Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5334 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt
Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội)
Đặng Thị Kim Anh
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hiền Lương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở
Việt Nam hiện nay. Phân tích một số vấn đề đạo đức kinh doanh điển hình - qua thực tế ở
Hà Nội (sau khi sát nhập). Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng và nâng
cao đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay.
Keywords. Triết học; Đạo đức kinh doanh; Đạo đức nghề nghiệp; Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, vấn đề đạo đức kinh doanh cũng đang được các học giả, những nhà kinh
doanh, nhà quản lý, người tiêu dùng và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Người Mỹ đã sớm
nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức đối với công việc kinh doanh. Họ
đã bỏ ra khá nhiều công sức và tiền bạc để nghiên cứu vấn đề này. Chỉ tính riêng trong
năm 2000, theo Trung tâm vì một nền văn hoá kinh doanh có đạo đức, đã có tới 52 công
trình nghiên cứu được xuất bản tại Mỹ viết về ảnh hưởng của đạo đức kinh doanh tới thu
nhập tài chính của các công ty. Trong đó, đa số các công trình nghiên cứu (33 công trình)
cho rằng, công ty có đạo đức sẽ dễ làm ăn phát đạt hơn.
Ở Việt Nam, đạo đức kinh doanh là một vấn đề khá mới không những đối với các nhà
kinh doanh mà với cả những người nghiên cứu về lĩnh vực này. Các vấn đề như: đạo đức
kinh doanh, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công ty… mới chỉ nổi
lên từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Trước đó, những vấn đề này ít được nhắc tới. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam gia nhập
WTO có nhiều phạm trù mới được xuất hiện như: quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực
phẩm, thị trường chứng khoán, thị trường thương mại… và vì thế khái niệm đạo đức kinh
doanh trở nên phổ biến hơn trong xã hội.
Hiện nay, nền kinh tế đang chuyển sang vận hành theo thể chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường kinh doanh trở nên đa
1

dạng và sôi động hơn. Hoạt động kinh doanh là những hành vi, những quyết định, cách
ứng xử, nguyên tắc hoạt động của doanh nhân trên thương trường. Do vậy, đạo đức kinh
doanh có vai trò quan trọng trong việc định hướng, điều chỉnh hoạt động của các doanh
nhân nhằm đảm bảo lợi ích của cá nhân cũng như lợi ích của toàn xã hội, góp phần tạo ra
một môi trường kinh doanh lành...
1
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh Vit
Nam hin nay (qua thc tế Hà Nội)
Đng Thị Kim Anh
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết hc; Mã s: 60 22 80
Ni ng dn khoa hc: TS. Nguyn Hiền Lương
Năm bảo v: 2011
Abstract. Làm sở lý luận thực tiễn của vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh
Việt Nam hiện nay. Phân tích một số vấn đề đạo đức kinh doanh điển hình - qua thực tế
Nội (sau khi sát nhập). Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm y dựng nâng
cao đạo đức kinh doanh ở nước ta hiện nay.
Keywords. Triết học; Đạo đức kinh doanh; Đạo đức nghề nghiệp; Việt Nam
Content.
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, vấn đề đạo đức kinh doanh cũng đang được các học gi, những nhà kinh
doanh, nhà quản lý, người tiêu dùng và toàn xã hội đc biệt quan m. Ngưi M đã sớm
nhn thc được vai trò đc bit quan trng ca đạo đức đối vi công việc kinh doanh. H
đã bỏ ra khá nhiều công sức tiền bạc để nghiên cu vấn đề y. Chỉ tính riêng trong
năm 2000, theo Trung tâm một nền văn hoá kinh doanh đạo đức, đã tới 52 công
trình nghiên cứu được xut bn ti M viết v ảnh ng của đạo đức kinh doanh ti thu
nhập tài chính của các công ty. Trong đó, đa s các công trình nghiên cứu (33 công trình)
cho rằng, công ty có đạo đức s d m ăn phát đạt hơn.
Việt Nam, đạo đức kinh doanh một vn đ khá mới không những đối với các nhà
kinh doanh với c những người nghiên cứu v lĩnh vực y. Các vấn đề như: đạo đức
kinh doanh, văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công ty… mới ch ni
lên từ khi Vit Nam thc hiện chính sách đổi mới ch động hi nhp kinh tế quc tế.
Tớc đó, những vn đề y ít đưc nhc tới. Đc bit, k t khi Vit Nam gia nhp
WTO nhiều phm trù mới đưc xut hin như: quyền s hữu trí tuệ, an toàn thực
phm, th trưng chứng khoán, thị trường thương mại… và vì thế khái niệm đạo đức kinh
doanh tr nên phổ biến hơn trong xã hội.
Hin nay, nn kinh tế đang chuyển sang vận hành theo thể chế th trường sự qun
của nhà nước, theo định hướng hội ch nghĩa, môi trường kinh doanh tr nên đa
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vấn đề xây dựng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế ở Hà Nội) 9 10 109