Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát triển doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát
triển doanh nghiệp
Có một câu chuyện vui về văn hóa doanh nghiệp như sau:
Có một ông chủ doanh nghiệp, sau khi tham dự một hội
thảo về “Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để
phát triển doanh nghiệp, trở về đã gọi ông Trưởng ban Tổ
chức của doanh nghiệp lên và hăng hái yêu cầu rằng: "Tôi
cần có ngay một văn hóa doanh nghiệp. Anh khẩn trương
xây dựng cho tôi”

Trước mệnh lệnh này, người ta nhìn thấy ông trưởng ban
trong tư thế há mồm, giơ 2 tay lên trời, không nói được lời
nào! Câu chuyện này cho thấy, xây dựng văn hóa nói
chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng, nhiệt tình chưa đủ,
còn cần kiến thức, thời gian và cam kết của cấp lãnh đạo
doanh nghiệp.
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố
giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi
trường bên ngoài. Những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã
hội, công nghệ thông tin... đang tác động đến hoạt động sản

xuất, kinh doanh.

Chính vì vậy, trước hết, thông qua vai trò của tư vấn về lĩnh
vực này, doanh nghiệp phải có các công cụ để tìm kiếm các
dữ liệu và phân tích được các dữ liệu cần thiết nhằm nhận
diện được đúng điểm mạnh, điểm yếu của văn hóa hiện
đang tồn tại trong doanh nghiệp và giúp hình dung được
văn hóa mà doanh nghiệp sẽ hướng tới để họ thích nghi
được với những thay đổi, phát triển.

Muốn vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải hiểu được cấu
trúc để hình thành nên văn hóa doanh nghiệp gồm những
bộ phận nào, quan hệ giữa các bộ phận ra sao và các bộ

phận này có vai trò như thế nào? Có thể hình dung cấu trúc
này như kết cấu của tòa nhà. Đơn giản nhất, nó phải gồm 4
nhóm yếu tố:


Nhóm yếu tố giá trị



Nhóm yếu tố chuẩn mực



Nhóm yếu tố không khí và phong cách quản lý của

doanh nghiệp.


Nhóm yếu tố hữu hình

Giữa 4 nhóm này có vai trò và quan hệ như sau:

1. Nhóm yếu tố giá trị:

Có thể ví như lõi trong cùng của cây gỗ được cưa ngang.
Phải trồng cây gỗ nhiều năm mới có được lõi gỗ và nó là
phần rắn nhất trong cây gỗ. Gía trị văn hóa của một tổ chức
cũng vậy. Tạo dựng được giá trị phải mất nhiều năm và giá
trị chỉ khẳng định được sự xác lập của nó thông qua việc
thâm nhập, chuyển tải các biểu hiện của giá trị vào các
nhóm yếu tố chuẩn mực và yếu tố hữu hình. Điều này cho
thấy, giá trị khi đã được xác lập muốn xóa bỏ nó cũng

không dễ trong ngày một ngày hai, nhưng giá trị cũng có
thể bị suy thoái, bị thay đổi trong một số điều kiện.

Như vậy, trước hết, cái quan trọng nhất khi nhìn doanh
nghiệp ở góc độ văn hóa là ...
Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát
triển doanh nghiệp
Có một câu chuyện vui về văn hóa doanh nghiệp như sau:
Có một ông chủ doanh nghiệp, sau khi tham dự một hội
thảo về “Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để
phát triển doanh nghiệp, trở về đã gọi ông Trưởng ban Tổ
chức của doanh nghiệp lên và hăng hái yêu cầu rằng: "Tôi
cần có ngay một văn hóa doanh nghiệp. Anh khẩn trương
xây dựng cho tôi”
Trước mệnh lệnh này, người ta nhìn thấy ông trưng ban
trong tư thế há mồm, giơ 2 tay lên trời, không nói được lời
nào! Câu chuyện này cho thấy, xây dựng văn hóa nói
chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng, nhiệt tình chưa đủ,
còn cần kiến thức, thời gian và cam kết của cấp lãnh đạo
doanh nghiệp.
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố
giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi
trường bên ngoài. Những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã
hi, công nghệ thông tin... đang tác động đến hoạt động sản
Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát triển doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát triển doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Văn hóa doanh nghiệp- hướng tiếp cận mới để phát triển doanh nghiệp 9 10 227