Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - thực trạng & giải quyết

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2098 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi mµ §ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra tõ §¹i héi
§ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· vµ ®ang diÔn ra tèt ®Ñp.
Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy, vÊn ®Ò ph¸t triÓn mét nÒn Kinh tÕ
thÞ trêng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h -
íng x· héi chñ nghÜa trong ®ã kinh tÕ Nhµ níc ®ãng vai trß chñ
®¹o lµ mét môc tiªu hÕt søc quan träng. Thùc tÕ cho thÊy, qua h¬n
16 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®êng lèi nµy, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
bíc ®Çu thu ®îc nhiÒu thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, mang dÊu hiÖu
cña mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cña chóng ta vÉn cßn lµ mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë d¹ng s¬ khai
vµ tríc m¾t cßn phi ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch.
Mét trong nh÷ng khã kh¨n, bÊt æn mµ chóng ta cÇn phi nãi
tíi ®ã lµ sù yÕu kÐm cña khu vùc kinh tÕ Nhµ níc nãi chung, mµ
nãi riªng lµ lµ hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.
Cã thÓ nãi trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qun lý thay ®æi, khi hiÖu
qu sn xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh
nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ níc ®·
thùc sù béc lé nh÷ng yÕu kÐm cña m×nh nh: c«ng nghÖ l¹c hËu, tµi
sn manh món, c¬ chÕ qun lý cøng nh¾c, tr×nh ®é qun lý thÊp
kÐm, tinh thÇn ngêi lao ®éng sa sót.... Nãi chung phÇn lín c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc ®Òu l©m vµo t×nh tr¹ng khñng hong, tr× trÖ,
lµm ¨n cÇm chõng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m qua §ng vµ Nhµ níc
ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu ho¹t ®éng cña
Khu vùc kinh tÕ Nhµ níc nh: cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh
nghiÖp Nhµ níc, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, b¸n
kho¸n, cho thuª, hay gii thÓ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu
qu... trong ®ã cæ phÇn ho¸ ®îc coi lµ gii ph¸p hµng ®Çu, cã kh
1
Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - thực trạng & giải quyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - thực trạng & giải quyết - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước - thực trạng & giải quyết 9 10 271