Ktl-icon-tai-lieu

VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa.

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 3 lần
* VBQPPL: là VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các qhệ XH theo định hướng XHCN.
Đặc điểm của VBQPPL là:
a) VB do CQNN, ng có thẩm quyền ban hành theo hình thức do pháp luật quy định.
b) VB đc ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, các quy định của Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, các VBQPPL có liên quan, Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
c) Có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tg hoặc 1 nhóm đối tg và có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phg;
Quy tắc xử sự chung là những chuẩn mực mà mọi CQ, tổ chức cá nhân phải tuân thủ theo khi tham gia qhệ XH được quy tắc đó điều chỉnh:
+ K chỉ đích danh đối tg thi hành;
+ Đc sd nhiều lần;
+ Có hiệu lực pháp luật mang tính bắt buộc;
d) VB đc NN bảo đảm thi hành bằng các biện pháp như tuyên truyên, giáo dục, thuyết phục, các biện pháp về tổ chức, hành chính, KT; trong trường hợp cần thiết thì NN áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc thi hành và quy định chế tài đối với ng có hành vi vi phạm.
* VB cá biệt: là VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó chỉ để giải quyết 1 vấn đề cá biệt, 1 đối tg cá biệt. VD: quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; VB quy phạm nội bộ của cơ quan, đơn vị; VB cá biệt để phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt; VB cá biệt có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính hoặc để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản cá biệt khác để giải quyết vụ việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể (trích khoản 2 Điều 3 Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL).
Đăc điểm:
- VB cá biệt thuộc loại VB áp dụng pháp luật, do những CQ có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành và đc bảo đảm thực hiện = cưỡng chế NN. VD: quyết định xử lý vi phạm hành chính.
VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa. - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa. 9 10 766