Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập Quốc tế
Nguyễn Viết Lộc
Trường Đại học Kinh tế
Luận án TS. ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62 34 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, PGS.TS. Đỗ Minh Cương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận
diê ̣n doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Viê ̣t Nam trong bố i cảnh h ội nhập
quốc tế (HNQT) theo cách tiế p câ ̣n hê ̣ giá tri ̣. Xây dựng hê ̣ giá tri ̣VHDN Viê ̣t Nam
trong bố i cảnh HNQT theo c ấu trúc phân tầng bảng thang giá trị văn hóa. Đánh giá
thực tra ̣ng, xu hướng biế n đổ i VHDN Viê ̣t Nam theo hê ̣ giá tri ̣đã đươ ̣c xây dựng .
Đề xuấ t các quan điể m đinh hướng và giải pháp xây dựng VHDN Viê ̣t Nam trong
̣
bố i cảnh HNQT.
Keywords. Văn hóa doanh nhân; Doanh nhân; Hội nhập quốc tế; Quản trị kinh
doanh
Content
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Về mặt học thuật , văn hóa doanh nhân (VHDN) đang đươ ̣c quan tâm nghiên cứu và
đươ ̣c đề câ ̣p ở nhiề u bài viế t , công trình khoa ho ̣c . Phầ n lớn các nghiên cứu tiế p câ ̣n VHDN
từ góc đô ̣ đặc tính, hành vi văn hóa hoă ̣c hê ̣ điề u tiế t giá tri ̣. Các nghiên cứu tiếp cận từ góc
đô ̣ văn hóa nghề nghiê ̣p rấ t ít ỏi và có nhiề u quan điể m khác nhau. Đặc biệt chưa có tá c giả
nào tiếp cận nghiên cứu VHDN Việt Nam dưới góc độ là hệ giá trị văn hóa nghề nghiệp một
cách có hệ thống . Nghiên cứu VHDN dưới cách tiếp cận hệ giá trị là phù hợp với khoa học
quản trị kinh doanh và sẽ cho phép tố i ưu hóa mu ̣c tiêu nghiên cứu để tìm ra những yếu tố
đă ̣c trưng ta ̣o nên bản sắ c của cô ̣ng đồ ng doanh nhân Viê ̣t Nam . Hê ̣ giá tri ̣VHDN Viê ̣t Nam
là những yếu tố được cộng đồng doanh nhân chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiê ̣ n chúng
trong quá trình hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t , kinh doanh (SXKD). Hê ̣ giá tri ̣VHDN Viê ̣t Nam là mô ̣t
khung khổ lý thuyế t cho nghiên cứu và đào ta ̣o doanh nhân ; là định hướng giá trị nghề nghiê ̣p
cho cô ̣ng đồ ng doanh nhân.
Về mặt thực tiễn, cô ̣ng đồ ng doanh nhân Việt Nam tăng nhanh về số lươ ̣ng , đa da ̣ng về

cơ cấ u , biế n đổ i về nhân cách /văn hóa . Bên ca ̣nh những mă ̣t tich cực , thực tiễ n đang đă ̣t ra
́
nhiề u vấ n đề . Ví như: i) Hoạt động trong môi trường thể chế chưa đồng bộ, không ít doanh
nhân có hành vi kinh doanh bất hợp pháp; ii) Tình trạng tham nhũng mà doanh nhân v ừa là
nạn nhân, vư...
t Nam trong bi cnh
hi nhp Quc t
Nguyn Vit Lc
i hc Kinh t
Lu TS.  Qun tr kinh doanh: 62 34 05 01
ng dn:  
o v: 2012
Abstract. T


 (VHDN) 

i nhp
quc t (HNQT) 









trong 
 ng b . 



, 








 .











.
Keywords.    ;  ; Hi nhp quc t; Qun tr kinh
doanh
Content
MỞ ĐẦU
1. S cn thiết của đề tài



, 
 (VHDN) 






 , 

. P









,  




. 



 




 nhau.  

 . 
 
 
  









 . 




 , , 




n 





 , kinh doanh (SXKD). 












; 


.



, 
 Vit Nam 
, 

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế 9 10 876