Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 6582 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin
về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào
việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta hiện nay
Đỗ Hồng Huyền
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái quát quan điểm của triết học Mác - Lênin về thực tiễn, nhận thức và
mối quan hệ giữa chúng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin để phân tích cơ sở khoa học của việc
nhận thức đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn
mới cũng như yêu cầu cần hoàn thiện hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội trong bối
cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Keywords. Triết học Mác-Lênin; Thực tiễn; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài:
Việc đưa phạm trù thực tiễn vào làm cơ sở cho lý luận nhận thức là bước phát triển về
chất của triết học Mác. Quan điểm coi thực tiễn là nền tảng của toàn bộ đời sống xã hội, là cơ
sở, mục đích, động lực của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý đã khắc phục được những
hạn chế, sai lầm có tính siêu hình, duy tâm, không khoa học của nhận thức luận trước Mác,
đồng thời bác bỏ mọi luận điệu nhằm tách rời thực tiễn khỏi nhận thức, từ đó phủ nhận khả
năng nhận thức thế giới của con người.
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vai trò của thực tiễn đối với nhận
thức, về khả năng hiểu biết thế giới của con người được coi là thành quả vĩ đại của nền triết
học khoa học. Luận điểm đó đã khuyến khích con người tích cực tư duy, tích cực tìm hiểu
thực chất các hiện tượng để phát hiện ra các quy luật khách quan của tự nhiên, xã hội và vận
dụng những quy luật đó vào phục vụ chính cuộc sống con người.
Lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm của triết học Mác về thực tiễn
và nhận thức, mà một trong những hoạt động thực tiễn quan trọng nhất là thực tiễn xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Ở Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là
vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn rất cơ bản, vừa liên quan đến đường lối, chính sách, giải
pháp, vừa liên quan tới nhận thức, ý chí cách mạng. Trước những biến động không ngừng của
thực tiễn xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội những
thập niên 70, 80 thế kỷ trước ở nước ta, sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu năm 1991 và xu thế

hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện n...
Vn dụng quan điểm ca triết học Mác - Lênin
v vai trò của thc tin đối vi nhn thức vào
vic nhn thức con đường đi lên chủ nghĩa xã
hi nước ta hin nay
Đỗ Hng Huyn
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Triết hc; Mã số: 60 22 80
Người hướng dn: PGS.TS. Dương Văn Thịnh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khái quát quan điểm ca triết học Mác - Lênin về thc tin, nhn thức và
mi quan h gia chúng, đặc bit nhn mạnh vai trò của thc tiễn đối vi nhn thc.
Vn dụng quan điểm ca triết học Mác - Lênin để phân tích cơ sở khoa hc ca vic
nhn thức đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa hội Việt Nam trong giai đoạn
mới cũng như yêu cu cần hoàn thiện hơn nhận thc v ch nghĩa hội trong bi
cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Keywords. Triết học Mác-Lênin; Thc tin; Ch nghĩa xã hội; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài:
Việc đưa phạm trù thực tiễn vào làm cơ sở cho lý luận nhn thức là bước phát triển v
cht ca triết học Mác. Quan đim coi thc tin là nn tng ca toàn b đời sng xã hi, là cơ
s, mc đích, động lc ca nhn thc, là tiêu chun ca chân lý đã khc phc được nhng
hn chế, sai lm có tính siêu hình, duy tâm, không khoa hc ca nhn thc lun trước Mác,
đồng thi bác b mi lun điu nhm tách ri thc tin khi nhn thc, t đó ph nhn kh
năng nhn thc thế gii ca con người.
Quan đim ca ch nghĩa duy vt bin chng v vai trò của thc tin đối vi nhn
thc, v kh năng hiu biết thế gii ca con người được coi là thành qu vĩ đại ca nn triết
hc khoa hc. Lun đim đó đã khuyến khích con người tích cc tư duy, tích cc tìm hiu
thc cht các hin tượng để phát hin ra các quy lut khách quan của t nhiên, xã hi và vn
dng nhng quy lut đó vào phc v chính cuc sng con người.
Lch s đã chng minh tính đúng đắn trong quan đim ca triết hc Mác v thc tin
và nhn thc, mà mt trong nhng hot động thc tin quan trng nht là thc tin xây dng
ch nghĩa xã hội các nước đi theo con đường xã hi ch nghĩa.
Vit Nam, định hướng hội ch nghĩa con đường đi lên ch nghĩa xã hội là
vn đề mang tính lý lun và thc tin rt cơ bn, va liên quan đến đường li, chính sách, gii
pháp, va liên quan ti nhn thc, ý chí cách mng. Trước nhng biến động không ngng ca
thc tin xã hi trong và ngoài nước, đặc bit là vi cuc khng hong kinh tế - xã hi nhng
thp niên 70, 80 thế k trước nước ta, s sp đổ ca Liên Xô, Đông Âu năm 1991 và xu thế
Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay 9 10 144