Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Kim Đỉnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân
Việt Nam. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp
công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khái quát thực tiễn xây dựng giai cấp
công nhân Việt Nam từ 1991 đến nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục vận
dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giai cấp công nhân; Công nghiệp hóa; Hiện đại
hóa

Content.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử nhân loại đã chứng minh, những người lao động sản xuất trong các
ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân là
những người sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị thặng dư và giữ vai trò quyết định
chính trị xã hội. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin là những người đã phát
hiện ra ra chân lý về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, họ đã đấu tranh không
mệt mỏi để đưa chân lý ấy vào thực tiễn cách mạng châu Âu từ giữa thế kỷ XIX đến
những năm đầu của thế kỷ XX.
Đối với nước ta, người đầu tiên tiếp thu và đưa chân lý ấy vào thực tiễn cách
mạng Việt Nam, không ai khác là Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của giai cấp công
nhân Việt Nam. Trong quá trình trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn
giành sự quan tâm đặc biệt đến quá trình xây dựng và phát triển giai cấp công nhân,

đă ̣t niề m tin vững chắ c vào g iai cấ p công nhân , khẳ ng đinh sự nghiệp giải phóng dân
̣
tộc và viê ̣c từng bước đưa đấ t nước đi lên chủ nghia xã hô ̣i trước h ết là sứ mệnh lịch
̃
sử của giai cấ p công nhân.
Trung thành và phát triển tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta qua mọi giai
đoạn lịch sử và mọi thời kỳ cách mạng luôn coi trọng việc xây dựng giai cấp công
nhân Việt Nam. Đặc biệt, sau hơn 20 năm đổi mới, giai cấp công nhân nước ta đã có
những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa đạng về cơ cấu, chất lượng
được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; đang
tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là
Ðảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xâ...




Tr



Abstract


 


Keywords

Content.


              
              
              
ch- 


 

- 


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 9 10 561