Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn
tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010)
Đỗ Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa nội dung tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh. Trình bày quá trình
thực hiện dân chủ ở cơ sở của tỉnh Thái Bình từ 1998 đến năm 2010, bước đầu rút ra một
số bài học kinh nghiệm. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm vận
dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay.
Keywords. Chính trị học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân chủ; Thái Bình; Quy chế dân chủ

Content.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dân chủ là xu hướng khách quan của phát triển và tiến bộ xã hội , là khát vọng ngàn đời của
con nguời để vươn tới tự do và làm chủ. Dân chủ không chỉ là bản chất, mà còn là mục tiêu và động
lực của công cuộc đổi mới ở nước ta theo định hướng XHCN. “Không thể có một CNXH thắng lợi mà
lại không thực hiện dân chủ hoàn toàn” [59, tr.324]. Vì vậy, thực hiện dân chủ XHCN, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay là
một vấn đề cấp thiết.
Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Trong di
sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dân chủ, từ cách mạng dân tộc dân chủ
tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực
hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương về lối ứng xử dân chủ đối với con người trong mọi
lĩnh vực hoạt động của đời sống. Do đó, chúng ta cần vận dụng tư tưởng dân chủ của Người vào sự
nghiệp đổi mới hiện nay, đặc biệt trong cuộc vận động dân chủ hóa để thực hiện QCDC ở cơ sở.
Đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban
hành nhiều Nghị định, Chỉ thị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân để
phát triển kinh tế, ổn định chính trị, phát triển xã hội: Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 22/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển
khai thực hiện QCDC ở xã; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện
dân chủ ở xã,... Đây là một bước tiến lớn thể hiện sự quyết tâm củng cố, hoàn thiện và phát triển nền...
Vn dụng tư tưởng H Chí Minh về dân chủ
vào việc thc hin quy chế dân chủ nông thôn
tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010)
Đỗ Th Hnh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa nội dung tưởng dân chủ Hồ Chí Minh. Trình bày quá trình
thực hiện dân chủ ở cơ sở của tỉnh Thái Bình từ 1998 đến năm 2010, bước đầu rút ra một
số bài học kinh nghiệm. Đề xuất phương hướng những giải pháp chủ yếu nhằm vận
dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay.
Keywords. Chính trị học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân chủ; Thái Bình; Quy chế dân chủ
Content.
1. Tính cp thiết ca đ tài
Dân ch là xu hưng khách quan ca phát triển và tiến bộ xã hội , là khát vọng ngàn đi ca
con ngui để vươn tới t dom chủ.n ch kng ch là bản cht, mà còn mục tiêu động
lc ca công cuc đi mi nưc ta theo đnh hưng XHCN. Không th có mt CNXH thắng li mà
li không thc hin dân ch hoàn toàn [59, tr.324]. Vì vy, thc hin dân ch XHCN, phát huy quyền
làm ch ca nhân dân lao động trên tt c các lĩnh vực ca đời sng xã hi trong giai đoạn hin nay
mt vn đ cp thiết.
H Chí Minh là nhà tưởng, nc t sáng tạo ln ca cách mạng Việt Nam. Trong di
sn tư tưng Hồ Chí Minh, Người đc bit chú trng tới vấn đền ch, từch mng dân tc dân ch
ti ch mng hội ch nghĩa. Ngưi không ch đ lại nhng kiến gii u sắc v n ch thc
hành dân ch Ni còn trc tiếp nêu gương v li ứng xử n chủ đối vi con người trong mọi
lĩnh vực hoạt động ca đời sng. Do đó, chúng ta cn vận dụng ởng n ch của Người o s
nghip đi mi hin nay, đc biệt trong cuc vn đng dân chủ hóa để thc hiện QCDC cơ sở.
Đápng yêu cầu ca giai đon phát triển mi, nhng m qua, Đảng và Nhà nưc ta đã ban
hành nhiu Ngh đnh, Ch th quan trng nhm phát huy quyền làm ch, sc sáng tạo ca nhân dân để
phát trin kinh tế, ổn định chính tr, phát trin xã hi: Ch th 30- CT/TW ca Bộ Chính trị vy dựng
và thc hin Quy chế dân ch cơ sở; Ch thị 22/1998/CT-TTg ca Th tưng Chính ph v vic trin
khai thc hin QCDC; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ca Chính ph ban nh quy chế thc hin
dân ch ,... Đây là mộtc tiến lớn th hin sự quyết tâm củng cố, hn thin phát trin nn
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh Thái Bình (từ năm 1998 đến năm 2010) 9 10 364