Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và chính phủ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xanh hoá Công nghi p:
Vai trò m i c a C ng
và Chính ph

Báo cáo nghiên c u chính sách
c a Ngân hàng Th gi i

ng, Th tr

ng

Xanh hoá Công nghi p: Vai trò m i c a C ng
và Chính ph

ng, Th tr

ng

Xu t b n n m 1999 c a Ngân hàng tái thi t và Phát tri n Qu c t /Ngân hàng
Th gi i.
1818 H Steel. N. W., Washington D.C. 20433, U.S.A.
Công trình này
c Ngân hàng Th gi i xu t b n thành ti ng Anh mang tên
“Xanh hoá Công nghi p: Vai trò m i c a C ng ng, Th tr ng và Chính ph ”
n m 1999.
B n d ch sang ti ng Vi t này không ph i là b n d ch chính th c c a Ngân hàng
th gi i. Ngân hàng th gi i không b o m
chính xác c a b n d ch và không
ch u trách nhi m v b t c k t qu nào c a vi c di n gi i và s d ng.
This work was originally published by the World Bank in English as Greening
Industry: New Roles for Communities, Markets and Governments, in 1999. This
Vietnamese version is not an official World Bank translation. The World Bank
does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility
whatsoever for and consequence of its interpretation or use.

Hà N i, tháng 10 n m 2000
G ib n

c Vi t Nam,

Chúng tôi xin hân h nh g i n các b n quy n sách Xanh hoá công nghi p
v am i
c Ngân hàng Th gi i xu t b n và h tr tài chính
d ch sang
ti ng Vi t và in n nh m m c ích ph bi n r ng rãi Vi t Nam. ây là m t
trong nh ng báo cáo nghiên c u chính sách c a Ngân hàng Th gi i.
Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a các ngành công nghi p, ki m soát
ô nhi m môi tr ng ã và ang tr nên m t thách th c và m i quan tâm sâu s c
c a nhi u qu c gia, c bi t là các n c ang phát tri n. Nhi u chính sách và
cách ti p c n khác nhau ã
c nghiên c u và áp d ng
nâng cao hi u qu
qu n lý môi tr ng. Cách ti p c n theo h ng “m nh l nh và ki m soát”, ti p
n là các bi n pháp s d ng công c kinh t ã mang l i nhi u k t qu kh
quan nh ng òi h i các qu c gia ph i có n ng l c cao v giám sát và thi hành
pháp lu t.
M t làn sóng áp d ng cách ti p c n th 3 là s d ng ph ng ti n thông tin
và s tham gia c a c ng ng trong công tác qu n lý môi tr ng ã xu t hi n
nhi u n c. Trong sáu n m qua, Ngân hàng Th gi i ã ti n hành nghiên c u
và h tr k thu t áp d ng ph ng pháp này t i nhi u n c trên th gi i nh :
Canada, Pháp, M , Indonesia, Mehico, Philippin và Thái Lan. Các ch ng trình
này ã mang l i r t nhi u k t qu to l n và ch ng t r ng, v i m t ngu n thông
tin chính xác và y
v môi tr ng, các c ng ng dân c , th tr ng tiêu
dùng và th tr ng v n có th có nhi u nh h ng tích c c n vi c các doanh
nghi p quy t nh u t nh m gi m thi u...
Xanh hoá Công nghiӋp:
Vai trò mӟi cӫa Cӝng ÿӗng, Thӏ trѭӡng
và Chính phӫ
Báo cáo nghiên cӭu chính sách
cӫa Ngân hàng ThӃ giӟi
Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và chính phủ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và chính phủ 9 10 509