Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ
liệu phân tán
Nguyễn Đình Tuấn Anh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuệ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Trình bày một số vấn đề về bảo mật thông tin, đưa ra các nguy cơ và hiểm
họa đối với hệ thống thông tin, các kiểu tấn công, các yêu cầu an toàn bảo mật thông
tin, các biện pháp để kiểm soát độ an toàn và bảo mật thông tin, các cơ chế đảm bảo
an toàn thông tin. Nghiên cứu tình hình bảo mật thông tin ở một số nước trên thế
giới và ở Việt Nam và đưa ra một số mô hình bảo mật cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu các
phương pháp bảo mật cơ bản như phương pháp mã hóa, phương pháp toàn vẹn,
phương pháp xác thực. Trình bày tổng quan về hệ bảo mật cơ sở dữ liệu (CSDL)
Oracle 10G, kiến trúc hệ bảo mật nâng cao Oracle [10], các công cụ Oracle cung
cấp, xác thực [9], hạ tầng khóa công cộng trong môi trường Oracle. Nghiên cứu mô
hình hệ thống, thiết kế hệ thống, giải pháp phát triển ứng dụng bảo mật trong hệ
thống thông tin xuất nhập cảnh. Trình bày kết quả nghiên cứu đạt được và đưa ra
hướng phát triển giúp cho hệ thống có thêm công cụ phục vụ cho việc bảo mật và
toàn vẹn dữ liệu.
Keywords. An toàn dữ liệu; Bảo mật; Cơ sở dữ liệu phân tán

Content
Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự bùng nổ
của Internet thì vấn đề an toàn và bảo mật khi chia sẻ khai thác thông tin trong một môi
trường không an toàn như Internet là xu thế phát triển tất yếu của các sản phẩm, dịch vụ
thuộc nhiều lĩnh vực. Việc đảm an toàn thông tin dữ liệu của một hệ thống là một trong
những nhiệm vụ cốt yếu ảnh hưởng tới việc duy trì, phát triển cũng như tính sống còn của hệ
thống thông tin. Chính vì vậy lĩnh vực đảm bảo an tòan thông tin chia sẻ được nhiều chuyên
gia và tổ chức quan tâm và nghiên cứu nhằm tránh những rủi ro trong quá trình vận hành một
hệ thống thông tin.
Dự án xây dựng hệ thống tin học hoá quản lý thông tin Xuất nhập cảnh là một trong
những dự án nhằm trong tin học hoá chính phủ điện tử của Tổng cục An ninh từ nhiều năm
nay. Trong những năm qua, việc thắt chặt, bảo đảm an ninh trong công tác Xuất nhập cảnh là
nhiệm vụ không chỉ riêng đối với Việt Nam mà còn là vấn đề chung của mọi quốc gia trên
toàn thế giới. Vấn đề di cư bất hợp pháp bằng các loại giấy tờ giả mạo, lấy cắp, thay đổi
thông tin của các cá nhân, tổ chức luôn là vấn đề bất cập trong công tác quản lý. Chính vì
vậy, bên cạnh việc xây dựng việc xây dựng phát triển hệ thống ứng dụng...
Vấn đề bo mật cơ sở d liệu trong cơ sở d
liệu phân tán
Nguyễn Đình Tuấn Anh
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dn: TS. Nguyn Tu
Năm bảo v: 2008
Abstract. Trình bày một s vấn đề v bo mật thông tin, đưa ra các nguy cơ và hiểm
họa đối vi h thng thông tin, các kiểu tấn công, các yêu cầu an toàn bo mật thông
tin, các biện pháp đ kiểm soát độ an toànbo mật thông tin, các chế đảm bo
an toàn thông tin. Nghiên cứu tình hình bo mật thông tin mt s nước trên thế
giới và ở Việt Nam và đưa ra mt s hình bảo mật cơ sở d liệu. Nghiên cứu các
phương pháp bo mật bản như phương pháp hóa, phương pháp toàn vẹn,
phương pháp xác thực. Trình y tổng quan v h bo mật sở d liu (CSDL)
Oracle 10G, kiến trúc h bo mật nâng cao Oracle [10], các công cụ Oracle cung
cấp, xác thực [9], h tầng khóa công cộng trong môi trường Oracle. Nghiên cứu
hình hệ thng, thiết kế h thng, giải pháp phát triển ng dng bo mt trong h
thống thông tin xut nhp cảnh. Trình y kết qu nghiên cứu đạt được đưa ra
hướng phát triển giúp cho hệ thống có thêm công cụ phc v cho vic bo mật
toàn vẹn d liu.
Keywords. An toàn dữ liu; Bo mt; Cơ sở d liệu phân tán
Content
Ngày nay cùng vi s phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin sự bùng nổ
của Internet thì vấn đề an toàn bảo mt khi chia s khai thác thông tin trong một môi
trường không an toàn n Internet xu thế phát triển tt yếu của các sản phm, dch v
thuc nhiều lĩnh vực. Vic đảm an toàn thông tin dữ liu ca mt h thống một trong
nhng nhim v ct yếu nh hưởng ti việc duy trì, phát triển cũng như nh sống còn của h
thống thông tin. Chính vậy lĩnh vực đảm bảo an tòan thông tin chia s được nhiều chuyên
gia và tổ chức quan tâm và nghiên cứu nhằm tránh những rủi ro trong quá trình vận hành một
h thng thông tin.
D án xây dng h thng tin học hoá quản lý thông tin Xuất nhp cảnh là một trong
nhng d án nhằm trong tin học hoá chính ph đin t ca Tng cc An ninh t nhiu năm
nay. Trong nhng năm qua, vic tht cht, bo đảm an ninh trong công tác Xut nhp cảnh
nhim v không chỉ riêng đối vi Việt Nam còn vấn đề chung ca mi quốc gia trên
toàn thế gii. Vn đề di cư bt hợp pháp bằng các loại giy t gi mo, ly cp, thay đổi
thông tin của các nhân, tổ chức luôn vấn đề bt cp trong công tác quản lý. Chính
vậy, bên cạnh vic xây dng việc xây dựng phát triển h thng ng dng cần tính toán và xây
dựng các giải pháp nhm đảm bảo an toàn cho hệ thống và đồng thi đáp ứng các yêu cầu bài
Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán - Trang 2
Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán 9 10 16