Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa tổ chức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 8: Văn hóa tổ chức

BÀI 8: VĂN HÓA TỔ CHỨC
Nội dung








Hướng dẫn học






Đọc tài liệu và thảo luận với giáo viên
và các học viên khác về các vấn đề
chưa nắm rõ.
Lựa chọn một công ty có văn hóa tổ
chức mạnh hoặc một công ty có văn
hóa tổ chức yếu trên các trang web và
báo chí. Sử dụng lý thuyết trong bài để
đánh giá vai trò của văn hóa tổ chức
đối với công ty, các ảnh hưởng tới
hành vi nhân viên, và đề xuất cách
thức thay đổi văn hóa tổ chức nếu cần.
Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

Văn hóa tổ chức, tầm quan trọng, và chức
năng của văn hóa tổ chức.
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức.
Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới hành vi
nhân viên.
Nguồn gốc và duy trì văn hóa tổ chức.
Thay đổi văn hóa tổ chức.

Mục tiêu








Giải thích văn hóa tổ chức ảnh hưởng tới
hành vi của người lao động trong tổ chức
như thế nào.
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa
doanh nghiệp.
Đánh giá quá trình thay đổi và xây dựng văn
hóa doanh nghiệp.
Tìm ra cách thức quản lý và thay đổi văn
hóa tổ chức.

Thời lượng học

6 tiết

MAN403_Bai 8_v1.001011221

137

Bài 8: Văn hóa tổ chức

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Xây dựng công ty... vui vẻ
Xây dựng một công ty vui vẻ có nhiều cách, không chỉ đơn
thuần là “chơi”. Việc xây dựng một “công ty vui vẻ” phải
hướng đến mục đích phát huy tinh thần đồng đội, tính sáng
tạo của mỗi cá nhân trong công ty, gắn tất cả các phòng ban
để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.
Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó?
Trong một buổi sáng cuối tuần ở một quán cà phê, nơi gặp
gỡ của các doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Tp.HCM (YBA), ông Lê Bá Thông,
Tổng giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại TTT ôm đàn ngồi hát. Vừa hát xong đoạn
đầu của bài “Huyền thoại mẹ”, ông đột ngột chuyển lời bài hát.
Vẫn tiết tấu đó, nhưng lời bài hát đã được biến tấu trở nên vui nhộn hơn. Tràng vỗ tay của cử
tọa chưa kịp dứt, Tổng giám đốc của TTT, đã mở đầu buổi nói chuyện của mình: “Thưa các
anh chị, muốn thiết lập một công ty vui vẻ, bản thân mình phải vui vẻ trước đã…”.
Theo ông Thông, xây dựng một công ty vui vẻ, là phải “làm tới nơi chơi tới bến”, không có
mô hình mẫu để triển khai một công ty vui vẻ. Những “cuộc chơi” của TTT là sợi dây gắn kết
tất cả các thành viên, giúp họ cùng hòa đồng, hợp tác vì mục tiêu xuyên suốt của công ty. Tất
cả những sự kiện chính thức lẫn sự kiện nội bộ của công ty đều được biến tấu thành một trò
chơi. Những cuộc chơi này chỉ đơn giản là “công ty phải đầy ắp tiếng cười”.
Sinh nhật của công ty, đám cưới của mộ...
Bài 8: Văn hóa t chc
MAN403_Bai 8_v1.001011221 137
BÀI 8: VĂN HÓA T CHC
Ni dung
Văn hóa t chc, tm quan trng, và chc
năng ca văn hóa t chc.
Các yếu t nh hưởng đến văn hóa t chc.
nh hưởng ca văn hóa t chc ti hành vi
nhân viên.
Ngun gc và duy trì văn hóa t chc.
Thay đổi văn hóa t chc.
Hướng dn hc Mc tiêu
Đọc tài liu và tho lun vi giáo viên
và các hc viên khác v các vn đề
chưa nm rõ.
La chn mt công ty có văn hóa t
chc mnh hoc mt công ty có văn
hóa t chc yếu trên các trang web và
báo chí. S dng lý thuyết trong bài để
đánh giá vai trò ca văn hóa t chc
đối vi công ty, các nh hưởng ti
hành vi nhân viên, và đề xut cách
thc thay đổi văn hóa t chc nếu cn.
Tr li các câu hi ôn tp cui bài.
Thi lượng hc
6 tiết
Gii thích văn hóa t chc nh hưởng ti
hành vi ca người lao động trong t chc
như thế nào.
Xác định các yếu t nh hưởng đến văn hóa
doanh nghip.
Đánh giá quá trình thay đổi và xây dng văn
hóa doanh nghip.
Tìm ra cách thc qun lý và thay đổi văn
hóa t chc.
Văn hóa tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa tổ chức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Văn hóa tổ chức 9 10 76