Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề chung về công ty cổ phần

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1:
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty cæ phÇn
A.Kh¸i niÖm chung:
1.c«ng Ty cæ phÇn lµ g× ?
2.Nh÷ng ¦u ThÕ vµ ThuËn Lîi Cña C«ng Ty Cæ PhÇn :
ThuËn lîi ®Çu tiªn mµ DNNN sau khi tiÕn hµnh phÇn ho¸ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò vèn ®æi míi c«ng
nghÖ.Mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®îc tèt th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn ®îc ®Æt ra chÝnh lµ vèn,h¬n n÷a ®èi víi mét níc
®i lªn nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu l¹i ¶nh hëng bëi chiÕn tranh tµn ph¸ nh ViÖt Nam th× t×nh tr¹ng vèn l¹i cµng
trë nªn cÊp thiÕt h¬n.Mét thùc tr¹ng chung ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng dùa trªn vèn vay,
chØ mét phÇn rÊt nhá tån t¹i b»ng vèn chñ së h÷u nhng chñ yÕuc¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá.Doanh nghiÖp
lu«n ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót vèn.C¸c doanh nghiÖp nhµ níc chñ yÕu sö dông h×nh thøc thu hót vèn gi¸n tiÕp,
nghÜa nguån vèn vay c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh hay c¸c chøc tÝn dông kh¸c thuéc
nhµ níc(ngoµi vèn ®îc nhµc trî cÊp ng©n s¸ch nhµ níc).Nhng c¸c chøc tÝn dông nµy ®Òu nguån thu
hót vèn nh©n d©n c¸c chøc kinh kh¸c, nh vËy viÖc thu hót vèna c¸c DNNN qua mét kh©u trung gian
phÇn nµo lµm gi¶m tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång tiÒn, chÞu thªm mét møc l·i suÊt vµ mét sè rñi ro kh¸c.
H¬n n÷a, t©m lý chung cña d©n ViÖt Nam lµ nÕu cã tiÒn tiÕt kiÖm d thõa,thay v× ®em vµo göi ng©n hµng tiÕt
kiÖm th× l¹i ®Ó ë nhµ cÊt gi÷ cho r»ng nh thÕ an toµn h¬n.V× vËy lîng vèn trong c¸c chøc tÝn dông
thuéc nhµ níc nh×n chung còng kh«ng ®ñ lín ®Ó cung cÊp cho tÊt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.Trong khi ®ã
c¸c c«ng ty phÇn do ®Æc ®iÓm h×nh thøc h÷u ®a d¹ng,cæ phÇn ®îc b¸n réng raÜ cho c¸c thµnh phÇn kinh
tÕ,t¹o ra k n¨ng huy ®éng vèn trong toµn héi bao gåm nh©n,c¸c chøc kinh tÕ,tæ chøc héi trong
ngoµi níc,lµm phong phó thªm nguån vèn.Thªm vµo ®ã,nguån vèn cña c¸c c«ng ty nµy l¹i phÇn lín lµ vèn tù cã do
c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp nªn kh¶ n¨ng tµi chÝnh t¬ng ®èi lín,phÇn nµo t¹o ®îc lßng tin cho c¸c ®èi t¸c. Cã ®îc nguån
vèn dåi dµo, doanh nghiÖp thÓ tiÕn hµnh réng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng k n¨ng ph¸t triÓn cña ng ty
®ång thêi lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng,t¹o lîi thÕ cho viÖc tiªu thô nh÷ng ®ît cæ phiÕu b¸n ra
®Ó thu hót vèn cña doanh nghiÖp.Cø nh vËy,quy s¶n xuÊt ®îc më réng h¬n, ngêi lao ®éng thu nhËp lín h¬n
do ngoµi tiÒn l¬ng tiÒn cæ tøc hä cßn ®îc hëng mét kho¶ng thu “ngÇm” do cæ phiÕu cña c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶
t¹o ra.
H¬n n÷a nguån vèn phong phó, doanh nghiÖp thÓ tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ nh»m n©ng cao søc
c¹nh tranh cho c¸c hµng ho¸ do chóng ta s¶n xuÊt ra t¹o ®îc uy tÝn cho hµng ViÖt Nam.Tríc ®©y, c¸c doanh
nghiÖp quèc doanh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn m¸y mãc thiÕt tõ thêi Ph¸p thuéc ®Ó l¹i,phÇn lín m¸y mãc tríc ®ã
®· qua sö dông vµ nh×n chung lµ l¹c hËu so víi c¸c níc ph¸t triÓn ®Õn 70-80 n¨m v× vËy n¨ng suÊt kh«ng cao,chÊt l-
îng s¶n phÈm l¹i thÊp.Trong nh÷ng n¨m qua víi nguån vèn Ýt ái mét doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ®· nhËp
khÈut m¸y mãc nhng ®Õn 70% ®· qua dông,vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy
chÝnh thiÕu vèn.ChÝnh vËy thÓ nãi víi nguån vèn phong phó c¸c c«ng ty cæ phÇn lîi ttrong viÖc b¾t
kÞp víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i,nh»m n©ng cao chÊt ng hµng ViÖt Nam ngang víi mÆt b»ng chung cña toµn
thÕ giíi.
Mét thuËn lîi n÷a mµ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN ®em l¹i ®ã chÝnh lµ viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng ®îc
lµm chñ thùc sù, thay ®æi ph¬ng ph¸p qu¶n lý,t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶,n©ng cao thu
nhËp cña ngêi lao ®éng.ViÖc ngêi lao ®éng ®îc lµm chñ thùc sùt¸c ®éng khuyÕn khÝch lµm viÖcch cùc
h¬n,n©ng cao tinh thÇn tiÕt kiÖm tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng viÖc,tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng “së h÷u chung”,
“cha chung kh«ng ai khãc” nh thêi kú tríc.H¬n n÷a, c¸c c«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn c¬ chÕ qun lý ph©n quyÒn thay
cho c¬ chÕ qu¶n lý theo kiÓu tËp trung nh trong c¸c DNNN ë giai n d©n ta ®ang híng tíi.
ch¬ng 2:
Thùc Tr¹ng vµ Gi¶i Ph¸p cho TiÕn tr×nh Cæ phÇn ho¸ DNNN hiÖn nay
A.thùc tr¹ng dnnn vµ yªu cÇu cæ phÇn hãa:
1. thùc tr¹ng dnnn vµ yªu cÇu cæ phÇn hãa:
1.1 thùc tr¹ng dnnn tríc cæ phÇn hãa
Tuy vËy ,tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ dnnn ®Õn nay ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp vÒ c¬ chÕ ,chÝnh s¸ch , ®Æc biÖt lµ ®èi
víi ngêi lao ®éng . ViÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch u ®·i cho c¸c dnnn chuyÓn ®æi còng lµ vÊn ®Ò næi cém , do c¸ch
hiÓu vËn dông kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c , c¸c ®Þa ph¬ng trong viÖc thùc hiÖn quyÒn u ®·i miÔn gi¶m
thuÕ .cã n¬i th× cho r»ng doanh nghiÖp sau chuyÓn ®æi ph¶i cã ph¬ng ¸n ®Çu t th× míi ®îc miÔn gi¶m , n¬i kh¸c th×
cho r»ng cø doanh nghiÖp chuyÓn ®æi lµ ®îc hëng u ®·i nh quy ®Þnh t¹i luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc nh doanh
nghiÖp míi thµnh lËp (coi ph¬ng ¸n CPH ph¬ng ¸n ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp míi ). C¸c chÝnh s¸ch u ®·i
tÝn dông , quyÒn thuª ®Êt , ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu còng kh«ng nhÊt qu¸n : chÕ cña chÝnh phñ th× cho phÐp ,
nhng c¸c ban , ngµnh th× h¹n chÕ hoÆc ph©n biÖt ®èi xö Trong khi chÝnh phñ th× cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tiÕp tôc
vay vèn cña c¸c NHTM , c¸c tæ chøc tÝn dông cña nhµ níc ,nhng phÝa ng©n hµng l¹i quy ®Þnh chØ cã nh÷ng DN
Vấn đề chung về công ty cổ phần - Trang 2
Vấn đề chung về công ty cổ phần - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vấn đề chung về công ty cổ phần 9 10 491