Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành
quả hoạt động
Có nhiều chỉ tiêu đo lường (thước đo) đánh giá kết quả về mặt kinh tế và hiệu
quả gọi chung là thành quả (performance)(1) của một doanh nghiệp kinh doanh
trong một thời kỳ nhất định.
Mỗi thước đo được sử dụng đều cung cấp những thông tin trên các khía cạnh khác
nhau về mức độ đóng góp của các nguồn lực tài chính và phi tài chính vào kết quả đạt
được. Đặc biệt là các thước đo phản ánh hiệu quả đầu tư thường xuyên được sử dụng cho
việc lập dự án đầu tư, thẩm định và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các
doanh nghiệp như: ROI (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư), ROA ( tỷ suất sinh lời của tài sản), ROE
(tỷ suất sinh lời trên vốn chủ) và một thước đo gần đây nhất thường xuyên được các học
giả trên thế giới ca ngợi như là một “thước đo vạn năng” phù hợp nhất cho việc sử dụng
đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp và có thể thay thế được cho các thước đo
khác. Đó chính là thước đo EVA (Economic Value Added ) giá trị kinh tế tăng thêm.
Thuật ngữ EVA xuất hiện từ sớm năm 1989 (Finegan, 1989). Tuy nhiên, nó nhận
được ít sự quan tâm cho đến tháng 9/2003 khi bài báo trong tạp chí Fortune (Tully, 1993)
cung cấp một mô tả chi tiết khái niệm EVA, do Stern Stewart thực hiện, và những áp
dụng EVA thành công của các tập đoàn lớn ở Mỹ. Sau danh tiếng của bài báo viết về
EVA như là một thước đo cải tiến hiệu quả hoạt động thì hàng loạt nghiên cứu liên quan
đến thuật ngữ này ra đời và những ứng dụng rộng khắp của nó trong việc: đánh giá thành
quả hoạt động của doanh nghiệp; lựa chọn dự án đầu tư; thiết kế chính sách khen thưởng;
hay đánh giá thành công cả trong các lĩnh vực, ngành rộng lớn như nông nghiệp…Ý
tưởng ban đầu là cố gắng tìm kiếm cách thức đo lường mức lợi nhuận kinh tế (economic
profit) thật sự mà một doanh nghiệp nào đó có thể tạo ra, định lượng nó một cách cụ thể.
Nhờ đó mà chúng ta có thể xác định được mức độ thành công cũng như thua lỗ của doanh
nghiệp trong một khoảng thời gian nào đó một cách chính xác hơn và đơn giản hơn. Bên
cạnh đó, EVA cũng là một thước đo hữu ích đối với nhà đầu tư khi muốn định lượng giá
trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể dùng thước đo
EVA để so sánh doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác cùng ngành một cách
nhanh chóng.
Theo định nghĩa của Công ty stern stewart: “Giá trị kinh tế tăng thêm là thước đo
phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế và
chi phí sử dụng vốn”.

Tính toán EVA
Cơ ...
Vn dng thước đo EVA trong vic đánh giá thành
qu hot đng
Có nhiu ch tiêu đo lường (thước đo) đánh giá kết qu v mt kinh tế và hiu
qu gi chung là thành qu (performance)(1) ca mt doanh nghip kinh doanh
trong mt thi kỳ nht đnh.
Mỗi thước đo được sử dụng đều cung cấp những thông tin trên các khía cạnh khác
nhau về mức độ đóng góp của các nguồn lực tài chính và phi tài chính vào kết quả đạt
được. Đặc biệt là các thước đo phản ánh hiệu quả đầu tư thường xuyên được sử dụng cho
việc lập dự án đầu tư, thẩm định và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các
doanh nghiệp như: ROI (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư), ROA ( tỷ suất sinh lời của tài sản), ROE
(tỷ suất sinh lời trên vốn chủ) và một thước đo gần đây nhất thường xuyên được các học
giả trên thế giới ca ngợi như là một “thước đo vạn năng” phù hợp nhất cho việc sử dụng
đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp và có thể thay thế được cho các thước đo
khác. Đó chính là thước đo EVA (Economic Value Added ) giá trị kinh tế tăng thêm.
Thuật ngữ EVA xuất hiện từ sớm năm 1989 (Finegan, 1989). Tuy nhiên, nó nhận
được ít sự quan tâm cho đến tháng 9/2003 khi bài báo trong tạp chí Fortune (Tully, 1993)
cung cấp một mô tả chi tiết khái niệm EVA, do Stern Stewart thực hiện, và những áp
dụng EVA thành công của các tập đoàn lớn ở Mỹ. Sau danh tiếng của bài báo viết về
EVA như là một thước đo cải tiến hiệu quả hoạt động thì hàng loạt nghiên cứu liên quan
đến thuật ngữ này ra đời và những ứng dụng rộng khắp của nó trong việc: đánh giá thành
quả hoạt động của doanh nghiệp; lựa chọn dự án đầu tư; thiết kế chính sách khen thưởng;
hay đánh giá thành công cả trong các lĩnh vực, ngành rộng lớn như nông nghiệp…Ý
tưởng ban đầu là cố gắng tìm kiếm cách thức đo lường mức lợi nhuận kinh tế (economic
profit) thật sự một doanh nghiệp nào đó có thể tạo ra, định lượng nó một cách cụ thể.
Nhờ đó mà chúng ta có thể xác định được mức độ thành công cũng như thua lỗ của doanh
nghiệp trong một khoảng thời gian nào đó một cách chính xác hơn và đơn giản hơn. Bên
cạnh đó, EVA cũng là một thước đo hữu ích đối với nhà đầu tư khi muốn định lượng giá
trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể dùng thước đo
EVA để so sánh doanh nghiệp này với các doanh nghiệp khác cùng ngành một cách
nhanh chóng.
Theo định nghĩa của Công ty stern stewart: “Giá trị kinh tế tăng thêm là thước đo
phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế và
chi phí sử dụng vốn”.
Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Vận dụng thước đo EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động 9 10 386