Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3325 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ
đề Ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán
trung học phổ thông
Hoàng Thị Thu Hà
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thành Văn
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan tới dạy học GQVĐ trong môn Toán. Điều
tra thực trạng dạy học GQVĐ phần Ứng dụng đạo hàm ở trường THPT hiện nay ở Việt
Nam. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ Ứng dụng đạo hàm trong chương
trình toán THPT. Tiến hành thực nghiệm sư phạm một phần kết quả nghiên cứu.
Keywords: Toán học; Phương pháp giảng dạy; Đạo hàm

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong Luật Giáo dục năm 2005, điều 5 .2, chương 1 đã ghi: "Phương pháp giáo dục
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho
người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên".
Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ trong những thập niên gần đây, kéo
theo nó là khối lượng kiến thức và thông tin tăng từng ngày từng giờ, trong khi thời gian của con
người là không đổi, dẫn đến một vấn đề là khả năng không thể dạy hết cho người học mọi điều.
Kiến thức của người học thì ngày càng hao mòn từ năm này qua năm khác, cộng thêm là sự
chêch lệch giữa kiến thức thực tế và kiến thức thu được từ nhà trường.
Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo c ơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì
phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự
thành công trong cuộc sống. Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những

vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý
nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt như một mục tiêu giáo dục và đào tạo. Dạy học
GQVĐ là một hướng tiếp cận phù hợp với triết lý về khoa học và giáo dục hiện đại, đáp ứng tốt
những yêu cầu về giáo dục thế kỉ 21.
Ở hầu khắp các nước, rèn luyện năng lực sáng tạo cho người học là một điều quan tâm
đặc biệt. Dạy học theo cách truyền thống thì chỉ lo chất đầy - càng đầy càng tốt - kho kiến thức
cho người học, vì kiến thức được xem như là của báu đã được chuẩn bị sẵn, người học chỉ
cần chiếm giữ được nhiều càng tốt. Còn dạy học theo cách "giải quyết vấn đề" hay "giải quyết
bài toán" thì kiến thức mà người học cần có để giúp người học giải quyết được bài toán phải do
chính các em t ìm ra, sáng tạo ra qua một tiến trì...
Vn dng dy hc gii quyết vn đề đối vi ch
đề ng dng đạo hàm trong chương trình toán
trung hc ph thông
Hoàng Th Thu Hà
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Lý luận và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Thành Văn
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu sở lun liên quan ti dy học GQVĐ trong môn Toán. Điu
tra thc trng dy học GQVĐ phần ng dng đạo hàm trường THPT hin nay Vit
Nam. Vn dng dy hc gii quyết vấn đề đối vi ch ng dụng đạo hàm trong chương
tnh toán THPT. Tiến hành thc nghiệm sư phạm mt phn kết qu nghiên cu.
Keywords: Toán hc; Phương pháp giảng dy; Đạo hàm
Content
M ĐẦU
1. do nghiên cu đề tài
Trong Lut Giáo dc năm 2005, điu 5.2, chương 1 đã ghi: "Phương pháp giáo dc
phi phát huy nh tích cc, t gc, ch động, tư duy sáng to ca người hc; bi dưỡng cho
người hc ng lc t hc, kh ng thc hành, lòng say hc tp
ý
chí vươn lên".
S phát trin như vũ b
ão
ca khoa hc ng ngh trong nhng thp niên gn đây, kéo
theo nó là khi lượng kiến thc thông tin tăng tng ngày tng gi, trong khi thi gian ca con
ni là kng đổi, dn đến mt vn đề là kh năng không th dy hết cho người hc mi điu.
Kiến thc ca người hc thì ngày ng hao n t năm y qua năm khác, cng tm
s
chêch lch gia kiến thc thc tế
kiến
thc thu được t nhà trường.
Trong mt hi đang phát trin nhanh theo cơ chế th trường, cnh tranh gay gt thì
phát hin sm
gii
quyết hp lý nhng vấn đề ny sinh trong thc tin là một năng lực đm bo s
thành công trong cuc sng. Vì vy, tp dưt cho hc sinh biết phát hiện, đặt ra và gii quyết nhng
Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề Ứng dụng đạo hàm trong chương trình toán trung học phổ thông 9 10 548