Ktl-icon-tai-lieu

Về quan hệ giữa Enso và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ Khoa häc, §HQG Hµ Néi, Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, t. XIX, No2, 2003, tr. 56−61

VÒ quan hÖ gi÷a ENSO vµ tÝnh dao ®éng cã chu kú
cña l−îng m−a khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam
Phan V¨n T©n, NguyÔn Minh Tr−êng
Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §HQG Hµ Néi
Tãm t¾t: Trong bµi nµy c¸c t¸c gi¶ ®· sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch phæ entropy
cùc ®¹i ®Ó kh¶o s¸t chu kú dao ®éng cña c¸c chuçi sè liÖu SOI, SST vµ l−îng m−a ë
mét sè tr¹m khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy, c¶ ENSO vµ
c¸c chuçi l−îng m−a ®Òu cã cïng nh÷ng chu kú dao ®éng: cì 2,5 n¨m, 3,0-3,5 n¨m
vµ 5,0-5,5 n¨m. Nh÷ng chu kú nµy hoµn toµn phï hîp víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶
kh¸c. Ngoµi ra, nh÷ng kÕt qu¶ nhËn ®−îc cßn cho thÊy tån t¹i mèi quan hÖ nµo ®ã
gi÷a sù biÕn ®éng l−îng m−a khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam vµ sù xuÊt hiÖn cña
hiÖn t−îng ENSO.
Tõ kho¸: ENSO, SOI, ph©n tÝch phæ, tÇn sè, chu kú.

I. Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ng−êi ta ngµy cµng quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nghiªn cøu
dao ®éng vµ biÕn ®æi khÝ hËu v× ý nghÜa thùc tiÔn cña vÊn ®Ò. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu
nµy kh«ng nh÷ng cã vai trß quan träng trong ph¹m vi tõng quèc gia mµ cßn t¹o tiÒn ®Ò
cho sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c n−íc trong ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi,
gi¶m thiÓu thiªn tai...
HiÖn t−îng El Nino vµ dao ®éng nam (Southern Oscillation - SO), ®−îc c¸c nhµ
khoa häc gäi t¾t lµ ENSO, lµ mét trong nh÷ng chñ ®Ò nghiªn cøu cã søc thu hót lín nhÊt.
BiÕn ®æi hµng n¨m cña nhiÖt ®é n−íc biÓn däc theo bê biÓn Peru-Ecuador quyÕt ®Þnh sù
xuÊt hiÖn vµ c−êng ®é cña hiÖn t−îng El Nino. Tªn gäi El Nino lóc ®Çu ®−îc dïng ®Ó
chØ dßng biÓn Êm hµng n¨m ch¶y vÒ phÝa nam däc bê biÓn Ecuador vµo mïa gi¸ng sinh
(Wyrtki, 1975). Trong khoa häc El Nino ®−îc hiÓu theo nghÜa hÑp h¬n, chØ nh÷ng thêi
kú rÊt Êm xuÊt hiÖn vµi n¨m mét lÇn. GÇn ®©y h¬n El Nino ®−îc c¸c nhµ khoa häc sö
dông nh»m m« t¶ hoµn l−u quy m« lín g¾n liÒn víi c¸c thêi kú Êm còng nh− c¸c khu
vùc n−íc tråi däc xÝch ®¹o vµ bê biÓn Nam Mü (Rasmusson and Carpenter, 1982).
Theo Zebiak vµ Cane (1987), ENSO cã thÓ lµ mét d¹ng (mode) néi t¹i cña qu¸
tr×nh t−¬ng t¸c ®¹i d−¬ng - khÝ quyÓn Th¸i B×nh D−¬ng; t¸c ®éng cña ENSO cã thÓ ¶nh
h−ëng ®Õn c¸c tham sè nÒn khÝ hËu, nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn tèc ®é (rate) t¸i diÔn cña nã.
Nh÷ng nghiªn cøu vÒ ENSO th−êng g¾n liÒn víi hai h−íng lín: Thø nhÊt, m«
pháng vµ m« h×nh ho¸ ENSO nh»m dù b¸o kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn cña ENSO. Thø hai,
nghiªn cøu qui luËt dao ®éng cña ENSO vµ ¶nh h−ëng cña nã tíi dao ®éng cña c¸c yÕu
tè khÝ hËu nh− l−îng m−a, g...
T¹p chÝ Khoa häc, §HQG Hµ Néi, Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, t. XIX, No2, 2003, tr. 56
61
1
VÒ quan hÖ gi÷a ENSO vµ tÝnh dao ®éng cã chu kú
cña lîng ma khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam
Phan V¨n T©n, NguyÔn Minh Trêng
Trêng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §HQG Hµ Néi
Tãm t¾t: Trong bµi nµy c¸c t¸c gi¶ ®· sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch phæ entropy
cùc ®¹i ®Ó kh¶o s¸t chu kú dao ®éng cña c¸c chuçi sè liÖu SOI, SST vµ lîng ma ë
mét sè tr¹m khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy, c¶ ENSO vµ
c¸c chuçi lîng ma ®Òu cã cïng nh÷ng chu kú dao ®éng: cì 2,5 n¨m, 3,0-3,5 n¨m
vµ 5,0-5,5 n¨m. Nh÷ng chu kú nµy hoµn toµn phï hîp víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶
kh¸c. Ngoµi ra, nh÷ng kÕt qu¶ nhËn ®îc cßn cho thÊy tån t¹i mèi quan hÖ nµo ®ã
gi÷a sù biÕn ®éng lîng ma khu vùc miÒn Trung ViÖt Nam vµ sù xuÊt hiÖn cña
hiÖn tîng ENSO.
Tõ kho¸: ENSO, SOI, ph©n tÝch phæ, tÇn sè, chu kú.
I. Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngêi ta ngµy cµng quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn nghiªn cøu
dao ®éng vµ biÕn ®æi khÝ hËu v× ý nghÜa thùc tiÔn cña vÊn ®Ò. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu
nµy kh«ng nh÷ng cã vai trß quan träng trong ph¹m vi tõng quèc gia mµ cßn t¹o tiÒn ®Ò
cho sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c níc trong ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi,
gi¶m thiÓu thiªn tai...
HiÖn tîng El Nino vµ dao ®éng nam (Southern Oscillation - SO), ®îc c¸c nhµ
khoa häc gäi t¾t lµ ENSO, lµ mét trong nh÷ng chñ ®Ò nghiªn cøu cã søc thu hót lín nhÊt.
BiÕn ®æi hµng n¨m cña nhiÖt ®é níc biÓn däc theo bê biÓn Peru-Ecuador quyÕt ®Þnh sù
xuÊt hiÖn vµ cêng ®é cña hiÖn tîng El Nino. Tªn gäi El Nino lóc ®Çu ®îc dïng ®Ó
chØ dßng biÓn Êm hµng n¨m ch¶y vÒ phÝa nam däc bê biÓn Ecuador vµo mïa gi¸ng sinh
(Wyrtki, 1975). Trong khoa häc El Nino ®îc hiÓu theo nghÜa hÑp h¬n, chØ nh÷ng thêi
kú rÊt Êm xuÊt hiÖn vµi n¨m mét lÇn. GÇn ®©y h¬n El Nino ®îc c¸c nhµ khoa häc sö
dông nh»m m« t¶ hoµn lu quy m« lín g¾n liÒn víi c¸c thêi kú Êm còng nh c¸c khu
vùc níc tråi däc xÝch ®¹o vµ bê biÓn Nam Mü (Rasmusson and Carpenter, 1982).
Theo Zebiak vµ Cane (1987), ENSO cã thÓ lµ mét d¹ng (mode) néi t¹i cña qu¸
tr×nh t¬ng t¸c ®¹i d¬ng - khÝ quyÓn Th¸i B×nh D¬ng; t¸c ®éng cña ENSO cã thÓ ¶nh
hëng ®Õn c¸c tham sè nÒn khÝ hËu, nhÊt lµ ¶nh hëng ®Õn tèc ®é (rate) t¸i diÔn cña nã.
Nh÷ng nghiªn cøu vÒ ENSO th
êng g¾n liÒn víi hai híng lín: Thø nhÊt, m«
pháng vµ m« h×nh ho¸ ENSO nh»m dù b¸o kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn cña ENSO. Thø hai,
nghiªn cøu qui luËt dao ®éng cña ENSO vµ ¶nh hëng cña nã tíi dao ®éng cña c¸c yÕu
tè khÝ hËu nh lîng ma, giã bÒ mÆt...
Về quan hệ giữa Enso và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam - Trang 2
Về quan hệ giữa Enso và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Về quan hệ giữa Enso và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam 9 10 807