Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi Phan Hiếu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10/26/2009

CHƯƠNG 6: HỢP KIM MÀU VÀ BỘT

6.1. Hợp kim Al

6.1. Hợp kim nhôm

6.1. Hợp kim nhôm

6.1.1. Nhôm nguyên chất & phân loại HK Al
Đặc tính: Nhẹ, bền ăn mòn khí quyển, tính

Hệ thống ký hiệu hợp kim nhôm
TCVN 1659-75: Bắt đầu bằng chữ Al, tiếp theo là kí hiệu hóa học của

dẻo rất cao, dẫn điện, nhiệt tốt;
- Chịu nhiệt kém, độ bền, độ cứng thấp;

nguyên tố hợp kim cùng số chỉ %, ví dụ: AlCu4Mg, Al99, Al99,5;

Tiêu chuẩn Hoa kỳ (AA): xxxx và xxx.x

Hợp kim nhôm và phân loại:
Nguyên tố HK: Cu, Zn, Mg, Si, Mn, Ti, Fe…
Phân loại dựa trên đường giới hạn hòa tan CF:

L

L+ α
α
HK Al
biến dạng

C

E

L+ β

Hợp kim Al đúc

α+β
Không
hóa bền
bằng NL

F
Hóa bền
bằng NL

Hợp kim biến dạng
1xxx - nhôm sạch ( 99,0%),
g,
2xxx - Al - Cu,, Al - Cu - Mg,
3xxx - Al - Mn,
4xxx - Al - Si,
5xxx - Al - Mg,
6xxx - Al - Mg - Si,
7xxx - Al - Zn - Mg, Al - Zn - Mg - Cu,
8xxx - Al - các nguyên tố khác

Hợp kim đúc
1xx.x - nhôm sạch thương phẩm;
2xx.x - Al - Cu,,
3xx.x - Al - Si - Mg, Al - Si - Cu,
4xx.x - Al - Si,
5xx.x - Al - Mg,
6xx.x - không có,
7xx.x - Al - Zn,
8xx.x - Al - Sn.

1

10/26/2009

6.1.2. HK nhôm biến dạng không hóa bền được bằng nhiệt luyện
Nhôm sạch: Al thương phẩm có ≥ 99,0% Al, có tính chống ăn mòn, độ
bền thấp, mềm, dẻo, dễ biến dạng nguội → tăng độ bền (σ0,2), độ cứng;

Hợp kim Al-Mn: giới hạn hòa tan Mn (1,8% ở 6590C), tạp chất Fe & Si
làm giảm mạnh giới hạn hòa tan Mn → chỉ hóa bền bằng biến dạng,
chống ăn mòn tốt và dễ hàn → thay cho Al sạch khi cần cơ tính cao hơn;
Hợp
ợp kim Al-Mg:
g thường
g dùng
g < 4% Mg
g (g
(giới hạn
ạ hòa tan 15% ở 4150C):
)
AA5050, AA5052, AA5454, nhẹ nhất, độ bền khá, hoá bền biến dạng tốt,
biến dạng nóng, nguội và hàn tốt, bền ăn mòn tốt nhất là sau anod hóa.

6.1.3. HK nhôm biến dạng hóa bền được bằng nhiệt luyện
HK nhôm quan trọng nhất, có cơ tính cao nhất , không thua kém thép C
Audi R8

Hệ Al - Cu và Al - Cu - Mg
Hợp kim Al - Cu (4%)
Hòa tan cực đại (5,65% ở 548oC);
Hòa tan cực tiểu (0,5% ở nhiệt độ thường);
Đặc điểm tổ chức tế vi:
- Cân bằng sau ủ : α0,5% + θ (CuAl2) - σb = 200MPa
- Sau tôi: α quá bão hòa (4%Cu) - σb = 250-300MPa
Sau 5 – 7 ngày: σb = 400MPa → hóa già tự nhiên;

6.1.3. HK nhôm biến dạng hóa bền được bằng nhiệt luyện

6.1.3. Hợp kim nhôm đúc

Hệ Al - Zn - Mg: Zn ~ 4  8%, Mg : 1  3%, Cu ~ 2% → pha hóa bền MgZn2

- Thành phần gần tổ chức cùng
tinh, nhiều HK hơn, dễ chảy, dễ
đúc, có thể biến tính hoặc nguội
nhanh để cải thiện cơ tính;
- Hợp kim chủ yếu: Si, (Mg, Cu);

và Al2Mg3Zn3, sau nhiệt luyện có độ...
10/26/2009
1
CHƯƠNG 6: HP KIM MÀU VÀ BT
6.1. Hp kim Al
6.1. Hp kim nhôm
6.1.1. Nhôm nguyên cht & phân loi HK Al
Đặc tính:
Nh, bn ăn mòn khí quyn, tính
do rt cao, dn đin, nhit tt;
-Chu nhit kém, độ bn, độ cng thp;
Hp kim nhôm và phân loi:
Hp
kim
nhôm
phân
loi:
Nguyên t HK: Cu, Zn, Mg, Si, Mn, Ti, Fe…
Phân loi da trên đường gii hn hòa tan CF:
L
L+ βL+ α
α
E
C
α + β
Hp kim Al đúc
HK Al
biến dng
Hóa bn
bng NL
Không
hóa bn
bng NL
F
6.1. Hp kim nhôm
H thng ký hiu hp kim nhôm
TCVN 1659-75:
Bt đầu bng ch Al, tiếp theo là kí hiu hóa hc ca
nguyên t hp kim cùng s ch %, ví d: AlCu4Mg, Al99, Al99,5;
Tiêu chun Hoa k (AA): xxxx xxx.x
1xxx - nhôm sch ( 99,0%), 1xx.x - nhôm sch thương phm;
2xxx -Al -Cu
,
Al - Cu - M
g,
2xx.x -Al -Cu
,
Hp kim biến dng Hp kim đúc
,
g,
,
3xxx -Al -Mn, 3xx.x - Al - Si - Mg, Al - Si - Cu,
4xxx - Al - Si, 4xx.x - Al - Si,
5xxx -Al -Mg, 5xx.x -Al -Mg,
6xxx -Al -Mg -Si, 6xx.x - không có,
7xxx - Al - Zn - Mg, Al - Zn - Mg - Cu, 7xx.x -Al -Zn,
8xxx - Al - các nguyên t khác 8xx.x -Al -Sn.
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: Phan Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
vật liệu học 9 10 140