Ktl-icon-tai-lieu

Việc làm là gì

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hỏi: Việc làm là gì? Quyền lao động của người lao động được quy định như thế nào?
Việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người vì nhờ nó con người có điều kiện tạo thu
nhập để đảm bảo các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình và các thành viên trong gia đình, đồng thời là
điều kiện để con người tham gia vào các hoạt động xã hội, quan hệ xã hội, qua đó khẳng định vai trò, giá
trị xã hội của mình.
Việc làm là một hiện tượng xã hội đặc biệt, được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, thí dụ: “Việc
làm là một quan hệ sản xuất nảy sinh do có sự kết hợp giữa cá nhân người lao động kinh tế của một xã
hội, nghĩa là tất cả những gì quan hệ đến cách thức kiếm sống của con người, kể cả các quan hệ xã hội
và các tiêu chuẩn hành vi tạo khuôn khổ của quá trình kinh tế”.
Điều 13, Bộ luật lao động, việc làm được định nghĩa: “Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, không bị
pháp luật cấm đều thừa nhận là việc làm”. Với định nghĩa này, việc làm được hiểu đầy đủ hơn, làm thay
đổi nhận thức chật hẹp trước đây, tạo yếu tố thuận lợi về tâm lý, tránh sự mặc cảm hoặc thái độ không
đúng với một số công việc cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Nhà nước và toàn xã hội đều có trách nhiệm quan tâm giải quyết việc làm. Cùng với hệ thống chính
sách, cơ chế, phương tiện bảo đảm, Nhà nước còn quy định nhiều văn bản pháp luật về việc làm. Điều
55 hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có
trách nhiệm tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động”. Tại nhiều điều khoản của Bộ Luật lao
động, trách nhiệm của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế trong vấn đề giải quyết việc
làm, hỗ trợ cho người lao động khi mất việc làm v.v…được xác định rất cụ thể, cùng với việc tự do lựa
chọn việc làm của người lao động.

...
Hỏi: Việc làm là gì? Quyền lao động của người lao động được quy định như thế nào?
Việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người vì nhờ nó con người có điều kiện tạo thu
nhập để đảm bảo các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình và các thành viên trong gia đình, đồng thời là
điều kiện để con người tham gia vào các hoạt động xã hội, quan hệ xã hội, qua đó khẳng định vai trò, giá
trị xã hội của mình.
Việc làm là một hiện tượng xã hội đặc biệt, được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, thí dụ: “Việc
làm là một quan hệ sản xuất nảy sinh do có sự kết hợp giữa cá nhân người lao động kinh tế của một xã
hội, nghĩa là tất cả những gì quan hệ đến cách thức kiếm sống của con người, kể cả các quan hệ xã hội
và các tiêu chuẩn hành vi tạo khuôn khổ của quá trình kinh tế”.
Điều 13, Bộ luật lao động, việc làm được định nghĩa: “Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, không bị
pháp luật cấm đều thừa nhận là việc làm”. Với định nghĩa này, việc làm được hiểu đầy đủ hơn, làm thay
đổi nhận thức chật hẹp trước đây, tạo yếu tố thuận lợi về tâm lý, tránh sự mặc cảm hoặc thái độ không
đúng với một số công việc cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Nhà nước và toàn xã hội đều có trách nhiệm quan tâm giải quyết việc làm. Cùng với hệ thống chính
sách, cơ chế, phương tiện bảo đảm, Nhà nước còn quy định nhiều văn bản pháp luật về việc làm. Điều
55 hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có
trách nhiệm tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động”. Tại nhiều điều khoản của Bộ Luật lao
động, trách nhiệm của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế trong vấn đề giải quyết việc
làm, hỗ trợ cho người lao động khi mất việc làm v.v…được xác định rất cụ thể, cùng với việc tự do lựa
chọn việc làm của người lao động.
Việc làm là gì - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Việc làm là gì 9 10 770