Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ cách "Hợp nhất kinh doanh và Báo cáo tài chính Hợp nhất"

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TH C HÀNH L P BÁO CÁO
TÀI CHÍNH H P NH T
(Theo Chu n m c K toán Vi t Nam)

Ki m toán. T v n thu và

u t . T v n tài chính

Th c hành l p Báo cáo tài chính h p nh t theo
Chu n m c K toán Vi t Nam (VAS)
M CL C
CH

NG I. GI I THI U V BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T

1. M

u

2

2. Các chu n m c k toán có nh h

ng

n báo cáo tài chính h p nh t

3. Thu t ng và tìm hi u b n ch t
CH

NG II. CÁC PH

2
3

NG PHÁP K TOÁN ÁP D NG

1. T ng h p các ph
2. Áp d ng ph

ng pháp k toán áp d ng

ng pháp k toán trong t ng tr

Báo cáo tài chính riêng c a nhà
Ph

12
ng h p

12

ut

ng pháp giá g c

Báo cáo tài chính h p nh t c a t p oàn.
Ph
Ph

ng pháp v n ch s h u

Ph
CH

ng pháp giá g c
ng pháp h p nh t toàn b

NG III. CÁC B

CC

B N KHI L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T

1. Nguyên t c chung khi l p B ng cân

i k toán h p nh t

1.1

i v i công ty con

1.2

17

i v i công ty liên k t và liên doanh

2. Nguyên t c chung khi l p Báo cáo k t qu kinh doanh h p nh t
2.1

i v i công ty con

2.2

30

i v i công ty liên k t và liên doanh

CH
NG IV. VÍ D V L P B NG CÂN
I K TOÁN H P NH T
VÀ BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH H P NH T

39

CH

45

NG V. CÁC TR !NG H P C"N L U Ý KHI H P NH T

Không b t bu c l p báo cáo tài chính h p nh t
Lo i tr kh i báo cáo tài chính h p nh t c a t p oàn
Báo cáo tài chính c a công ty con không cùng ngày k t thúc
niên
k toán c a công ty m
X lý các tr
Công ty con

ng h p chính sách k toán không th ng nh t
c mua vào gi a niên

k toán.

PH L C: CÁC BI#U M$U S% D NG L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T

47

1

H &ng d'n l p Báo cáo tài chính h p nh t theo
Chu n m c K toán Vi t Nam (VAS)
Ch ng 1
Gi&i thi u v( Báo cáo tài chính h p nh t

CH
NG 1
GI I THI U V BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T

1.

M) *u
Theo h ng d n c a Chu n m c K toán Vi t Nam và các Thông t h ng d n, k t
thúc n m tài chính, các t p oàn ho c t ng công ty nhà n c ph i l p Báo cáo tài chính
h p nh t
ph n ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh c a (1) T p oàn:
T p oàn bao g m công ty m và các công ty con; Ho c (2) T ng công ty Nhà n c.
Các t ng công ty nhà n c ph i l p Báo cáo tài chính h p nh t là các t ng công ty
thành l p và ho t ng theo mô hình có công ty con. T ng công ty nhà n c có th s
h u tr c ti p ho c s h u gián ti p công ty con thông qua m t công ty con khác, tr
tr ng h p c bi t khi xác !nh rõ là quy"n s h u không g n li"n v i quy"n ki m
soát.
THU T NG+:
Báo cáo tài chính h p nh t là báo cáo tài chính c a m t t p oàn
c trình bày nh
báo cáo tài chính c a m t doanh nghi p. Báo cáo này
c l p trên c ...
THC HÀNH LP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HP NHT
(Theo Chun mc K toán Vit Nam)
Kim toán. T vn thu u t. T vn tài chính
Vẽ cách "Hợp nhất kinh doanh và Báo cáo tài chính Hợp nhất" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ cách "Hợp nhất kinh doanh và Báo cáo tài chính Hợp nhất" - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Vẽ cách "Hợp nhất kinh doanh và Báo cáo tài chính Hợp nhất" 9 10 452