Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để
tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ
thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức
của học sinh
Đoàn Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: GS.TS Đinh Quang Báo
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh và việc xây dựng, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá để tổ chức dạy học
nhằm phát huy năng lực nhận thức của hoc sinh. Khảo sát thực trạng kiểm tra đánh giá
hiện nay của giáo viên ở một số trường. Phân tích mục tiêu cấu trúc nội dung chương
chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11-Trung học phổ thông nhằm xây dựng
biện pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh. Xây dựng qui trình rèn luyện năng lực
nhận thức cho học sinh thông qua việc kiểm tra đánh giá. Xây dựng các mẫu bài kiểm tra
về đánh giá định tính và một số giáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực nhận thức
của học sinh.Thực nghiệm sư phạm để khẳng đinh giả thuyết khoa học của các biện pháp
đã đề xuất.
Keywords: Sinh học; Năng lực nhận thức; Phương pháp giảng dạy; Đánh giá định tính

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay là đào tạo con người
mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của đất nước cũng như
phù hợp với sự phát triển của thời đại.
Nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ hàng đầu của các trường THPT cũng như các
trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp.
Đánh giá đinh tính kết quả học tập của học sinh nhằm phục vụ quá trình dạy học. Đánh
giá định tính không chỉ chú trọng đến thành tích của học sinh mà còn giúp học sinh rèn luyện
được kỹ năng học tập như kỹ năng đọc sách, kỹ quan sát, kỹ năng phân tích, kỹ năng trình bày
(giải quyết một vấn đề), kỹ năng vận dụng các vấn đề đã học để giải thích các hiện tượng trong

thực tiễn. Từ những kỹ năng được rèn luyện một cách thường xuyên liên tục sẽ hình thành cho
học sinh năng lực nhận thức trong học tâp.
Xuất phát từ lý do trên tôi quyết đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết
quả học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển
năng lực nhận thức của học sinh”
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu đánh giá định tính kết quả học tập của học sinh giúp giáo viên có được qui
trình tổ chức dạy học cho học sinh đồng thời giúp học sinh rèn luyện được một số kỹ năng học,
kỹ năng làm bài đề nâng ...
Vn dụng đánh giá định tính kết qu hc tập để
t chc dy hc sinh hc 11, trung hc ph
thông theo hướng phát huy năng lực nhn thc
ca hc sinh
Đoàn Thị Thanh Thy
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: GS.TS Đinh Quang Báo
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày cơ s lun v phương pháp kiểm tra đánh giá kết qu hc tp ca
hc sinh vic xây dng, s dụng phương pháp kiểm tra đánh gđể t chc dy hc
nhằm phát huy ng lực nhn thc ca hoc sinh. Kho sát thc trng kiểm tra đánh giá
hin nay ca giáo viên mt s trường. Phân tích mc tiêu cu trúc ni dung chương
chuyn hóa vt chất năng lượng Sinh hc 11-Trung hc ph thông nhm xây dng
biện pháp đánh giá kết qu hc tp ca hc sinh. y dng qui trình rèn luyn năng lực
nhn thc cho hc sinh thông qua vic kiểm tra đánh giá. Xây dựng các mu bài kim tra
v đánh giá đnh tính và mt s giáo án dy học theo hướng phát triển năng lực nhn thc
ca hc sinh.Thc nghiệm phạm để khẳng đinh giả thuyết khoa hc ca các bin pháp
đã đề xut.
Keywords: Sinh hc; ng lc nhn thc; Phương pháp ging dy; Đánh giá đnh tính
Content
M ĐU
1. Lý do chọn đ tài
Mc tiêu giáo dc của nhà trường ph thông Vit Nam hiện nay đào tạo con người
mi, phát trin toàn din, phù hp vi yêu cầu, điều kin hoàn cnh của đất nước cũng như
phù hp vi s phát trin ca thời đại.
ng cao chất lượng dy hc nhim v hàng đầu của các trường THPT ng như các
trường đại học cao đẳng trung hc chuyên nghip.
Đánh gđinh tính kết qu hc tp ca hc sinh nhm phc v quá trình dy học. Đánh
giá đnh tính không ch chú trọng đến thành tích ca hc sinh mà n giúp hc sinh rèn luyn
được k năng học tập như k năng đọc sách, k quan sát, k năng phân tích, k năng trình y
(gii quyết mt vấn đề), k ng vận dng các vấn đề đã học để gii thích các hin tượng trong
Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh 9 10 685