Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2339 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy
nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
Phạm Đức Tiến
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái quát những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát
huy nhân tố con người trình bày giá trị của những quan điểm đó. Làm rõ thực trạng
phát huy nhân tố con người trong thời kỳ đổi mới ở nước ta. Đề xuất một số giải
pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay dưới sánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nguồn nhân lực; Kinh tế thị trường; Xã hội chủ
nghĩa
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn bộ cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp chăm
lo và phát huy nhân tố con người. Đúng như Người đã từng khái quát về triết lý cuộc sống:
“Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề… là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải yêu
nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”. Đánh giá về sức mạnh con người,
Hồ Chí Minh khẳng định: “Có dân là có tất cả”, cho nên bí quyết để đem lại cuộc sống tự do,
ấm no, hạnh phúc cho con người chính là “Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho
dân”… Nhân tố con người và phát huy nhân tố con người như một viên ngọc quý được khảm
trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính viên ngọc đó tạo nên sức hấp dẫn, sức sống lâu
bền cho tư tưởng của Người, chính nó đã chinh phục hàng triệu, hàng triệu trái tim, khối óc từ
những năm 20 của thế kỷ XX đến nay; tư tưởng ấy đã thực sự trở thành kim chỉ nam cho việc
sử dụng và phát huy nhân tố con người của Đảng ta trong tiến trình cách mạng.
Trong bối cảnh hiện nay, tiến trình phát triển cả lí luận và thực tiễn đều chứng minh:
nhân tố con người đóng vai trò quyết định xu hướng vận động của thế giới đương đại. Luôn
theo sát sự biến động của thời cuộc, đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò của nhân tố con người,
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6.1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam
chỉ rõ: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và
bền vững; nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam
là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Con người thực sự là nguồn lực của
mọi nguồn lực, tài nguyên của mọi tài nguyên, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất quyết

định th...
Vn dụng tư tưởng H Chí Minh về phát huy
nhân tố con người trong nn kinh tế th trưng
định hướng xã hội ch nghĩa
Phạm Đức Tiến
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: H Chí Minh học; Mã s: 60 31 27
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Ngc Anh
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khái quát những nội dung bản trong tưởng H Chí Minh về phát
huy nhân tố con người trình bày giá trị ca những quan điểm đó. Làm thc trng
phát huy nhân t con người trong thi k đổi mi nước ta. Đ xut mt s gii
pháp bản nhằm phát huy nhân tố con người trong nn kinh tế th trường định
hướng xã hội ch nghĩa ở nước ta hiện nay dưới sánh sáng tư tưởng H Chí Minh.
Keywords. tưởng H Chí Minh; Nguồn nhân lc; Kinh tế th trường; Xã hội ch
nghĩa
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn bộ cuộc đi s nghip ca Ch tch H Chí Minh gắn lin vi s nghiệp chăm
lo phát huy nhân tố con người. Đúng như Người đã từng khái quát v triết cuộc sng:
“Nghĩ cho cùng, mọi vấn đề… vấn đề đời làm người. đời và làm người phải yêu
nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ b áp bức”. Đánh gv sc mnh con người,
H Chí Minh khẳng định: “Có dân có tt cả”, cho nên bí quyết để đem lại cuc sng t do,
m no, hạnh phúc cho con người chính là Đem tài dân, sức dân, của dân đ làm lợi cho
dân”… Nhân tố con người phát huy nhân t con người như một viên ngọc quý được khm
trong h thống tư tưởng H Chí Minh. Chính viên ngọc đó tạo nên sức hp dn, sc sống lâu
bền cho tư tưởng của Người, chính nó đã chinh phục hàng triệu, hàng triệu trái tim, khối óc t
những năm 20 của thế k XX đến nay; tư tưởng y đã thực s tr thành kim chỉ nam cho vic
s dụng và phát huy nhân tố con người của Đảng ta trong tiến trình cách mạng.
Trong bi cnh hin nay, tiến trình phát triển c luận thực tin đều chng minh:
nhân tố con người đóng vai trò quyết định xu hướng vận động ca thế giới đương đại. Luôn
theo sát sự biến động ca thi cuộc, đánh giá đúng đắn v trí, vai trò của nhân tố con người,
Ngh quyết Đại hội đại biểu toàn quốc ln th VIII (6.1996) ca Đảng Cng sn Vit Nam
ch rõ: Lấy vic phát huy nguồn lực con người làm yếu t bản cho s phát triển nhanh và
bn vững; nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lc to ln của con người Vit Nam
là nhân tố quyết định thng li của cách mạng Vit Nam. Con người thc s nguồn lc ca
mi ngun lực, tài nguyên của mọi tài nguyên, là ngun lc ni sinh quan trng nht quyết
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 9 10 133