Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 30-36

Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý
về chính sách cho Việt Nam
TS. Nguyễn Ngọc Thanh*
Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 18 tháng 5 năm 2009

Tóm tắt. Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện (Principal agent problem) là một vấn đề quan trọng liên
quan đến một số khó khăn nảy sinh do tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều hành. Vấn đề này đã
được các học giả nước ngoài quan tâm từ lâu, nhưng nó mới được chú ý hơn ở Việt Nam hiện nay. Bài
viết này đã làm rõ vấn đề chủ sở hữu và người đại diện trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở
Việt Nam có đặc điểm khác biệt với các doanh nghiệp ngoài nhà nước như hội đồng quản trị (HĐQT)
và người đại diện của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về mặt bản chất không
phải là chủ sở hữu thật sự của DNNN, họ là người đại diện (được thuê) của chủ sở hữu để thực hiện
một số quyền của chủ sở hữu và có nhiều đại diện chủ sở hữu. Do đó có thể nảy sinh vấn đề người đại
diện hành động tư lợi cho bản thân, có thể thông đồng với giám đốc, nhà quản trị nhằm rút ruột nhà
nước, thu lợi riêng… Giải pháp nhằm hạn chế những khó khăn nảy sinh trong mối quan hệ giữa chủ sở
hữu và người đại diện là chúng ta cần đẩy mạnh công tác cổ phần hóa DNNN, tinh giản đầu mối và
tăng cường giám sát đại diện chủ sở hữu, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

1. Một số khái niệm *

thuê) của chủ sở hữu nguồn lực và được chủ sở
hữu nguồn lực trao một số quyền quản lý nhất
định đối với nguồn lực của người chủ sở hữu
nhằm phục vụ lợi ích của chủ sở hữu.
Ví dụ: Trong các doanh nghiệp, các giám
đốc, quản lý và người làm công là người được
ủy quyền theo luật định (được thuê-Agents) để
tối đa hóa lợi nhuận từ doanh nghiệp cho người
chủ sở hữu, và các cổ đông (Principals). Còn
trong các cơ sở dịch vụ như bệnh viện, trường
học, văn phòng tư vấn thì bác sỹ, y tá, chuyên
gia tâm lý, giáo viên, luật sư, cố vấn tài chính,
các chuyên gia cung cấp dịch vụ (Agents) liên
quan đến việc khám chữa bệnh, giáo dục, tư
vấn có nghĩa vụ sử dụng các kiến thức và kỹ
năng chuyên môn để đáp ứng những nhu cầu và
lợi ích của người bệnh, của sinh viên hoặc
khách hàng (principals) mà họ đã giao phó bản

Trong khoa học chính trị và kinh tế, vấn đề
chủ sở hữu và người đại diện hay nghịch lý đại
diện đề cập đến những khó khăn nảy sinh trong
điều kiện thông tin không hoàn hảo và không
cân xứng khi chủ sở hữu thuê ng...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 30-36
30
Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý
về chính sách cho Việt Nam
TS. Nguyễn Ngọc Thanh*
Khoa Kinh tế Chính tr, Trưng Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 18 tháng 5 năm 2009
Tóm tt. Vấn đ ch s hu và nời đi din (Principal agent problem) là mt vấn đề quan trng liên
quan đến mt s khó khăn nảy sinh doch bit gia quyn s hu và quyền điu hành. Vấn đề này đã
được các hc gi nước ngoài quan tâm t lâu, nhưng mới được chú ý hơn Vit Nam hin nay. Bài
viết y đã làm vấn đề ch s hữu người đại din trong c doanh nghip nhà nước (DNNN)
Việt Nam có đặc điểm khác bit vi các doanh nghiệp ngoài nhà ớc như hội đồng qun tr (HĐQT)
và người đại din ca Tngng ty đầu tư và kinh doanh vốn nhàc (SCIC) v mt bn cht không
phi ch s hu tht s ca DNNN, h người đại diện (đưc thuê) ca ch s hữu để thc hin
mt s quyn ca ch s hu nhiều đại din ch s hu. Do đó có thể ny sinh vn đề người đại
diện nh động lợi cho bn thân, th thông đồng vi giám đốc, nhà qun tr nhm t rut nhà
nước, thu li rng Gii pháp nhm hn chế những khó khăn ny sinh trong mi quan h gia ch s
hu người đại din chúng ta cần đẩy mnh công tác c phn hóa DNNN, tinh giản đầu mi và
ng ng giám t đi din ch s hu, có chế độ đãi ng thỏa đáng.
1. Một số khái niệm
*
Trong khoa hc chính tr kinh tế, vấn đề
ch s hữu người đại din hay nghịch đại
diện đề cập đến nhng khó khăn nảy sinh trong
điều kin thông tin không hoàn ho và không
cân xng khi ch s hữu thuê người đại diện để
thc hin li ích của mình, nhưng người đại
din th không hành động li ích ca ch
s hu mà vì bn thân h (tư lợi)
(1)
.
Vy ai ch s hu? Ch s hu
(principals) ch ca các ngun lc. Còn thế
nào là người đại din (Agent) hay qun lý?
Người đại diện là người được y quyền (được
______
* ĐT: 84-4-37547506 (604)
E-mail: nnthanh@vnu.edu.vn
(1)
http://vi.wikipedia.org/wiki.
thuê) ca ch s hu ngun lực được ch s
hu ngun lc trao mt s quyn qun nht
định đối vi ngun lc ca người ch s hu
nhm phc v li ích ca ch s hu.
d: Trong các doanh nghip, các giám
đốc, quản người làm công người được
y quyn theo luật định (được thuê-Agents) để
tối đa hóa lợi nhun t doanh nghiệp cho người
ch s hu, các c đông (Principals). Còn
trong các sở dch v như bệnh viện, trường
học, văn phòng vấn tbác s, y tá, chuyên
gia tâm , giáo viên, luật sư, cố vn tài chính,
các chuyên gia cung cp dch v (Agents) liên
quan đến vic khám cha bnh, giáo dục,
vấn nghĩa vụ s dng các kiến thc và k
năng chuyên môn để đáp ứng nhng nhu cu
li ích của người bnh, ca sinh viên hoc
khách hàng (principals) h đã giao phó bn
Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam 9 10 272