Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay (Qua thực tế tỉnh Vĩnh Phúc)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt
Nam hiện nay (Qua thực tế tỉnh Vĩnh Phúc)
Nguyễn Thi ̣Hằ ng
Trung tâm Đào ta ̣o, Bồ i dưỡng giảng viên lý luâ ̣n chinh tri ̣
́
Luận văn ThS. ngành: Triế t ho ̣c; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Lực
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hê ̣ thố ng mô ̣t số vấ n đề lý luâ n về vai trò của người phu ̣ nữ trong gia đinh
̣
̀
Viê ̣t Nam hiê ̣n nay . Khảo sát thực trạng vai trò của phụ nữ trong gia đình Việt Nam
nói riêng: duy trì nòi giống, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế gia đình, củng cố, tổ
chức xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ gìn truyền thống gia đình… Cũng như làm rõ
vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt Nam nói chung (Qua thực tế ở tỉnh Vĩnh Phúc).
Qua đó đẩy mạnh vai trò của thông tin truyền thông, có các hoạt động tôn vinh phụ
nữ từ trong gia đình, các tổ chức, đoàn thể… Luận giải một số giải pháp mang tính
khả thi để phát huy vai trò của phụ nữ. Đặc biệt để phụ nữ tự nhận thức vai trò của
mình trong gia đình nói riêng cũng như trong xã hội nói chung nhằm góp phần thực
hiê ̣n mu ̣c tiêu: “Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Keywords. Phụ nữ; Gia đình; Vĩnh Phúc; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Con người là hoa của đất và người phụ nữ là hương hoa của cuộc đời. Nói đến phụ nữ
là nói đến một nửa nhân loại. Hồ Chí Minh thường nói muốn giải phóng giai cấp trước hết là
giải phóng phụ nữ. Vai trò của người phụ nữ luôn được xã hội coi trọng và ghi nhận.
Trong thế kỷ XXI, trên con đường tìm kiếm những giải pháp hướng tới sự phát triển
bền vững, chúng ta không thể không quan tâm đến việc xây dựng gia đình. Bởi lẽ gia đình là
tế bào sống, là nhân tố có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Từ xưa đến nay, gia đình luôn được xã hội Việt Nam coi trọng. Gia đình là đơn vị
gốc, gắn chặt với làng và nước. Dù đất nước đã trải qua bao thay đổi, gia đình vẫn là một
thiết chế xã hội bền vững. Sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc Việt Nam phụ thuộc rất
nhiều vào sự tồn tại và phát triển của gia đình. Trong gia đình Việt Nam, người phụ nữ luôn
là trung tâm.
Bước vào thời kỳ mới, người phụ nữ Việt Nam càng tỏ rõ phẩm chất và năng lực của
mình. Vị trí vai trò của họ không chỉ được khẳng định trong gia đình mà còn được khẳng
định vững chắc ngoài xã hội. Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung
với tính năng động, sáng tạo, lòng trung hậu, sự đảm đang đã thực sự là người giữ trọng trách
tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, b...
i ph n t
Nam hin nay (Qua thc t t





, 





Lu ThS.  
: 60 22 80
ng dn: TS. 
o v: 2011
Abstract. 












. Khc tra ph n t Nam
n kinh t ng c, t
chng hh, gi n th

a ph n i Vic t t
y m
n t  chthn gii mt s gi
kh  a ph nc bi ph n t nhn tha




ng, tin b, h
Keywords. Ph n; ; ; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
i ph n a cui. n ph n
n mt ni. H mun gic h
gi n. i ph n i coi trn.
Trong th k XXI, m nhng ging ti s n
bn vng,  n vi. Bi l 
t ng,  i vi s tn tn ci.
T n nay, i Vit Nam coi trng. 
gc, gn cht vc. i, t
thit ch i bn vng. Sc mng tn ca quc gia, c Vit Nam ph thuc rt
nhi tn tn c. Vit Nam, i ph n 
.
i k mi, i ph n Vi m chc ca
. V a h  c khc khng
nh vng chi. Ph n t n Vi
vng, o, u, s c s i gi tr
t chc cuc sng, m no, ng, tin b, h. H  
mt b phn quan trng ca ngui trc tip quynh chng
cuc sng ca tr em - ngu. Mu tin b, song, 
i hin nay, t hin nhng v nhc nh i vi ph n 
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay (Qua thực tế tỉnh Vĩnh Phúc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay (Qua thực tế tỉnh Vĩnh Phúc) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam hiện nay (Qua thực tế tỉnh Vĩnh Phúc) 9 10 896