Ktl-icon-tai-lieu

vô tuyến thông minh

Được đăng lên bởi Đặng Yến
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thế hệ tiếp theo(XG)/truy cập phổ động/
mạng vô tuyến thông minh: một cuộc
khảo sát.
Tóm lược:
Mạng vô tuyến ngày nay đặc trưng bởi chính sách phân chia phổ cố
định. Tuy nhiên, một phần lớn phổ tần được giao không sử dụng thường
xuyên .Phổ tần có sẵn bị hạn chế và kém hiệu quả trong việc sử dụng
phổ đòi hỏi một mô hình truyền thông mới để khai thác phổ tần vô tuyến
hiện nay theo cách cơ hội(người này không dùng thì người kia có thể
dùng). Mô hình mạng mới này được gọi là mạng lưới thế hệ mới (xGNeXt Generation) hay truy cập phổ động ( Dynamic Spectrum Access
-DSA) và mạng lưới vô tuyến thông minh(cognitive radio). Thuật ngữ
mạng xG sẽ được sử dụng trong suốt bài báo.Các chức năng mới và
những thách thức nghiên cứu hiện tại của mạng xG sẽ được giải thích
chi tiết. Đặc biệt, sẽ cung cấp một cách tổng quan về công nghệ vô tuyến
thông minh và các kiến trúc mạng XG cũng sẽ được giới thiệu. Hơn nữa,
các chức năng của mạng XG như quản lý phổ tần, tính di động phổ và
chia sẻ phổ được giải thích chi tiết. Ảnh hưởng của các chức năng này
đến việc thực hiện các giao thức trên lớp như định tuyến và sự truyền tải
được nghiên cứu đồng thời vạch ra các vấn đề nghiên cứu mở. Cuối
cùng, những thách thức khi thiết kế lớp chéo trong các mạng XG được
thảo luận.
1:GIỚI THIỆU
Ngày nay mạng vô tuyến được quy định bởi một chính sách phân bố
phổ cố định, tức là phổ tần được quy định bởi các cơ quan chính phủ và
được giao cho người có giấy phép hoặc dịch vụ trên cơ sở lâu dài cho
các khu vực địa lý rộng lớn. Ngoài ra, một phần lớn của phổ tần được
giao được sử dụng không thường xuyên như minh họa trong hình1,hình

1 biểu diễn sự phân bố cường độ tín hiệu trên một phần lớn của phổ tần
vô tuyến

Hình 1: sử dụng phổ

Việc sử dụng quang phổ chỉ tập trung vào một số phần của quang phổ
trong khi đó một số lượng đáng kể của quang phổ vẫn chưa được sử
dụng. Nhìn chung chính sách phân bố phổ cố định tương đối phù hợp
trong quá khứ, tuy nhiên trong những năm gần đây việc tiếp cận phổ
cho các dịch vụ điện thoại di động gia tăng.Sự gia tăng này làm cho các
chính sách phổ truyền thống không còn phù hợp.Sự hạn chế của phổ tần
có sẵn và sự kém hiệu quả trong việc sử dụng phổ, đòi hỏi một mô hình
truyền thông mới để khai thác phổ tần không dây hiện nay theo cách cơ
hội(cơ hội nghĩa là khi người này không có nhu cầu dùng thì người
khác sẽ dùng). Truy cập phổ tần động được đề xuất để giải quyết những
vấn đề không hiệu quả của phổ tần hiện tại.Cách tiếp cận DARPA
trong mạng lưới truy cập phổ tần độn...
Thế hệ tiếp theo(XG)/truy cập phổ động/
mạng vô tuyến thông minh: một cuộc
khảo sát.
Tóm lược:
Mạng vô tuyến ngày nay đặc trưng bởi chính sách phân chia phổ cố
định. Tuy nhiên, một phần lớn phổ tần được giao không sử dụng thường
xuyên .Phổ tần có sẵn bị hạn chế và kém hiệu quả trong việc sử dụng
phổ đòi hỏi một mô hình truyền thông mới để khai thác phổ tần vô tuyến
hiện nay theo cách cơ hội(người này không dùng thì người kia có thể
dùng). Mô hình mạng mới này được gọi là mạng lưới thế hệ mới (xG-
NeXt Generation) hay truy cập phổ động ( Dynamic Spectrum Access
-DSA) và mạng lưới vô tuyến thông minh(cognitive radio). Thuật ngữ
mạng xG sẽ được sử dụng trong suốt bài báo.Các chức năng mới và
những thách thức nghiên cứu hiện tại của mạng xG sẽ được giải thích
chi tiết. Đặc biệt, sẽ cung cấp một cách tổng quan về công nghệ vô tuyến
thông minh và các kiến trúc mạng XG cũng sẽ được giới thiệu. Hơn nữa,
các chức năng của mạng XG như quản lý phổ tần, tính di động phổ và
chia sẻ phổ được giải thích chi tiết. Ảnh hưởng của các chức năng này
đến việc thực hiện các giao thức trên lớp như định tuyến và sự truyền tải
được nghiên cứu đồng thời vạch ra các vấn đề nghiên cứu mở. Cuối
cùng, những thách thức khi thiết kế lớp chéo trong các mạng XG được
thảo luận.
1:GIỚI THIỆU
Ngày nay mạng tuyến được quy định bởi một chính sách phân bố
phổ cố định, tức là phổ tần được quy định bởi cácquan chính phủ
được giao cho người giấy phép hoặc dịch vụ trên s lâu dài cho
các khu vực địa rộng lớn. Ngoài ra, một phần lớn của phổ tần được
giao được sử dụng không thường xuyên như minh họa trong hình1,hình
vô tuyến thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vô tuyến thông minh - Người đăng: Đặng Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
vô tuyến thông minh 9 10 72