Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ chức năng tổ chức trong quản trị

Được đăng lên bởi duong-tran1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tổ chức trong quản trị

Gv. Ths Bùi Thị quỳnh Ngọc

Tổng quan
Khái niệm và nguyên tắc
Một số vấn đề khoa học trong
CTTC
Xây dựng cơ cấu tổ chức
Sự phân quyền
Ví dụ thực tế

Khái niệm và nguyên tắc
1. Khái niệm
2. Các nguyên tắc của tổ chức quản trị
Thống
nhất chỉ
huy
Linh
hoạt

Cân
đối

Hiệu
quả
Gắn liền
với mục
tiêu

Các nguyên tắc của quản trị
Thống nhất chỉ
huy

NT hiệu quả

Các nguyên tắc của quản trị
NT gắn liền với mục
tiêu

NT cân đối

Các nguyên tắc của quản trị

NT linh hoạt

Một số vấn đề khoa học trong CTQT
1. Tầm hạn quản trị
Giám đốc

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Một số vấn đề khoa học trong CTQT

1. Tầm hạn quản trị
Giám đốc
Phó giám
đốc
Trưởng
phòng

Trưởng
phòng

Phó giám
đốc
Trưởng
phòng

Trưởng
phòng

Một số vấn đề khoa học trong CTTC
2.Quyền hành trong quản trị
3. Phân cấp quản trị
Sự
hợp
pháp

Đạo
đức

Được
thừa
nhận

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Những mô hình tổ chức khác nhau
Loại thiết
kế

Đặc điểm

Khi nào sử dụng

Đơn giản

Nhanh, linh động tiết kiệm.

Kích thước nhỏ:Những năm phát
triển thành hình :môi trường đơn
giản và biến động.

Chức năng

Tiết kiệm nhờ chuyên môn
hóa.

Tổ chức có sản phẩm hoặc dịch
vụ duy nhất.

Phân
ngành

Khả năng biết rõ kết quả tối
hậu cao

Kích thước lớn, sản phẩm đa
dạng hay thị trường đa dạng.

Ma trận

Tiết kiệm nhờ CMH và KN
biết rõ của sản phẩm.

Những chương trình hay sản
phẩm đa dạng tùy thuộc vào kỹ
năng, chức năng.

Lý thuyết Z Số người, tỷ số NV thôi việc
giảm, tỷ số NV tham gia tăng.

Ổn định kỹ thuật và môi trường.

Sự phân quyền
Phân tán
các quyền ra
quyết định

Sự phân quyền
• Click to edit Master text styles
– Second level

•
y quyền l
– ThirdỦlevel
à tạo cho
người
k
háclevel
• Fourth
qu
– Fifth
yền hành
level
và trách
nhiệm.
• Quá trì
nh ủy quy
ền.
• Nguyê
n tắc ủy q
uyền.
• Nghệ t
huật ủy q
uyền.

Starbucks Coffee
Văn hóa cà phê của người Việt Nam

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

k to edit Master text styles

econd level

hird level
Fourth level
– Fifth level

Starbucks Coffee

Starbucks Coffee

 Nguyên tắc thống nhất
chỉ huy
 Nguyên tắc cân đối

Starbucks Coffee
Nguyên tắc linh hoạt
 Starbucks đóng cửa 7.100 cửa hàng tại
Mỹ trong vòng 3 giờ rưỡi.
 Đề nghị mọi người viết email thẳng cho
ông để bày tỏ ý kiến.
 Phát tặng thưởng cho khách hàng.

Starbucks Coffee
Nguyên tắc hiệu quả
 1/2009, Starbucks đóng cửa 600 cửa hiệu,
sa thải 7% số nhân viên, tiết kiệm 850
triệu USD.
 ...