Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
CORPORATE GOVERNANCE IN VIETNAMESE ENTERPRISES
Nguyễn Trường Sơn
Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Quản trị công ty tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan
hệ giữa hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan trong
doanh nghiệp, từ đó tạo nên định hướng và sự kiểm soát quá trình phát triển của doanh
nghiệp. Quản trị công ty tốt sẽ thúc đẩy hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận của doanh
nghiệp với các nguồn vốn bên ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh
nghiệp, tăng cường đầu tư và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Thời gian
qua, các doanh nghiệp Việt Nam mặc dù có sự tăng trưởng mạnh về số lượng, tuy nhiên chất
lượng doanh nghiệp còn thấp, năng lực cạnh tranh yếu. Một trong những nguyên nhân cơ bản
là năng lực quản trị, đặc biệt là quản trị công ty còn hết sức hạn chế. Trên cơ sở khảo sát thực
tiễn bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản trị công ty trong các doanh nghiệp trên nhiều khía
cạnh: khuôn khổ pháp lý, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của doanh nghiệp, tính minh bạch
trong hoạt động, vấn đề bảo vệ quyền của cổ đông và người lao động… từ đó đưa ra những
nhận định tổng quát và các đề xuất nhằm tăng cường năng lực quản trị công ty ở Việt Nam.
ABSTRACT
Good corporate governance plays an important role in creating a good balance among
the executive board, the directorate, shareholders and stakeholders whereby the business
development can be well-controlled and oriented. Good corporate governance not only
promotes activities, enhances the enterprises’ abilites to approach outside sources of capital
but also improves the business value, minimizes the enterprise risks, intensifies the investment
and sustainable development for the business and the economy. Over the past time, although
Vietnamese businesses has rapidly increased in quantity, their quality still remains low with
weak competitiveness. One of the reasons is the limited management capability. On the basis of
a practical survey, the article aims to analyse business management on various aspects: legal
framework, organizational structure and management mechanism, transparency, the proctection
of the rights of shareholders and employees…, which serves as a foundation for forming
general evaluations and putting up new proposals to strengthen managerial capability in
Vietnamese ente...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
234
VN ĐỀ QUN TR CÔNG TY TRONG CÁC DOANH NGHIP
VIT NAM
CORPORATE GOVERNANCE IN VIETNAMESE ENTERPRISES
Nguyn Trường Sơn
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Qun tr công ty tt có ý nghĩa quan trng trong vic to nên s hài hòa các mi quan
h gia hi đồng qun tr, ban giám đốc, các c đông và các bên có quyn li liên quan trong
doanh nghip, t đó to nên định hướng và s kim soát quá trình phát trin ca doanh
nghip. Qun tr công ty tt s thúc đẩy hot động và tăng cường kh năng tiếp cn ca doanh
nghip v
i các ngun vn bên ngoài, góp phn tích cc vào vic tăng cường giá tr doanh
nghip, tăng cường đầu tư và phát trin bn vng cho doanh nghip và nn kinh tế. Thi gian
qua, các doanh nghip Vit Nam mc dù có s tăng trưởng mnh v s lượng, tuy nhiên cht
lượng doanh nghip còn thp, năng lc cnh tranh yếu. Mt trong nhng nguyên nhân cơ bn
là năng lc qun tr, đặc bit là qu
n tr công ty còn hết sc hn chế. Trên cơ s kho sát thc
tin bài viết đi sâu phân tích thc trng qun tr công ty trong các doanh nghip trên nhiu khía
cnh: khuôn kh pháp lý, cơ cu t chc và cơ chế qun lý ca doanh nghip, tính minh bch
trong hot động, vn đề bo v quyn ca c đông và người lao động… t đó đưa ra nhng
nhn đị
nh tng quát và các đề xut nhm tăng cường năng lc qun tr công ty Vit Nam.
ABSTRACT
Good corporate governance plays an important role in creating a good balance among
the executive board, the directorate, shareholders and stakeholders whereby the business
development can be well-controlled and oriented. Good corporate governance not only
promotes activities, enhances the enterprises’ abilites to approach outside sources of capital
but also improves the business value, minimizes the enterprise risks, intensifies the investment
and sustainable development for the business and the economy. Over the past time, although
Vietnamese businesses has rapidly increased in quantity, their quality still remains low with
weak competitiveness. One of the reasons is the limited management capability. On the basis of
a practical survey, the article aims to analyse business management on various aspects: legal
framework, organizational structure and management mechanism, transparency, the proctection
of the rights of shareholders and employees…, which serves as a foundation for forming
general evaluations and putting up new proposals to strengthen managerial capability in
Vietnamese enterprises.
1. Đặt vn đề
Sau hơn 20 năm đổi mi thc hin chính sách kinh tế nhiu thành phn, h
thng doanh nghip Vit Nam đã hình thành và phát trin rng khp trên c nước tt
c các ngành kinh tế. Cùng vi s phát trin nhanh chóng v s lượng,
s xut hin ca
các công ty ln, qun tr công ty (QTCT) đang
ngày càng thu hút s quan tâm ca cng
đồng doanh nghip và các nhà xây dng pháp lut v doanh nghip. Sau gn 20 năm đổi
Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 827