Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò của Nhà nước với phát triển bền vững
ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: TS. Lưu Minh Văn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững (PTBV) và vai
trò của nhà nước với PTBV. Phân tích, đánh giá vai trò của nhà nước với PTBV qua
việc thực hiện các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và chính sách môi trường.
Trình bày những khuyến nghị cơ bản để nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước với
PTBV ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu sự PTBV bị quy định bởi nhiều yếu tố khác
nhau, vai trò của nhà nước và cụ thể hơn là của nhà nước ta hiện nay đối với PTBV,
tập trung vào phân tích các chính sách của nhà nước ta liên quan đến chủ đề PTBV
trong khoảng thời gian từ 1986 đến nay.
Keywords. Chính trị học; Hoàn cảnh chính trị; Nhà nước; Việt Nam; Phát triển bền
vững
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển là vấn đề lớn và không dễ đối với các quốc gia, các dân tộc và ở mọi thời
đại. Trong suốt thế kỷ XX và những thập kỷ đầu thế kỷ XXI chúng ta đã chứng kiến sự thành
công và cả sự thất bại từ phạm vi quốc gia đến phạm vi toàn cầu trong tìm lời giải bài toán
phát triển.
Trong thời gian dài tư duy về phát triển không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên phạm vi
toàn cầu bị chi phối bởi khuynh hướng duy kinh tế, về thực chất đó là kiểu quan niệm ngầm
ẩn đồng nhất phát triển xã hội với phát triển kinh tế, hay nói các khác là sẵn sàng hy sinh các
mặt khác của sự phát triển (xã hội và môi trường…) cho sự phát triển kinh tế. Đúng là không
thể nói đến phát triển nếu không giải được vấn đề nền tảng là phát triển kinh tế. Tuy nhiên
thực tiễn của thế kỷ XX cho thấy hệ bên cạnh những bước tiến bộ vượt bậc về kinh tế thì
những hệ quả xấu, ngoài dự tính của chính quá trình phát triển cũng ngày càng lộ rõ và trở

thành yếu tố đe dọa chính sự tồn tại và phát triển của mỗi xã hội và cả nhân loại. Chẳng hạn,
sự bùng nổ dân số, sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo, sự suy thoái môi trường, sự biến đổi
khí hậu v.v. Do đó, bài học lớn được rút ra là: trong quá trình phát triển, con người cần phải
giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên mà bản chất của nó là sự “đồng
tiến hóa” hay chính là phát triển bền vững (PTBV).
Kể từ “Báo cáo Tương lai chung của chúng ta” (năm 1987) đến Hội nghị Thượng đỉnh
Trái đất về Môi trường và Phát triển (năm 1992) và nhất là sau Hội nghị Thượng đỉnh Thế
giới về Phát...
Vai trò của Nhà nước với phát triển bn vng
Vit Nam
Nguyn Th Thanh Huyn
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị hc; Mã số: 60 31 20
Người hướng dn: TS. Lưu Minh Văn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Làm những vấn đề lý luận bản v phát triển bn vững (PTBV) và vai
trò của nhà nước với PTBV. Phân tích, đánh giá vai trò của nhà c vi PTBV qua
vic thc hiện các chính sách kinh tế, chính sách xã hội chính sách môi trưng.
Trình bày nhng khuyến ngh bản đ nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước vi
PTBV Vit Nam hiện nay. Nghiên cứu s PTBV b quy định bi nhiu yếu t khác
nhau, vai trò của nhà nước cụ th hơn của nhà nước ta hiện nay đi vi PTBV,
tập trung vào phân tích các chính sách của nhà nước ta liên quan đến ch đề PTBV
trong khong thi gian t 1986 đến nay.
Keywords. Chính trị hc; Hoàn cảnh chính trị; Nhà nước; Vit Nam; Phát triển bn
vng
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển vn đề lớn không dễ đối với các quốc gia, các dân tộc mi thi
đại. Trong sut thế k XX và những thp k đầu thế k XXI chúng ta đã chứng kiến s thành
công cả s tht bi t phm vi quốc gia đến phạm vi toàn cầu trong tìm lời giải bài toán
phát triển.
Trong thi gian dài duy v phát triển không chỉ Việt Nam, cả trên phạm vi
toàn cầu b chi phi bởi khuynh hướng duy kinh tế, v thc chất đó kiểu quan nim ngm
ẩn đồng nhất phát triển hội với phát triển kinh tế, hay nói các khác là sẵn sàng hy sinh các
mặt khác của s phát triển (xã hội và môi trường…) cho sự phát triển kinh tế. Đúng là không
th nói đến phát triển nếu không giải được vấn đề nn tảng phát triển kinh tế. Tuy nhiên
thc tin ca thế k XX cho thy h bên cạnh những bước tiến b vượt bc v kinh tế thì
nhng h qu xấu, ngoài dự tính của chính quá trình phát triển cũng ngày càng lộ trở
Vai trò của Nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vai trò của Nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam 9 10 86