Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5280 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp
Hàn Quốc ở Việt Nam
Nguyễn Viết Lộc
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị Kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Khái quát một số vấn đề về văn hóa kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân và
các yếu tố triết lý, đạo đức,văn hóa, thể chế ... Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa
văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc, phân tích sự chênh lệch về trình độ phát triển
kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khảo sát thực trạng văn hóa kinh doanh của các
doanh nghiệp hàn Quốc dưới các góc độ: triết lý, đạo đức, văn hóa quan hệ và ứng xử
đưa ra những đánh giá cũng như dự báo xu hướng phát triển văn hóa kinh doanh trong
các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý giải pháp đối với các
cơ quan hữu quan của Việt Nam và giải pháp tư pháp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc ở
Việt Nam
Keywords: Hàn Quốc; Quản lý doanh nghiệp; Văn hóa kinh doanh

Content
MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
ngày càng gia tăng. Tính đến nay đã có 78 quốc gia đầu tư làm ăn tại Việt Nam, dẫn đầu là Hàn
Quốc với hơn 12,7 tỷ USD (chiếm 15%). Với tỷ trọng vốn đầu tư lớn, các DN Hàn Quốc đóng
vai trò hết sức quan trọng và có tác động ảnh hưởng không chỉ đến phát triển kinh tế mà còn đối
với cả văn hóa, xã hội của Việt Nam. Bên cạnh các tác động tích cực, một thực tế đang đặt ra
hiện nay là xung đột xẩy ra nhiều trong các DN Hàn Quốc: hiện tượng sa thải nhân viên tùy
tiện, đối xử không công bằng với người làm công, hành vi bạo lực với nhân công, lừa đảo, làm
hàng giả... ngày càng gia tăng dẫn đến khiếu kiện, biểu tình.
Hiện trạng trên đã đặt ra các câu hỏi: Có phải các ông chủ Hàn Quốc không đối xử có văn hóa
với lao động người Việt Nam hay không ? Hay là do sự khác biệt về VHKD của Hàn Quốc và Việt

Nam ? Hoặc là cả hai lý do này ? Các câu hỏi này đang trở thành vấn đề lớn, gây trở ngại không
chỉ đối với việc phát triển kinh doanh của các DN Hàn Quốc mà còn tạo ra những hình ảnh xấu,
ảnh hưởng đến mối quan hệ bang giao giữa hai nước.
Nhằm tìm lời giải cho các câu hỏi đã nêu, luận văn sẽ phân tích, tìm hiểu thực tiễn của VHKD
trong các DN Hàn Quốc ở Việt Nam.
2. Tình hình nghiên cứu
A. Trong nước
Về cơ sở lý luận của VHKD, một số các tác giả đã nghiên cứu khá sâu sắc về mối quan hệ giữa
văn hóa và kinh tế, kinh doanh; tổng quan khá đầy đủ các quan niệm về triết lý kinh doanh, đạo
đức kinh doanh, về văn hóa doanh nh...
Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghip
Hàn Quc Vit Nam
Nguyn Viết Lc
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr Kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Người ng dn: PGS.TS. Phùng Xuân Nh
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát mt s vấn đề v văn hóa kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân
các yếu t triết , đạo đức,văn hóa, thể chế ... Phân tích s tương đồng và khác bit gia
văn hóa Việt Nam văn hóa n Quốc, phân tích s chênh lch v trình độ phát trin
kinh tế gia Vit Nam Hàn Quc. Kho sát thc trạng văn hóa kinh doanh ca c
doanh nghip hàn Quc dưới các góc độ: triết , đạo đức, văn hóa quan hệ ng x
đưa ra những đánh gng như dự báo xu hưng phát trin văn hóa kinh doanh trong
các doanh nghip Hàn Quc ti Vit Nam, t đó đưa ra mt s gi ý giải pp đối vi các
cơ quan hữu quan ca Vit Nam và giải pháp tư pp cho các doanh nghiệp n Quc
Vit Nam
Keywords: Hàn Quc; Qun doanh nghip; n hóa kinh doanh
Content
M ĐẦU
Sau hơn 20 năm đổi mi, m ca hi nhp kinh tế quc tế, đầu nước ngoài vào Vit Nam
ngày càng gia tăng. Tính đến nay đã 78 quốc gia đầu tư làm ăn ti Vit Nam, dn đầu là n
Quc với hơn 12,7 t USD (chiếm 15%). Vi t trng vn đầu tư lớn, các DN Hàn Quc đóng
vai thết sc quan trọng và tác động ảnh hưởng không ch đến phát trin kinh tế mà còn đối
vi c văn hóa, hội ca Vit Nam. Bên cnh các tác động tích cc, mt thc tế đang đặt ra
hiện nay xung đt xy ra nhiu trong các DN Hàn Quc: hiện tưng sa thi nhân viên tùy
tiện, đối x kng công bng vi ngưi làm ng, hành vi bo lc vi nhân ng, lừa đảo, làm
hàng giả... ngày càng gia tăng dẫn đến khiếu kin, biu tình.
Hin trạng trên đã đặt ra c câu hi: phi các ông ch Hàn Quốc không đối x có văn hóa
với lao động ngưi Vit Nam hay không ? Hay là do s khác bit v VHKD ca Hàn Quc và Vit
Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam 9 10 755