Ktl-icon-tai-lieu

Vở ghi Nhà nước pháp luật

Được đăng lên bởi votuankiet-c2bungtau
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH
Ngày bắt đầu học: 06/9/2013 – Kết thúc: 01/11/2013
Số lượng ngày học: 17
Ngày học
06/09/2013
Thứ 6
11/09/2013
Thứ 4
13/09/2013
Thứ 6
18/09/2013
Thứ 4
20/09/2013
Thứ 6
25/09/2013
Thứ 4
27/09/2013
Thứ 6
02/10/2013
Thứ 4
04/10/2013
Thứ 6
09/10/2013
Thứ 4
11/10/2013
Thứ 6
16/10/2013
Thứ 4
18/10/2013
Thứ 6
22/10/2013
Thứ 3
25/10/2013
Thứ 6
30/10/2013
Thứ 4
01/11/2013
Thứ 6
13/11/2013

Nội dung
Hệ thống chính trị NN PQ XHCN VN

Tên GV
Ts. Nguyễn Mạnh Bình

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ

Ths. Trần Tuấn Duy

Thi môn Đường Lối
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Thảo luận lần 1
Bản chất – chức năng pháp luật
Hình thức – hệ thống pháp luật
Quy phạm pháp luật
Quan hệ pháp luật
Vi phạm pháp luật, pháp chế
Thảo luận lần 2

Ths. Đặng Thị Duy Tư
Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Ths. Lê Bí Bo
Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Ths. Nguyễn Tr Như Khuê
Ths. Đinh Thị Thanh Nga

Luật Hiến pháp, Luật Hành Chính

Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Ths. Nguyễn Tr Như Khuê
Ths. Trần Quang Trung

Luật Hành Chính

Ths. Trần Tấn Duy

Luật Hình Sự

Ths. Lê Bí Bo

Luật Dân Sự

Ths. Đinh Thị Thanh Nga

Luật Kinh Tế, Luật Đất Đai

Ths. Đặng Thị Duy Tư

Luật Phòng chống tham nhũng

Ts. Nguyễn Mạnh Bình

Thảo luần lần 3

Ths. Trần Quang Trung
Ths. Lê Bí Bo
Ths. Phạm Thị Hồng

S: Luật Hôn Nhân Gia Đình
C: Hệ thống
Thi hết môn

1

sáng thứ 6, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUỐC HỘI
I. vị trí pháp lý, chức năng
1. vị trí pháp lý
a. QH là cơ quan đại biểu cao nhất của cả nước
-do nhân dân cả nước bầu ra
-nhân danh nhân dân để thực hiện quyền lực nhà nước
b. QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa việt nam
-đứng đầu bộ máy nhà nước, thiết lập bộ máy nhà nước
-thực hiện các chức năng cơ bản
2. chức năng
a. lập hiến và lập pháp
-hiến pháp và luật là nguồn của các cơ quan ban hành các văn bản dưới luật (hiến
pháp là nguồn của luật lan tỏa đến đời sống - sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật)
HP
Luật
các văn bản
dưới luật

b. quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
-chính sách cơ bản về đối nội đối ngoại
-nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh
-nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước
-quyền và nghĩa vụ của công dân
c. giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước
(sơ đồ trong file cô gửi)
-thông qua báo cáo các cấp
+ubnd --> hội đồng nhân dân cấp xã -->hđnd cấp q/huyện --> hđnd TW
+ubnd -->ubnd cấp q/huyện -->ubnd cấp tỉnh/tp -->hđnd
II. nhiệm vụ, quyền hạn
1. nhóm 1: lập hi...
LỊCH HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH
Ngày bắt đầu học: 06/9/2013 – Kết thúc: 01/11/2013
Số lượng ngày học: 17
Ngày học Nội dung Tên GV
06/09/2013
Thứ 6
Hệ thống chính trị NN PQ XHCN VN Ts. Nguyễn Mạnh Bình
11/09/2013
Thứ 4
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Ths. Trần Tuấn Duy
13/09/2013
Thứ 6
Thi môn Đường Lối
18/09/2013
Thứ 4
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Ths. Đặng Thị Duy Tư
20/09/2013
Thứ 6
Thảo luận lần 1 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Ths. Lê Bí Bo
25/09/2013
Thứ 4
Bản chất – chức năng pháp luật
Hình thức – hệ thống pháp luật
Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
27/09/2013
Thứ 6
Quy phạm pháp luật
Quan hệ pháp luật
Ths. Nguyễn Tr Như Khuê
02/10/2013
Thứ 4
Vi phạm pháp luật, pháp chế Ths. Đinh Thị Thanh Nga
04/10/2013
Thứ 6
Thảo luận lần 2 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Ths. Nguyễn Tr Như Khuê
09/10/2013
Thứ 4
Luật Hiến pháp, Luật Hành Chính Ths. Trần Quang Trung
11/10/2013
Thứ 6
Luật Hành Chính Ths. Trần Tấn Duy
16/10/2013
Thứ 4
Luật Hình Sự Ths. Lê Bí Bo
18/10/2013
Thứ 6
Luật Dân Sự Ths. Đinh Thị Thanh Nga
22/10/2013
Thứ 3
Luật Kinh Tế, Luật Đất Đai Ths. Đặng Thị Duy Tư
25/10/2013
Thứ 6
Luật Phòng chống tham nhũng Ts. Nguyễn Mạnh Bình
30/10/2013
Thứ 4
Thảo luần lần 3 Ths. Trần Quang Trung
Ths. Lê Bí Bo
01/11/2013
Thứ 6
S: Luật Hôn Nhân Gia Đình
C: Hệ thống
Ths. Phạm Thị Hồng
13/11/2013 Thi hết môn
1
Vở ghi Nhà nước pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vở ghi Nhà nước pháp luật - Người đăng: votuankiet-c2bungtau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Vở ghi Nhà nước pháp luật 9 10 245