Ktl-icon-tai-lieu

Vinamilk quản lý hiệu quả kênh phân phối

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3413 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Vinamilk quản lý hiệu quả kênh phân
phối với ERP
Quản lý kênh phân phối luôn là thách thức đối với các
doanh nghiệp. Hệ thống này vận hành có hiệu quả
không chỉ giúp quy trình quản lý chặt chẽ, cung cấp dịch
vụ rộng khắp, kịp thời mà còn là cách tiếp cận người
tiêu dùng nhanh nhất nhằm tạo ưu thế cạnh tranh của
doanh nghiệp trên thị trường.
Nhờ ứng dụng CNTT, Vinamilk đã quản lý có hiệu quả hơn các kênh phân phối sản
phẩm.
Vinamilk hiện đang ứng dụng đồng thời ba giải pháp ERP quốc tế của Oracle, SAP và
Microsoft. Làm thế nào để có thể làm chủ và tích hợp cả ba giải pháp này?
Thay đổi quy trình phân phối
Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng giải pháp quản trị
mối quan hệ với khách hàng (Customer Relationship Management-CRM) của SAP. Đây
là dự án giai đoạn hai trong việc triển khai ERP của công ty này. Sau tám tháng, dự án
ERP giai đoạn hai đã được nghiệm thu phần lõi (SAP CRM) sau khi triển khai đến hơn
40 nhà phân phối và dự kiến tất cả các nhà phân phối khác sẽ được tích hợp vào hệ
thống này.
Theo bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, với nỗ lực đầu tư trang bị hệ thống
SAP CRM, Vinamilk mong muốn có một công cụ hỗ trợ nhân viên trong công việc, cho
phép mạng phân phối Vinamilk trên cả nước có thể kết nối thông tin với trung tâm
trong cả hai tình huống online hoặc offline. Thông tin tập trung sẽ giúp Vinamilk đưa
ra các xử lý kịp thời cũng như hỗ trợ chính xác việc lập kế hoạch. Việc thu thập và
quản lý các thông tin bán hàng của đại lý là để có thể đáp ứng kịp thời, đem lại sự
thỏa mãn cho khách hàng ở cấp độ cao hơn.
Trước khi có hệ thống SAP CRM, thông tin phân phối của Vinamilk chủ yếu được tập
hợp theo dạng thủ công giữa công ty và các đại lý. Hiện nay, hệ thống thông tin báo
cáo và ra quyết định phục vụ ban lãnh đạo (Business Intelligence-BI) được thiết lập ở
trung tâm chính để quản lý kênh phân phối bán hàng và các chương trình khuyến mại.
Các nhà phân phối có thể kết nối trực tiếp vào hệ thống qua đường truyền Internet sử
dụng chương trình SAP, hoặc kết nối theo hình thức offline sử dụng phần mềm
Solomon của Microsoft. Riêng các đại lý sử dụng phần mềm được FPT phát triển cho
PDA để ghi nhận các giao dịch. Các nhân viên bán hàng sử dụng PDA kết nối với hệ
thống tại nhà phân phối để cập nhật thông tin.

Chương trình đã giúp CRM hóa hệ thống kênh phân phối của công ty qua các phần
mềm ứng dụng. Quá trình này đã hỗ trợ các nhân viên nâng cao năng lực, tính chuyên
nghiệp và khả năng nắm bắt thông tin thị trường tốt nhấ...
Vinamilk qu n hi u qu nh phân
ph i v i ERP
Qu n lý kênh phân ph i luôn là thách th c đ i v i các
doanh nghi p. H th ng này v n hành có hi u qu
không ch giúp quy trình qu n lý ch t ch , cung c p d ch
v r ng kh p, k p th i mà còn là cách ti p c n ng i ế ườ
tiêu dùng nhanh nh t nh m t o u th c nh tranh c a ư ế
doanh nghi p trên th tr ng. ườ
Nh ng d ng CNTT, Vinamilk đã qu n lý có hi u qu h n các kênh phân ph i s n ơ
ph m.
Vinamilk hi n đang ng d ng đ ng th i ba gi i pháp ERP qu c t c a Oracle, SAP và ế
Microsoft. Làm th nào đ có th làm ch và tích h p c ba gi i pháp này?ế
Thay đ i quy trình phân ph i
Vinamilk là m t trong s ít doanh nghi p Vi t Nam đang ng d ng gi i pháp qu n tr
m i quan h v i khách hàng (Customer Relationship Management-CRM) c a SAP. Đây
là d án giai đo n hai trong vi c tri n khai ERP c a công ty này. Sau tám tháng, d án
ERP giai đo n hai đã đ c nghi m thu ph n lõi (SAP CRM) sau khi tri n khai đ n h n ượ ế ơ
40 nhà phân ph i và d ki n t t c các nhà phân ph i khác s đ c tích h p vào h ế ượ
th ng này.
Theo bà Mai Ki u Liên, T ng giám đ c Vinamilk, v i n l c đ u t trang b h th ng ư
SAP CRM, Vinamilk mong mu n có m t công c h tr nhân viên trong công vi c, cho
phép m ng phân ph i Vinamilk trên c n c có th k t n i thông tin v i trung tâm ướ ế
trong c hai tình hu ng online ho c offline. Thông tin t p trung s giúp Vinamilk đ a ư
ra các x lý k p th i cũng nh h tr chính xác vi c l p k ho ch. Vi c thu th p và ư ế
qu n lý các thông tin bán hàng c a đ i lý là đ có th đáp ng k p th i, đem l i s
th a mãn cho khách hàng c p đ cao h n. ơ
Tr c khi có h th ng SAP CRM, thông tin phân ph i c a Vinamilk ch y u đ c t pướ ế ượ
h p theo d ng th công gi a công ty và các đ i lý. Hi n nay, h th ng thông tin báo
cáo và ra quy t đ nh ph c v ban lãnh đ o (Business Intelligence-BI) đ c thi t l p ế ượ ế
trung tâm chính đ qu n lý kênh phân ph i bán hàng và các ch ng trình khuy n m i. ươ ế
Các nhà phân ph i có th k t n i tr c ti p vào h th ng qua đ ng truy n Internet s ế ế ườ
d ng ch ng trình SAP, ho c k t n i theo hình th c offline s d ng ph n m m ươ ế
Solomon c a Microsoft. Riêng các đ i lý s d ng ph n m m đ c FPT phát tri n cho ượ
PDA đ ghi nh n các giao d ch. Các nhân viên bán hàng s d ng PDA k t n i v i h ế
th ng t i nhà phân ph i đ c p nh t thông tin.
Vinamilk quản lý hiệu quả kênh phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vinamilk quản lý hiệu quả kênh phân phối - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vinamilk quản lý hiệu quả kênh phân phối 9 10 447