Ktl-icon-tai-lieu

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi Vịt Con
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 15727 lần   |   Lượt tải: 29 lần
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây
dưng đất nước ta hiện nay
Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là yếu tố khách quan đối với các nước xây
dựng chủ nghĩa xã hội nói chung cũng như Việt nam nói riêng. Vận dụng tư tưởng
HCM vào công cuộc xây dựng đất nước ta hiên j nay,HCM trên cơ sở vận dụng lí
luận của chủ nghĩa mác_leenin đã phát triển lý luận về thời kì quá độ lên chủ nghĩa
xã hội. Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi,cơ bản nhất. Đó là các luận điểm về
bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội,về tính tất yếu khách quan của
thời kì quá độ, về đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, bước đi về
biện pháp tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tư tưởng đó
trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững
định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác
định nhiều hình thức, biện pháp và bước đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với
những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay.
Hồ Chí Minh đã tiếp thu những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác_ leenin về
chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng sáng tạo đưa ra nhiều kiến giải mới nhằm bổ sung
vào lý luận Mác- lenin, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã định
nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó như văn hóa, kinh
tế, chính trị. Bác còn định nghĩa tổng quát và xem xét chủ nghĩa xã hội ,chủ nghĩa
cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh bao gồm nhiều mặt khác nhau của
đời sống đó là giải phóng con người, giải phóng nhân loại khỏi áp bức,bóc lột,
định nghĩa chủ nghĩa xã hội bắng cách xác định động lực xây dựng của nó,bằng
cách xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ phương hướng, phương tiện
để đạt được mục tiêu đó. Như vậy, tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội là một tư
tưởng khoa học, thống nhất và hoàn chỉnh. Nó thể hiện rõ tính chất nhân đạo, nhân
văn sâu sắc ở Người, nó bao hàm mọi mặt của đời sống xã hội lam hiện diện ra
một chế độ xã hội ưu việt.
Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác_lenin thì có hai con
đường qua độ lên chủ nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất là con đường quá độ trực
tiếp lên chủ nghĩa xã hội tư những nước tư bản phát triển ở trình độ cao. Con
đường thứ hai là qua độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư
bản phát triển còn thấp hoặc các nước tiền tư bản.

Trên cơ sở vận dụng lý luận về các...
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây
dưng đất nước ta hiện nay
Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là yếu tố khách quan đối với các nước xây
dựng chủ nghĩa xã hội nói chung cũng như Việt nam nói riêng. Vận dụng tư tưởng
HCM vào công cuộc xây dựng đất nước ta hiên j nay,HCM trên cơ sở vận dụng lí
luận của chủ nghĩa mác_leenin đã phát triển lý luận về thời kì quá độ lên chủ nghĩa
xã hội. Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi,cơ bản nhất. Đó là các luận điểm về
bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội,về tính tất yếu khách quan của
thời kì quá độ, về đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, bước đi về
biện pháp tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tư tưởng đó
trở thành tài sản vô giá, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì, giữ vững
định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về xác
định nhiều hình thức, biện pháp và bước đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với
những đặc điểm dân tộc và xu thế vận động của thời đại ngày nay.
Hồ Chí Minh đã tiếp thu những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác_ leenin về
chủ nghĩa xã hội, đã vận dụng sáng tạo đưa ra nhiều kiến giải mới nhằm bổ sung
vào lý luận Mác- lenin, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã định
nghĩa chủ nghĩa xã hội bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó như văn hóa, kinh
tế, chính trị. Bác còn định nghĩa tổng quát và xem xét chủ nghĩa xã hội ,chủ nghĩa
cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh bao gồm nhiều mặt khác nhau của
đời sống đó là giải phóng con người, giải phóng nhân loại khỏi áp bức,bóc lột,
định nghĩa chủ nghĩa xã hội bắng cách xác định động lực xây dựng của nó,bằng
cách xác định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ phương hướng, phương tiện
để đạt được mục tiêu đó. Như vậy, tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội là một tư
tưởng khoa học, thống nhất và hoàn chỉnh. Nó thể hiện rõ tính chất nhân đạo, nhân
văn sâu sắc ở Người, nó bao hàm mọi mặt của đời sống xã hội lam hiện diện ra
một chế độ xã hội ưu việt.
Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác_lenin thì có hai con
đường qua độ lên chủ nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất là con đường quá độ trực
tiếp lên chủ nghĩa xã hội tư những nước tư bản phát triển ở trình độ cao. Con
đường thứ hai là qua độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư
bản phát triển còn thấp hoặc các nước tiền tư bản.
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay - Người đăng: Vịt Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay 9 10 726