Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Thái với hoạt động du lịch ở Mường Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Văn hóa Thái với hoạt động du lịch ở Mường
Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái
Nguyễn Kim Lê
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Dân tộc học; Mã số: 60 22 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục vụ du lịch và
sự tác động của hoạt động du lịch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng tỏ những giá
trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc người cũng như những thay đổi của nó trong
đời sống xã hội mới. Nhận diện và đánh giá đúng mức việc khai thác các giá trị văn
hóa Thái trong việc phát triển du lịch hiện nay ở Mường Lò.
Keywords. Văn hóa Việt Nam; Du lịch; Yên Bái; Dân tộc Thái
Content
Ngày nay, nhu cầu hưởng thụ của con người không ngừng được nâng cao, trong đó có
nhu cầu về du lịch. Trong du lịch, có nhiều hình thức khác nhau như du lịch sinh thái, du lịch
văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch hành hương, … trong đó,
du lịch văn hóa tộc người là một nhu cầu thiết yếu. Đây được xem là một hình thức du lịch
tổng hợp, vừa mang các yếu tố của du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm.
Đối với các tộc người, đặc biệt là các tộc người thiểu số ở đâu cũng có nền văn hoá dân
gian vô cùng phong phú. Yên Bái là một tỉnh miền núi, hoạt động du lịch mới chỉ bắt đầu
khởi động trong những năm gần đây. Ngoài du lịch tâm linh, du lịch sinh thái thì du lịch văn
hóa là một lĩnh vực khá mới mẻ và có nhiều tiềm năng, trong đó văn hoá tộc người Thái ở
Mường Lò là một điểm nhấn vô cùng quan trọng.
Văn hóa tộc người Thái ở Mường Lò chưa được nghiên cứu một cách toàn diện trong
một công trình cụ thể nào. Đó mới chỉ là những nghiên cứu trong cái chung của văn hoá Thái
Tây Bắc và văn hoá Thái Việt Nam hoặc chỉ là nghiên cứu riêng về một lễ tục nào đó của tộc
người, nghiên cứu toàn diện văn hoá Thái Mường Lò phục vụ du lịch lại càng hiếm. Để có
được một cái nhìn tổng thể phục vụ hoạt động du lịch cũng như việc bảo tồn các giá trị văn
hoá truyền thống của tộc người Thái vùng Mường Lò, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Văn
hoá Thái với hoạt động du lịch ở Mường Lò (Nghĩa Lộ), Yên Bái” làm luận văn thạc sĩ.
Luận văn dựa trên một số lý thuyết như thuyết lựa chọn duy lý, sinh thái văn hoá,
tương đối văn hoá, khuyếch tán văn hoá, khu vực lịch sử - văn hoá, … để giải quyết các vấn
đề nảy sinh trong quá trình nghiên cứu.
Luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như định lượng, định tính,
nghiên cứu điền dã và quan sát tham gia, lịch sử - so ...
Văn hóa Thái với hoạt động du lch ng
Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái
Nguyn Kim Lê
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Dân tộc hc; Mã số: 60 22 70
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
Năm bảo v: 2012
Abstract. tả, phân ch những giá tr văn hóa tộc người Thái phc v du lịch
s tác động ca hoạt động du lch tới các giá trị văn hoá đó. Làm sáng t những giá
tr văn hóa truyền thống đặc sc ca tộc người cũng như những thay đổi của nó trong
đời sống hội mi. Nhn diện và đánh giá đúng mc việc khai thác các giá tr văn
hóa Thái trong việc phát triển du lch hin nay ờng Lò.
Keywords. Văn hóa Việt Nam; Du lch; Yên Bái; Dân tộc Thái
Content
Ngày nay, nhu cầu hưởng th của con người không ngừng được nâng cao, trong đó có
nhu cu v du lch. Trong du lịch, có nhiều hình thức khác nhau như du lịch sinh thái, du lch
văn hóa, du lịch mo him, du lch tham quan, ngh dưỡng, du lịch hành hương, trong đó,
du lịch văn hóa tộc người một nhu cu thiết yếu. Đây được xem một hình thức du lch
tng hp, vừa mang các yếu t ca du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch mo him.
Đối với các tộc người, đặc biệt các tộc người thiu s đâu cũng có nền văn hoá dân
gian cùng phong phú. Yên Bái mt tnh miền núi, hoạt động du lch mi ch bắt đầu
khởi động trong những năm gần đây. Ngoài du lịch tâm linh, du lịch sinh thái thì du lịch văn
hóa một lĩnh vực kmới m nhiều tiềm năng, trong đó văn hoá tc người Thái
Mường Lò là mt đim nhn vô cùng quan trng.
Văn hóa tc người Thái Mường Lò chưa được nghiên cu mt cách toàn din trong
mt công trình c th nào. Đó mi ch là nhng nghiên cu trong cái chung ca văn hoá Thái
Tây Bc và văn hoá Thái Vit Nam hoc ch là nghiên cu riêng v mt l tc nào đó ca tc
người, nghiên cu toàn din văn hoá Thái Mường Lò phc v du lch li càng hiếm. Để có
được mt cái nhìn tng th phc v hot động du lch cũng như vic bo tn các giá tr văn
hoá truyền thng ca tc người Thái vùng Mường , chúng tôi quyết định chn đề tài Văn
hoá Thái với hoạt động du lch ờng Lò (Nghĩa Lộ), Yên Bái làm lun văn thc sĩ.
Lun văn da trên mt s lý thuyết như thuyết la chn duy lý, sinh thái văn hoá,
tương đối văn hoá, khuyếch tán văn hoá, khu vực lch s - văn hoá, để gii quyết các vn
đề ny sinh trong quá trình nghiên cu.
Lun văn s dng kết hp nhiu phương pháp nghiên cu như định lượng, định tính,
nghiên cu đin dã và quan sát tham gia, lch s - so sánh, thng kê d liu, bng biu, … để
thu thp và x lý thông tin.
Thông qua việc mô tả, phân tích những giá trị văn hóa tộc người Thái phục v du lch
và sự tác động ca hoạt đng du lch tới các giá tr văn hoá đó, luận văn góp phần làm sáng tỏ
Văn hóa Thái với hoạt động du lịch ở Mường Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Thái với hoạt động du lịch ở Mường Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Văn hóa Thái với hoạt động du lịch ở Mường Lò ( Nghĩa Lộ ), Yên Bái 9 10 627