Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam giữa Mỹ và TQ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ViÖt Nam gi÷a Mü vμ Trung Quèc….

DiÔn ®μn trao ®æi

“Nhiệm vụ chính là đảm bảo trong tương lai không một quốc gia hoặc liên minh các quốc
gia nào có thể tập hợp sức mạnh địa chính trị nhằm đẩy Hoa Kỳ khỏi đại lục Á - Âu kể cả
việc làm giảm đáng kể vai trò trọng tài quan trọng của chúng ta”
Zbigniew Brzezinski
Gs. Kolotov v.n
Tr−êng ®¹i häc Tæng hîp quèc gia
Siant-Peterburg)

Ý nghĩa toàn cầu thực tế địa chính trị
của khu vực Đông Á. Lịch sử vấn đề và
hiện trạng
Hiện nay, mặc dù cuộc chiến tranh lạnh hai
thập kỷ trước đã kết thúc, nhưng tình hình tại
khu vực Đông Á vẫn còn khá căng thẳng, bởi
lẽ các trò chơi địa chính trị toàn cầu và khu
vực chưa có những thay đổi đáng kể.
Số phận lịch sử cho thấy, các cường quốc
hàng hải đã đạt được rất nhiều quyền đặc
biệt trong các vấn đề quốc tế, đã lợi dụng
mâu thuẫn giữa các quốc gia lục địa để trục
lợi cho mình. Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi
nhà phân tích quân sự Nga Alexander
Vandam đã lưu ý “theo quan điểm của người
Anh, thì các quốc gia lục địa được xếp hạng
theo nguyên tắc "cân bằng quyền lực" đều
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9(145) – 2013

được coi là âm và dương làm tê liệt lẫn nhau
và điều đó tạo điều kiện để nước Anh được
tự do hành động trên khắp trái đất”(1).
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ
đã vũ trang cho mình bằng chiến lược thành
công này, đã thực hiện sứ mệnh của mình
không kém phần khéo léo so với người Anh
trong những thế kỷ trước. Trong một cuốn
sách của mình, Zbigniew Brzezinski đã viết:
“Đại lục Á-Âu là bàn cờ mà cuộc đấu giành
quyền thống trị toàn cầu vẫn đang tiếp
tục”(2).
Nhà khoa học chính trị Mỹ nổi tiếng cho
rằng, đại lục Á-Âu, là phần lục địa quan
trọng nhất của thế giới, và sự xuất hiện của
bất kỳ lực lượng địa chính trị nào có thể thiết
lập quyền kiểm soát của mình đối với đại lục

61

Kolotov v.n

Á-Âu thì điều đó có nghĩa là vai trò toàn cầu
sẽ được tự động chuyển sang cho thế lực đó
– “... kiểm soát toàn bộ lục địa Á-Âu sẽ là
nền tảng trung tâm nhằm thiết lập sự thống
trị toàn cầu”(3).
Theo Z. Brzezinski: “Hiện nay một quốc
gia không phải Á-Âu đang đóng vai trò lãnh
đạo tại đại lục Á-Âu và vai trò thủ lĩnh toàn
cầu của Mỹ trực tiếp phụ thuộc vào việc ưu
thế của Mỹ sẽ được duy trì bao lâu và hiệu
quả thế nào tại lục địa Á-Âu”(4).
“Về tổng thể thì sự hùng mạnh của đại
lục Á-Âu vượt trội hơn nhiều so với sức
mạnh của Hoa Kỳ. May mà đối với Hoa Kỳ,
đại lục Á-Âu là quá lớn nên tại đó không có
sự thống nhất về chính trị”(5).
Thực tế này làm cho các chính trị gia phía
bên kia đại dương, ...
ViÖt Nam gi÷a Mü vμ Trung Quèc….
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9(145) – 2013
61
DiÔn ®μn trao ®æi
“Nhim v chính là đảm bo trong tương lai không mt quc gia hoc liên minh các quc
gia nào có th tp hp sc mnh địa chính tr nhm đẩy Hoa K khi đại lc Á - Âu k c
vic làm gim đáng k vai trò trng tài quan trng ca chúng ta”
Zbigniew Brzezinski
Gs. Kolotov v.n
Trêng ®¹i häc Tæng hîp quèc gia
Siant-Peterburg)
Ý nghĩa toàn cu thc tế địa chính tr
ca khu vc Đông Á. Lch s vn đề
hin trng
Hin nay, mc dù cuc chiến tranh lnh hai
thp k trước đã kết thúc, nhưng tình hình ti
khu vc Đông Á vn còn khá căng thng, bi
l các trò chơi địa chính tr toàn cu và khu
vc chưa có nhng thay đổi đáng k.
S ph
n lch s cho thy, các cường quc
hàng hi đã đạt được rt nhiu quyn đặc
bit trong các vn đề quc tế, đã li dng
mâu thun gia các quc gia lc địa để trc
li cho mình. Ngay t đầu thế k hai mươi
nhà phân tích quân s Nga Alexander
Vandam đã lưu ý “theo quan đim ca người
Anh, thì các quc gia lc địa được xếp h
ng
theo nguyên tc "cân bng quyn lc" đều
được coi là âm và dương làm tê lit ln nhau
điu đó to điu kin để nước Anh được
t do hành động trên khp trái đất”
(1)
.
Sau chiến tranh thế gii th hai, nước M
đã vũ trang cho mình bng chiến lược thành
công này, đã thc hin s mnh ca mình
không kém phn khéo léo so vi người Anh
trong nhng thế k trước. Trong mt cun
sách ca mình, Zbigniew Brzezinski đã viết:
Đại lc Á-Âu là bàn c mà cuc đấu giành
quyn thng tr toàn cu vn đang tiếp
tc”
(2)
.
Nhà khoa hc chính tr M ni tiếng cho
rng, đại lc Á-Âu, là phn lc địa quan
trng nht ca thế gii, và s xut hin ca
bt k lc lượng địa chính tr nào có th thiết
lp quyn kim soát ca mình đối vi đại lc
Việt Nam giữa Mỹ và TQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam giữa Mỹ và TQ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Việt Nam giữa Mỹ và TQ 9 10 442