Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2445 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn,
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh
Phú Thọ hiện nay
Lê Thị Hồng Đào
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thúy Vân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về nhân tố chủ quan và vai trò của
nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trình bày các
điều kiện cho sự ra đời của văn hóa Dao, chỉ ra nét đặc thù của văn hóa dân tộc Dao ở
Phú Thọ. Phân tích thực trạng vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao ở Phú Thọ. Kiến nghị một số phương hướng, giải pháp
cơ bản nhằm nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn và phát huy giá
trị văn hóa dân tộc Dao ở Phú Thọ hiện nay.
Keywords. Triết học; Bản sắc văn hóa; Dân tộc Dao; Phú Thọ

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất nước ta có 54 dân tộc cùng cư trú, mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng của mình
được kết tinh cùng với lịch sử dân tộc trong quá trình hình thành và phát triển. Cùng với
dòng chảy thời gian và những biến động của lịch sử, văn hóa của mỗi dân tộc cũng vận
động và biến đổi theo những quy luật nhất định với sự đan xen giữa các yếu tố mới và
cũ để làm nên những nét độc đáo rất riêng của mỗi dân tộc và góp phần tạo nên bản sắc
văn hóa chung của cả dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, đứng trước xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia dân tộc trên thế giới vừa có
cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, có cơ hội giao lưu và tạo thêm nhiều giá
trị văn hóa mới làm giàu thêm cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời những
nguy cơ về sự đồng hóa văn hóa, sự đánh mất bản sắc văn hóa và sự bất bình đẳng trong
hưởng thụ văn hóa cũng xuất hiện. Hơn nữa, các thế lực thù địch vẫn luôn tiến hành âm
mưu diễn biến hòa bình, đặc biệt là trên mặt trận văn hóa - tư tưởng nhằm chống lại sự
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Do vậy, việc khẳng định hệ giá trị văn hóa dân tộc
và bản sắc văn hóa dân tộc đang là vấn đề cấp thiết, vừa có tính thời sự, vừa có tính lâu

dài với nước ta. Trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đề ra chủ
trương, giải pháp cụ thể về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đặc biệt
là văn hóa các dân tộc thiểu số. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa VIII), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: Phải tiếp tục cụ thể bằng hệ thống
các chính sách mạnh, tạo điều kiện cần thiết để văn hóa...
Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn,
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh
Phú Thọ hiện nay
Lê Thị Hồng Đào
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thúy Vân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về nhân tố chủ quan và vai trò của
nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trình bày các
điều kiện cho sự ra đời của văn hóa Dao, chỉ ra nét đặc thù của văn a dân tộc Dao
Phú Thọ. Phân tích thực trạng vai trò của nhân tchủ quan trong việc giữ gìn phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao ở Phú Thọ. Kiến nghị một số phương hướng, giải pháp
bản nhằm nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn phát huy giá
trị văn hóa dân tộc Dao ở Phú Thọ hiện nay.
Keywords. Triết học; Bản sắc văn hóa; Dân tộc Dao; Phú Thọ
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất nước ta 54 dân tộc cùng trú, mỗi dân tộc đều bản sắc riêng của mình
được kết tinh cùng với lịch sử dân tộc trong quá trình hình thành và phát triển. Cùng với
dòng chảy thời gian những biến động của lịch sử, văn hóa của mỗi dân tộc cũng vận
động biến đổi theo những quy luật nhất định với sự đan xen giữa các yếu tố mới
để làm nên những nét độc đáo rất riêng của mỗi dân tộc góp phần tạo nên bản sắc
văn hóa chung của cả dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, đứng trước xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia dân tộc trên thế giới vừa có
cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, có hội giao lưu tạo thêm nhiều giá
trị văn hóa mới làm giàu thêm cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời những
nguy cơ về sự đồng hóa văn hóa, sự đánh mất bản sắc văn hóa và sự bất bình đẳng trong
hưởng thụ văn hóa ng xuất hiện. Hơn nữa, các thế lực thù địch vẫn luôn tiến hành âm
mưu diễn biến hòa bình, đặc biệt trên mặt trận văn hóa - ởng nhằm chống lại sự
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Do vậy, việc khẳng định hệ giá trị văn hóa dân tộc
bản sắc văn hóa dân tộc đang vấn đề cấp thiết, vừa tính thời sự, vừa tính lâu
Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tỉnh Phú Thọ hiện nay 9 10 278