Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện công tác đào tạo cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2621 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Vâ ̣n du ̣ng tư tưởng Hồ Chí Minh vào viê ̣c
thực hiê ̣n công tác đào ta ̣o cán bô ̣ công chức
cấ p xã ta ̣i tinh Nam Đinh
̣
̉
Trầ n Thi ̣Ngo ̣c
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh ho ̣c; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lại Quốc Khánh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá và luận giải những quan điểm cơ bản trong tư tưởng
Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ . Làm rõ thực trạng và những vấ n đề đă ̣t ra
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh
Nam Định từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh . Đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao chấ t lươ ̣ng và hiê ̣u quả công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ,
công chức cấp xã tại tỉnh Nam Định.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đào tạo cán bộ; Công chức; Nam Định

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đa ̣i hô ̣i Đa ̣ i biể u toàn quố c lầ n thứ VII của Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam đã
khẳ ng đinh: “Đảng lấ y Chủ nghia Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nề n
̣
̃
tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành đô ̣ng” . Sự khẳ ng đinh đó đã nói lên vai trò
̣
quan trọng, to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh đố i với cách ma ̣ng nước ta . Tư tưởng
của Người còn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta , đồ ng
thời là tài sản quý giá trong kho tàng văn hóa nhân loa ̣i.
Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát nhiề u linh vực rô ̣ng lớn và phong phú , trong
̃
đó vấ n đề cán bô ̣ là mô ̣t trong những vấ n đề đươ ̣c Người quan tâm hàng đầ u trong
sự nghiê ̣p cách ma ̣ng. Người coi: “cán bộ là gốc của mọi công việc” , “là dây chuyề n
của bộ máy ” và là “tiề n vố n của đoàn thể ” do đó “muôn viê ̣c thành công hoă ̣c thấ t
bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” . Từ viê ̣c nhâ ̣n thức sâu sắ c vi ̣trí , vai trò của đô ̣i
ngũ cán bộ trong xã hội nói chung cũng như tron g sự nghiê ̣p cách ma ̣ng nói riêng ,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm có ý thức về việc đào tạo , bồ i dưỡng và sử du ̣ng đô ̣i
ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng . Thực tiễn cách
mạng Việt Nam hơn nửa t hế kỷ qua đã chứng minh vai trò của đô ̣i ngũ cán bô ̣ - mô ̣t
lực lươ ̣ng nòng cố t đã cùng với nhân dâ n làm cuô ̣c cách ma ̣ng thángTám thành công
,
1

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng giải phóng đất nước , đem la ̣i đô ̣c lâ ̣p tự
, lợi
do cho dân tô ̣c, hạnh phúc cho nhân dân.
Sau gầ n ba mươi năm tiế n hành công cuô ̣c ...
1























i hc Khoa hc 
 

: 60 31 27
Ni ng dn khoa hc: TS. 
o v: 2012
Abstract. 
 . 




 . 




 

Keywords. ; ; ; 
M U
 














: 



 - 




 , 


 . 





 
quan , 


 




 . 

 , 









.









, trong














. 
: , 
 







  . 





, 



 




 ,
 , 





 . 












- 







 



 ,
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện công tác đào tạo cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện công tác đào tạo cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Nam Định - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện công tác đào tạo cán bộ công chức cấp xã tại tỉnh Nam Định 9 10 27