Ktl-icon-tai-lieu

VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi josara
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 24956 lần   |   Lượt tải: 44 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC
QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Học viên: Huỳnh Văn Toàn
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định
đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là
cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí
Minh, nhờ đó mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về
chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra
con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác-Lênin đã
giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và
tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình
phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở,
nguồn gốc chủ yếu nhất.

MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ NGHĨA
MÁC - LÊ-NIN
1 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao của tư duy nhân loại; là thế giới quan,
phương pháp luận khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động, của các đảng cộng sản và công nhân trong đấu tranh xóa bỏ
mọi áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ
nghĩa
Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối với Người,
đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng có nghĩa là đến với con đường cách mạng vô
sản. Từ đây, Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước chân chính, triệt để: "Muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng
vô sản" và "chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai
cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng
thế giới".
Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy
vọt lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với
giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ nghĩa yêu nước lên một trình
độ mới trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa
Mác - Lê-nin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn
cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối
với Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa
học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ xa rời chủ
nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời kiên quy...
Quốc tế Cộng sản, Người viết: "Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như
phương Tây... sao thì cũng không thể cấm bổ sung "cơ sở lịch sử" của chủ nghĩa
Mác bằng cách đưa thêm vào đó những liệu Mác thời mình không thể
được. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết nhất định của lịch sử,
nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. châu Âu gì? Đó chưa phải là toàn thể
nhân loại... Xem xét lại chủ nghĩa Mác về sở lịch sử của nó, củng cố bằng dân
tộc học phương Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà các Xô viết đảm nhiệm".
Việc tiếp thu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin của Hồ Chí Minh là cả quá
trình gắn với hoạt động thực tiễn, kết hợp luận với thực tiễn, xuất phát từ những
yêu cầu của thực tiễn. Người nhấn mạnh rằng, việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác
- Lê-nin, trước hết phải nắm vững "cái cốt lõi", "linh hồn sống" của phương
pháp biện chứng; học tập "tinh thần, lập trường, quan điểm phương pháp của chủ
nghĩa c - Lê-nin để áp dụng lập trường, quan điểm phương pháp ấy giải
quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta". Người
còn chỉ rõ: "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu
thuộc bao nhiêu sách mà sống không tình nghĩa thì sao gọi hiểu chủ nghĩa
Mác - Lê-nin".
Từ những vấn đề ý nghĩa phương pháp luận thể hiện duy độc lập, sáng tạo,
Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời của mình đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam tạo ra một hệ thống luận điểm mới,
sáng tạo, hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Luận điểm sáng tạo lớn đầu tiên của Hồ Chí Minh luận điểm về chủ nghĩa thực
dân và vấn đề giải phóng dân tộc. Những tác phẩm của Người là "Bản án chế độ thực
dân Pháp" (xuất bản năm 1925) "Đây công của thực dân Pháp Đông Dương"
đã vạch trần bản chất và những thủ đoạn bóc lột, đàn áp, tàn sát dã man của chủ nghĩa
thực dân Pháp đối với các dân tộc thuộc địa; nêu nỗi đau khổ, của kiếp lệ,
nguyện vọng khát khao được giải phóng những cuộc đấu tranh của các dân tộc
thuộc địa. Đây những i liệu “có một không hai” về chủ nghĩa thực dân; đó, sự
phân tích về chủ nghĩa thực dân của Hồ Chí Minh đã vượt hẳn những những
nhà lý luận mác-xít đề cập đến. Những luận điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa thực
dân, đặc biệt hình ảnh về "con đỉa hai vòi", "con chim hai cánh", đã không chỉ
tác dụng thức tỉnh các dân tộc thuộc địa, mà còn cảnh tỉnh các đảng cộng sản ở chính
quốc.
Hồ Chí Minh người chiến tiên phong trong phê phán chủ nghĩa thực dân, đồng
thời cũng người lãnh đạo dân tộc mình thi hành bản án chôn vùi chủ nghĩa thực
dân ở Việt Nam, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
Đề cương Về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin, viết năm 1920, đã thức tỉnh
Nguyễn Ái Quốc, đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vì đây là chủ nghĩa duy
nhất quan tâm đến vấn đề thuộc địa. Nhưng vượt trên những hạn chế lúc bấy giờ
trong nhận thức và đánh giá về phong trào cách mạng thuộc địa: Cách mạng thuộc địa
phụ thuộc vào cách mạng chính quốc, "hậu bị quân" của cách mạng sản chính
quốc; cách mạng chính quốc thắng lợi thì các thuộc địa mới được giải phóng, Hồ Chí
Minh vốn người dân thuộc địa, hiểu sâu sắc khát vọng tiềm năng, sức mạnh to
lớn của các dân tộc thuộc địa, nên đã nêu lên luận điểm: Cách mạng giải phóng dân
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 4
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: josara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
VÌ SAO: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN LÀ NGUỒN GỐC QUYẾT ĐỊNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 522