Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nayVận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4661 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục
của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở
nước ta hiện nay
Đặng Hồng Hà
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Công Nhất
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày một cách có hệ thống những tư tưởng giáo dục của Nho giáo thông
qua một số triết gia tiêu biểu, từ đó đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế trong tư
tưởng giáo dục của Nho giáo. Chỉ ra những ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho giáo đối
với sự nghiệp phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số định hướng vận
dụng các giá trị tư tưởng giáo dục của Nho giáo đối với việc phát triển giáo dục ở Việt
Nam hiện nay.
Keywords. Triết học phương Đông; Nho giáo; Tư tưởng triết học; Giáo dục

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trung Quốc là một trong những trung tâm văn hóa lớn, rực rỡ và phong phú nhất của
nền văn minh phương Đông. Tư tưởng triết học Trung Quốc từ lâu đã khẳng định được vị
trí của mình trong tiến trình phát triển chung của lịch sử tư tưởng nhân loại với những tên
tuổi của các nhà triết học nổi tiếng. Nho giáo là một trong những học thuyết triết học và
chính trị xã hội lớn nhất trong lịch sử triết học Trung Hoa cổ đại. Mặc dù ra đời từ rất sớm
nhưng Nho giáo đã dành sự quan tâm đặc biệt đến con người, đặc biệt là vấn đề giáo dục
con người. Đây là một trong những nội dung triết học chủ yếu và nổi bật nhất của Nho
giáo. Vì vậy, những tư tưởng triết học của Nho giáo nói chung và tư tưởng về giáo dục con
người nói riêng có một ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội của Trung
Quốc.
Nho giáo du nhập vào nước ta được khoảng 2000 năm và đã có những ảnh hưởng to
lớn đối với xã hội và con người Việt Nam. Với hơn nghìn năm Bắc thuộc, tư tưởng giáo
dục Nho giáo đã để lại dấu ấn đậm nét trong đời sống chính trị - xã hội, đặc biệt là trong
cách thức giáo dục của nước ta suốt chiều dài lịch sử. Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng
giáo dục của Nho giáo có ý nghĩa lý luận to lớn đối với những người nghiên cứu và giảng
1

dạy triết học ở Việt Nam hiện nay. Đó là cách mỗi chúng ta học tập, kế thừa những giá trị
trong tư tưởng giáo dục của Nho giáo nói riêng và kế thừa những tinh hoa tinh thần của
nhân loại nói chung.
Cho đến nay, công cuộc đổi mới của Việt Nam đó trải qua hơn hai mươi năm và đạt
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển
đất nước ta hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp...
1
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục
của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở
nước ta hiện nay
Đặng Hồng Hà
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã s: 60.22.80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Công Nhất
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y một cách hệ thống những tưởng giáo dục của Nho giáo thông
qua một số triết gia tiêu biểu, từ đó đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế trong tư
tưởng giáo dục của Nho giáo. Chỉ ra những ảnh hưởng của tưởng giáo dục Nho giáo đối
với sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam hiện nay. Đxuất một số định hướng vận
dụng các giá trị tưởng giáo dục của Nho giáo đối với việc phát triển giáo dục Việt
Nam hiện nay.
Keywords. Triết học phương Đông; Nho giáo; Tư tưởng triết học; Giáo dục
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trung Quốc một trong những trung tâm văn hóa lớn, rực rỡ phong phú nhất của
nền văn minh phương Đông. tưởng triết học Trung Quốc từ lâu đã khẳng định được vị
trí của mình trong tiến trình phát triển chung của lịch sử tưởng nhân loại với những tên
tuổi của các nhà triết học nổi tiếng. Nho giáo một trong những học thuyết triết học
chính trị hội lớn nhất trong lịch sử triết học Trung Hoa cổ đại. Mặc dù ra đời từ rất sớm
nhưng Nho giáo đã dành sự quan tâm đặc biệt đến con người, đặc biệt vấn đề giáo dục
con người. Đây là một trong những nội dung triết học chủ yếu nổi bật nhất của Nho
giáo. Vì vậy, những tư tưởng triết học của Nho giáo nói chung và tư tưởng về giáo dục con
người nói riêng một ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị - hội của Trung
Quốc.
Nho giáo du nhập o nước ta được khoảng 2000 m đã những ảnh hưởng to
lớn đối với hội con người Việt Nam. Với hơn nghìn m Bắc thuộc, ởng giáo
dục Nho giáo đã để lại dấu ấn đậm t trong đời sống chính trị - hội, đặc biệt trong
cách thức giáo dục của nước ta suốt chiều dài lịch sử. vậy, việc nghiên cứu tưởng
giáo dục của Nho giáo ý nghĩa luận to lớn đối với những người nghiên cứu giảng
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nayVận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nayVận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Vận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nayVận dụng các giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo vào sự nghiệp 9 10 584