Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận
chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở
nước ta hiện nay
Vũ Thanh Bình
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính
Luận án TS. ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nhĩa duy vật lịch sử
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh, PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị (LLCT) trong các trường Đại học, Cao đẳng ở nước ta.
Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT trong các trường ĐH, CĐ
ở nước ta hiện nay; đánh giá ưu điểm, hạn chế của đội ngũ và chỉ ra nguyên nhân
hạn chế. Đề xuất một số quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng
viên các môn LLCT trong các trường ĐH, CĐ ở Việt Nam thời gian tới.
Keywords. Triết học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lý luận chính trị; Chủ nghĩa duy vật
biện chứng; Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Đội ngũ giảng viên
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tốc độ phát triển nhanh chóng của cuộc CMKHCN hiện đại, sự phát triển kinh tế tri thức
cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo những thời cơ, những
vận hội to lớn cho các quốc gia lớn, nhỏ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bên
cạnh đó, không ít những khó khăn, thách thức cũng đang trở thành những rào cản to lớn, nếu
các nước không tìm ra cách thức nhanh chóng vượt qua. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức
- quá trình đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó trực tiếp là nguồn lực con người. Nhận
thức sâu sắc điều đó, trong công cuộc đổi mới đất nước, ĐCSVN đã đặt con người ở vị trí
trung tâm. Trong chiến lược phát triển con người, Đảng khẳng định: phát triển GDĐT cùng
với phát triển khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. GDĐT, đặc biệt giáo dục bậc cao
(đại học) là chìa khoá mở cửa tiến tới tương lai; đầu tư cho GDĐT là đầu tư cho sự phát triển.
Đặt con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng
luôn xác định vấn đề mấu chốt của công cuộc đổi mới là phải kiên định mục tiêu độc lập dân
tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới không
phải từ bỏ mục tiêu CNXH, mà làm cho CNXH được nhận thức đúng đắn và được xây dựng
hiệu quả. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim
chỉ nam cho hành động cách mạng.

Với tầm quan trọng đặc biệt, nội du...
Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận
chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng
nước ta hin nay
Vũ Thanh Bình
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính
Luận án TS. ngành: Ch nghĩa duy vật bin chứng và chủ nhĩa duy vật lch s
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dn: PGS. TS. Phm Ngọc Anh, PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trên s làm những vấn đề luận bản v chất lượng đội ngũ
giảng viên luận chính trị (LLCT) trong các trường Đại học, Cao đng nước ta.
Phân tích thực trng chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT trong các trường ĐH,
nước ta hiện nay; đánh gưu đim, hn chế của đội ngũ ch ra nguyên nhân
hn chế. Đ xut mt s quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng
viên các môn LLCT trong các trường ĐH, CĐ ở Vit Nam thi gian ti.
Keywords. Triết hc; tưởng H Chí Minh; Lý luận chính trị; Ch nghĩa duy vật
bin chng; Ch nghĩa duy vật lch s; Đội ngũ giảng viên
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tốc độ phát triển nhanh chóng ca cuộc CMKHCN hiện đại, sự phát triển kinh tế tri thức
cùng với quá trình toàn cầu hóa hi nhp kinh tế quc tế đang tạo nhng thời cơ, những
vn hi to lớn cho các quốc gia ln, nh trên thế giới, trong đó Việt Nam. Tuy nhiên, bên
cạnh đó, không ít những khó khăn, thách thức cũng đang trở thành những rào cản to ln, nếu
các nước không tìm ra cách thức nhanh chóng vượt qua. Nm bắt cơ hội, vượt qua thách thức
- quá trình đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó trực tiếp nguồn lực con người. Nhn
thức sâu sắc điều đó, trong công cuộc đổi mới đất nước, ĐCSVN đã đặt con người vị trí
trung tâm. Trong chiến lược phát triển con người, Đảng khng đnh: phát triển GDĐT cùng
với phát triển khoa hc - công nghệ quốc sách hàng đầu. GDĐT, đặc biệt giáo dục bc cao
(đại học) là chìa khoá m ca tiến tới tương lai; đầu tư cho GDĐT là đầu tư cho sự phát triển.
Đặt con người vừa mục tiêu, vừa đng lc trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng
luôn xác định vấn đề mu cht của công cuộc đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân
tộc CNXH trên nền tng ch nghĩa c-Lênin tưởng H CMinh. Đổi mới không
phi t b mục tiêu CNXH, làm cho CNXH được nhn thức đúng đắn được xây dng
hiu qu. Đổi mới không phải xa rời nhận thức đúng, vn dụng sáng tạo và phát trin
ch nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng H Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tưởng của Đảng và kim
ch nam cho hành động cách mạng.
Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay 9 10 84