Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản quản lý nhà nước cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung nào và cho biết thực tiễn hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thể có những

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong hđ QLNN, trong giao dịch giữa CQNN với nhau, CQNN với tổ chức, công dân, với các yếu tố nc ngoài.v.v. VB là phg tiện thông tin cơ bản, là sợi dây liên lạc chính, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để kiến tạo thể chế của nền HCNN.
Có thể thấy, VBQLNN chính là phg tiện để xđ và vận dụng các chuẩn mực pháp lý vào qtrình QLNN. Xd các VBQLNN, do đó cần được xem là 1 bộ phận hữu cơ của hđ QLNN và là 1 trong những biểu hiện quan trọng của hđ này. Các VBQLNN luôn có tính pháp lý chung. Tuy nhiên biểu hiện của của VB k giống nhau. Có những VB chỉ mang tính thông tin quản lý thông thường, trong khi đó có những VB lại mang tính cưỡng chế thực hiện.
VBQLNN là những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các CQQLNN ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và đc NN đảm bảo thi hành những biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ QL nội bộ NN hoặc giữa các CQNN với các tổ chức và công dân.
Theo đó, VB có các chức năng cơ bản sau: chức năng thông tin, chức năng quản lý; chức năng pháp lý; chức năng vhóa – XH và các chức năng khác. Với các chức năng như vậy, VBQLNN có vai trò: Đảm bảo thông tin cho hđ QLNN; phg tiện truyền đạt các quyết định QL; phg tiện kiểm tra, theo dõi hđ của bộ máy lãnh đạo và QL; công cụ xd hệ thống pháp luật.
Để thực hiện tốt chức năng và phát huy tối đa vai trò của VBQLNN, VBQLNN cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung sau đây:
* Thực hiện đúng quy trình:
Văn bản quản lý nhà nước cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung nào và cho biết thực tiễn hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thể có những - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Văn bản quản lý nhà nước cần đc xd và ban hành đảm bảo những yêu cầu chung nào và cho biết thực tiễn hiện nay của công tác này đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thể có những 9 10 391