Ktl-icon-tai-lieu

VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi josara
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 24370 lần   |   Lượt tải: 44 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC
QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Học viên: Huỳnh Văn Toàn
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định
đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là
cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí
Minh, nhờ đó mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về
chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra
con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác-Lênin đã
giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và
tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình
phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở,
nguồn gốc chủ yếu nhất.

MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ NGHĨA
MÁC - LÊ-NIN
1 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan,
phương pháp luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động, của các đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ
mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ
nghĩa
Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối với Người,
đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng có nghĩa là đến với con đường cách mạng vô
sản. Từ đây, Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng
vô sản" và "chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai
cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng
thế giới".
Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy
vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với
giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên một trình
độ mới trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa
Mác - Lê-nin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn
cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối
với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa
học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ
nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên quy...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC
QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Học viên: Huỳnh Văn Toàn
Chủ nghĩa Mác-Lênin nhân tố ảnh hưởng tác động quyết định
đến quá trình hình thành phát triển của tưởng Hồ Chí Minh: Đó
sở hình thành thế giới quan phương pháp luận khoa học của Hồ Chí
Minh, nhờ đó Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã bước phát triển về
chất từ một người yêu nước trở thành một chiến cộng sản lỗi lạc, tìm ra
con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên sở của luận c-Lênin đã
giúp Người tiếp thu chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị
tinh hoa văn hoá của dân tộc của nhân loại để tạo nên tưởng của mình
phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. vậy, trong quá trình hình thành
tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin vai trò to lớn, sở,
nguồn gốc chủ yếu nhất.
MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ NGHĨA
MÁC - LÊ-NIN
1 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đỉnh cao của duy nhân loại; thế giới quan,
phương pháp luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động, của các đảng cộng sản công nhân trong đấu tranh xóa bỏ
mọi áp bức, bóc lột, xây dựng hội hội chủ nghĩa hội cộng sản chủ
nghĩa
Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối với Người,
đến với chủ nghĩa c - Lê-nin cũng nghĩa đến với con đường ch mạng
sản. Từ đây, Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng
sản" "chỉ giải phóng giai cấp sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai
cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng
thế giới".
Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy
vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với
giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên một trình
độ mới trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa
Mác - Lê-nin chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn
cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối
với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin sở thế giới quan, phương pháp luận khoa
học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ
nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét
lại.
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: josara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 721