Ktl-icon-tai-lieu

Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy 3 chiều

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ KhÝ t−îng Thñy v¨n, Hµ Néi, 11(515)/2003, tr. 1−12

VÒ mét ph−¬ng ph¸p ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu
Phan V¨n T©n, Bïi Hoµng H¶i

Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi

1. Më ®Çu
Trong dù b¸o thêi tiÕt b»ng c¸c m« h×nh sè, ngoµi cÊu tróc to¸n lý vµ ®é tinh x¶o cña
m« h×nh, tr−êng ban ®Çu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh chÊt l−îng vµ ®é chÝnh x¸c cña
dù b¸o. §èi víi c¸c m« h×nh dù b¸o b·o vµ xo¸y thuËn nhiÖt ®íi, kü thuËt ban ®Çu hãa xo¸y
cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc t¹o tr−êng ban ®Çu. ChÝnh v× vËy, bªn c¹nh viÖc
ph¸t triÓn c¸c m« h×nh dù b¸o sè, ng−êi ta ngµy cµng chó träng ®Õn viÖc nghiªn cøu c¸c s¬ ®å
ban ®Çu hãa xo¸y nh»m x©y dùng ®−îc mét xo¸y nh©n t¹o cã cÊu tróc vµ vÞ trÝ cµng gÇn víi
xo¸y thùc cµng tèt. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng c¸c xo¸y nh©n t¹o nµy lµ t¹o tr−êng ban ®Çu
cho m« h×nh dù b¸o b·o, trong ®ã xo¸y yÕu, sai vÞ trÝ trong tr−êng ph©n tÝch toµn cÇu sÏ ®−îc
thay thÕ b»ng mét xo¸y míi cã cÊu tróc vµ vÞ trÝ phï hîp h¬n víi xo¸y thùc. C¸c xo¸y nh©n
t¹o th«ng th−êng ®−îc x©y dùng dùa trªn sù kÕt hîp c¸c thµnh phÇn ®èi xøng vµ phi ®èi xøng
gi¶ (bogus) vµ thµnh phÇn ®èi xøng thùc nhËn ®−îc tõ viÖc ph©n tÝch tr−êng toµn cÇu [1,7,8].
Trong c¸c m« h×nh chÝnh ¸p dù b¸o quÜ ®¹o b·o, ban ®Çu ho¸ lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch x¸c
®Þnh l¹i c¸c thµnh phÇn giã cña tr−êng ph©n tÝch vµ dù b¸o toµn cÇu, x©y dùng xo¸y nh©n t¹o
trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin bæ sung tõ tËp sè liÖu chØ thÞ b·o, lo¹i bá xo¸y cã c−êng ®é yÕu, sai
lÖch vÞ trÝ trong tr−êng ph©n tÝch vµ thay vµo ®ã xo¸y nh©n t¹o võa nhËn ®−îc [3,5,7,8]. Tuy
nhiªn, nh− ®· ®−îc ®Ò cËp trong [8], ngoµi −u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, thêi gian tÝnh nhanh, kh«ng
®ßi hái m¸y tÝnh cÊu h×nh m¹nh, c¸c m« h×nh chÝnh ¸p lu«n béc lé nh÷ng nh−îc ®iÓm vèn cã
lµ chØ cã thÓ dù b¸o ®−îc ®−êng ®i cña b·o mµ kh«ng dù b¸o ®−îc c−êng ®é b·o, mét khÝa
c¹nh hÕt søc quan träng trong dù b¸o b·o. H¬n n÷a, vÒ mÆt lý thuyÕt, tèc ®é vµ h−íng di
chuyÓn cña b·o ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c m« h×nh chÝnh ¸p vÒ c¬ b¶n dùa trªn kh¸i niÖm dßng
dÉn ®−êng (steering flow), do ®ã trong nh÷ng tr−êng hîp b·o yÕu, ®æi h−íng di chuyÓn hoÆc
cã sù t−¬ng t¸c xo¸y−xo¸y, xo¸y−r·nh thÊp,... sai sè dù b¸o cã thÓ lín. Do ®ã, bªn c¹nh c¸c
m« h×nh chÝnh ¸p, ng−êi ta cßn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh tµ ¸p ba chiÒu phøc t¹p
h¬n, trong ®ã tr−êng ban ®Çu ®−îc x¸c ®Þnh nhê qu¸ tr×nh ban ®Çu hãa xo¸y trªn c¬ së kü
thuËt x©y dùng xo¸y nh©n t¹o ba chiÒu vµ cµi vµo tr−êng ph©n tÝch toµn cÇu. C¸c m« h×nh tµ ¸p
dù b¸o b·o hiÖn nay hÇu hÕt ...
T¹p chÝ KhÝ tîng Thñy v¨n, Hµ Néi, 11(515)/2003, tr. 1
12
1
VÒ mét ph¬ng ph¸p ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu
Phan V¨n T©n, Bïi Hoµng H¶i
Trêng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1. Më ®Çu
Trong dù b¸o thêi tiÕt b»ng c¸c m« h×nh sè, ngoµi cÊu tróc to¸n lý vµ ®é tinh x¶o cña
m« h×nh, trêng ban ®Çu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh chÊt lîng vµ ®é chÝnh x¸c cña
dù b¸o. §èi víi c¸c m« h×nh dù b¸o b·o vµ xo¸y thuËn nhiÖt ®íi, kü thuËt ban ®Çu hãa xo¸y
cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc t¹o trêng ban ®Çu. ChÝnh v× vËy, bªn c¹nh viÖc
ph¸t triÓn c¸c m« h×nh dù b¸o sè, ngêi ta ngµy cµng chó träng ®Õn viÖc nghiªn cøu c¸c s¬ ®å
ban ®Çu hãa xo¸y nh»m x©y dùng ®îc mét xo¸y nh©n t¹o cã cÊu tróc vµ vÞ trÝ cµng gÇn víi
xo¸y thùc cµng tèt. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng c¸c xo¸y nh©n t¹o nµy lµ t¹o trêng ban ®Çu
cho m« h×nh dù b¸o b·o, trong ®ã xo¸y yÕu, sai vÞ trÝ trong trêng ph©n tÝch toµn cÇu sÏ ®îc
thay thÕ b»ng mét xo¸y míi cã cÊu tróc vµ vÞ trÝ phï hîp h¬n víi xo¸y thùc. C¸c xo¸y nh©n
t¹o th«ng thêng ®îc x©y dùng dùa trªn sù kÕt hîp c¸c thµnh phÇn ®èi xøng vµ phi ®èi xøng
gi¶ (bogus) vµ thµnh phÇn ®èi xøng thùc nhËn ®îc tõ viÖc ph©n tÝch trêng toµn cÇu [1,7,8].
Trong c¸c m« h×nh chÝnh ¸p dù b¸o quÜ ®¹o b·o, ban ®Çu ho¸ lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch x¸c
®Þnh l¹i c¸c thµnh phÇn giã cña trêng ph©n tÝch vµ dù b¸o toµn cÇu, x©y dùng xo¸y nh©n t¹o
trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin bæ sung tõ tËp sè liÖu chØ thÞ b·o, lo¹i bá xo¸y cã cêng ®é yÕu, sai
lÖch vÞ trÝ trong trêng ph©n tÝch vµ thay vµo ®ã xo¸y nh©n t¹o võa nhËn ®îc [3,5,7,8]. Tuy
nhiªn, nh ®· ®îc ®Ò cËp trong [8], ngoµi u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, thêi gian tÝnh nhanh, kh«ng
®ßi hái m¸y tÝnh cÊu h×nh m¹nh, c¸c m« h×nh chÝnh ¸p lu«n béc lé nh÷ng nhîc ®iÓm vèn cã
lµ chØ cã thÓ dù b¸o ®îc ®êng ®i cña b·o mµ kh«ng dù b¸o ®îc cêng ®é b·o, mét khÝa
c¹nh hÕt søc quan träng trong dù b¸o b·o. H¬n n÷a, vÒ mÆt lý thuyÕt, tèc ®é vµ híng di
chuyÓn cña b·o ®îc tÝnh to¸n theo c¸c m« h×nh chÝnh ¸p vÒ c¬ b¶n dùa trªn kh¸i niÖm dßng
dÉn ®êng (steering flow), do ®ã trong nh÷ng trêng hîp b·o yÕu, ®æi híng di chuyÓn hoÆc
cã sù t¬ng t¸c xo¸yxo¸y, xo¸yr·nh thÊp,... sai sè dù b¸o cã thÓ lín. Do ®ã, bªn c¹nh c¸c
m« h×nh chÝnh ¸p, ngêi ta cßn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh tµ ¸p ba chiÒu phøc t¹p
h¬n, trong ®ã trêng ban ®Çu ®îc x¸c ®Þnh nhê qu¸ tr×nh ban ®Çu hãa xo¸y trªn c¬ së kü
thuËt x©y dùng xo¸y nh©n t¹o ba chiÒu vµ cµi vµo trêng ph©n tÝch toµn cÇu. C¸c m« h×nh tµ ¸p
dù b¸o b·o hiÖn nay hÇu hÕt ®Òu sö dông kü thuËt ph©n tÝch xo¸y ba chiÒu [2,3,4]. Ch¼ng h¹n,
GFDL lµ m« h×nh khu vùc trong ®ã hoµn lu b·o trong ph©n tÝch toµn cÇu ®îc thay thÕ b»ng
tæng cña dßng m«i trêng vµ xo¸y t¹o nªn bëi viÖc hiÖu chØnh c¸c trêng vÒ mét xo¸y lý
tëng. Xo¸y lý tëng nµy ®îc dùa trªn c¬ së mét vµi tham sè b·o quan tr¾c ®îc nh giã vµ
b¸n kÝnh giã cùc ®¹i,… Ban ®Çu hãa xo¸y trong m« h×nh MM5 ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc
x©y dùng mét xo¸y ®èi xøng trôc trong ®ã profile giã tiÕp tuyÕn lµ hµm cña ®é cao vµ b¸n
kÝnh kho¶ng c¸ch tÝnh tõ t©m xo¸y [2].
Nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét m« h×nh tµ ¸p ba chiÒu dù b¸o
b·o trªn khu vùc biÓn §«ng vµ ViÖt Nam trong bµi nµy chóng t«i tr×nh bµy mét ph¬ng ph¸p
ban ®Çu hãa xo¸y vµ kÕt qu¶ thö nghiÖm tÝnh to¸n bíc ®Çu.
2. Lý thuyÕt vÒ ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu
Kh¸c víi ban ®Çu hãa xo¸y hai chiÒu cho m« h×nh chÝnh ¸p [1,7,8], ®Ó x©y dùng mét
xo¸y nh©n t¹o ba chiÒu qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®îc thùc hiÖn ®èi víi tÊt c¶ c¸c biÕn trêng trªn
nhiÒu mùc. Sè liÖu ban ®Çu lµ trêng ph©n tÝch toµn cÇu gåm c¸c biÕn trêng ¸p suÊt mùc biÓn
P, c¸c thµnh phÇn giã ngang U, V, nhiÖt ®é T, ®é Èm t¬ng ®èi RH vµ ®é cao ®Þa thÕ vÞ H trªn
Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy 3 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy 3 chiều - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy 3 chiều 9 10 661