngành
ngh, t chc trung gian.
THE ROLES OF INTERMEDIATED INSTITUTION - SOME NECESSARY SOLUTIONS
IN STEADYING IN VIETNAM COMMODITY MARKET
SUMMARY
After joining to WTO, Vietnam's Commodity market have been a plentiful commodity market
and we can not avoid to compete with another countries’ products, Vietnamese business have to
improve themselves to rival the others. Professional associations, intermediary organisations were
appeared to have a regulation of the supply and demand, protection the producer's profits and
customer’s right, and then to give the steady market to the government. This paper gave some
suggestions for improving the Professional associations and intermediary organisation’s abilities.
1. Th trường hàng hóa Vit Nam và vai
trò ca các hi ngh nghip
1.1. T chc trung gian
T chc trung gian là mt t chc phi
chính ph, được thành lp và hot động theo các
hp đồng hay tha thun vi chính quyn địa
phương, nhà nước hay chính ph. T chc trung
gian được cung cp mt s quyn hn và trách
nhim như vai trò ca chính ph trong lĩnh vc
chuyên môn. Ngoài ra, t chc trung gian còn
có nhng quyn hn khác trong vai trò ca mt
t chc phi chính ph.
Hi
p hi ngành ngh (hay còn gi là hi
ngh nghip) thường được hình thành và hot
động xut phát t nhu cu thc tế ca các doanh
nghip. Các hi viên thường là các doanh
nghip cùng ngành nghđến vi hi vi
mong mun góp tiếng nói chung cùng phát trin
ngành ngh kinh doanh vi sc mnh tp th.
Hin nay, khái nim hip hi ngành
ngh hay hi ngh nghip được đề cp nhiu
hơn khái nim t chc trung gian. Tuy nhiên,
khi kho sát chc năng hot động thì các hi và
t chc này vai trò rt gn nhau. Khi xem xét
hai lun đim trên ti Vit Nam, t chc trung
gian và hip hi ngành ngh khác nhau cp độ
hình thành dn đến quyn li, nghĩa v và trách
nhim cũng có chênh lch. Vì vy, hot động
ca t chc trung gian có hành lang pháp lý t
khi hình thành trong khi hip hi ngành ngh
loay hoay t tìm hướng phát trin riêng ngành.
Vit Nam hin nay đã có trên dưới 50 hip hi
ngành ngh.
* ThS, ging viên khoa Kế Toán - Kim Toán Trường Đại hc Công nghip TPHCM, NCS Đại hc H Nam Trung Quc
(Economics and Trades – Human University – China)
Vai trò của các tổ chức trung gian - một số kiến nghị trong bình ổn thị trường hàng hóa tại Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của các tổ chức trung gian - một số kiến nghị trong bình ổn thị trường hàng hóa tại Việt nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Vai trò của các tổ chức trung gian - một số kiến nghị trong bình ổn thị trường hàng hóa tại Việt nam 9 10 288