Ktl-icon-tai-lieu

Vốn con người và đầu tư vào vốn con người

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3041 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009

VỐN CON NGƯỜI VÀ ĐẦU TƯ VÀO VỐN CON NGƯỜI
HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
Bùi Quang Bình
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Vốn con người là những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích luỹ trong mỗi con
người nhờ quá trình học tập, rèn luyện và lao động. Nguồn vốn này được khai thác sử dụng
trong quá trình người lao động tham gia vào sản xuất và được phản ánh qua năng suất lao
động và hiệu quả công việc của họ. Cùng với vốn hữu hình nó tạo ra tài sản của nền kinh tế,
nhưng vốn con người là phần cấu thành quan trọng nhất trong đó, góp phần vào tăng trưởng
bền vững cho nền kinh tế của mỗi nước. Giáo dục đào tạo như “hệ thống tài chính” để hình
thành và tích luỹ vốn con người của nền kinh tế. Điều này khẳng định tầm quan trọng của đầu
tư cho giáo đào tạo cũng như sử dụng có hiệu quả khoản đầu tư đó để nâng cao chất lượng
hoạt động này trong tương lai.
ABSTRACT
Human capital is the knowledge, skills and experience accumulated in each person in
the process learning, training and working. Capital is exploited as workers engage in production
and is reflected through the efficiency and effectiveness of their work. Along with its capital
tangible assets generated by an economy, human capital is the most important factor which
contributes to the sustainable growth of each country’s economy. Education and training is
regarded as a "financial system" which forms and accumulates human capital of a country’s
economy. This affirms the importance of investments in education and training and effective
uses of these investments in improving the quality of such work in the future.

1. Đặt vấn đề
Vốn con người (Human capital) được xác định là tài sản của mỗi quốc gia. Khi
định giá tài sản quốc gia các nhà kinh tế cũng tính toán phần giá trị của nó vào tổng tài
sản. Ngày nay nguồn vốn này giữ vai trò rất lớn trong sự phát triển của mỗi quốc gia và
là nguồn lực quyết định tới tính bền vững sự tăng trưởng kinh tế. Vốn con người là vốn
vô hình gắn với con người và thể hiện qua kết quả và hiệu quả làm việc trong quá trình
sản xuất. Vốn con người hình thành và tích luỹ nhờ giáo dục đào tạo và từng trải trong
cuộc sống lao động.
Trên thế giới những nghiên cứu về chủ đề này đã bắt đầu nhiều thập kỷ trước,
còn ở Việt Nam, hiện đã có một số nghiên cứu về chủ đề này trên những khía cạnh khác
nhau. Bài viết này nhằm đi sâu xem xét bản chất, tầm quan trọng của vốn con người, và
cách thức tích luỹ v...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(31).2009
1
VN CON NGƯỜI VÀ ĐẦU TƯ VÀO VN CON NGƯỜI
HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
Bùi Quang Bình
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Vn con người là nhng kiến thc, k năng và kinh nghim tích lu trong mi con
người nh quá trình hc tp, rèn luyn và lao động. Ngun vn này được khai thác s dng
trong quá trình người lao động tham gia vào sn xut và được phn ánh qua năng sut lao
động và hiu qu công vic ca h. Cùng vi vn hu hình nó to ra tài sn ca nn kinh tế,
nhưng vn con người là phn c
u thành quan trng nht trong đó, góp phn vào tăng trưởng
bn vng cho nn kinh tế ca mi nước. Giáo dc đào to như “h thng tài chính” để hình
thành và tích lu vn con người ca nn kinh tế. Điu này khng định tm quan trng ca đầu
tư cho giáo đào to cũng như s dng có hiu qu khon đầu tư đó để nâng cao ch
t lượng
hot động này trong tương lai.
ABSTRACT
Human capital is the knowledge, skills and experience accumulated in each person in
the process learning, training and working. Capital is exploited as workers engage in production
and is reflected through the efficiency and effectiveness of their work. Along with its capital
tangible assets generated by an economy, human capital is the most important factor which
contributes to the sustainable growth of each country’s economy. Education and training is
regarded as a "financial system" which forms and accumulates human capital of a country’s
economy. This affirms the importance of investments in education and training and effective
uses of these investments in improving the quality of such work in the future.
1. Đặt vn đề
Vn con người (Human capital) được xác định là tài sn ca mi quc gia. Khi
định giá tài sn quc gia các nhà kinh tế cũng tính toán phn giá tr ca nó vào tng tài
sn. Ngày nay ngun vn này gi vai trò rt ln trong s phát trin ca mi quc gia và
là ngun lc quyết định ti tính bn vng s tăng trưởng kinh tế. Vn con người là vn
vô hình gn vi con người và th hin qua kết qu và hiu qu làm vic trong quá trình
sn xut. Vn con người hình thành và tích lu nh giáo dc đào to và tng tri trong
cuc sng lao động.
Trên thế gii nhng nghiên cu v ch đề này đã bt đầu nhiu thp k trước,
còn Vit Nam, hin đã có mt s nghiên cu v ch đề này trên nhng khía cnh khác
nhau. Bài viết này nhm đi sâu xem xét bn cht, tm quan trng ca vn con người, và
cách thc tích lu vn con người trong điu kin Vit Nam đang c gng vượt qua thách
t thc khng hong kinh tế để tiếp tc phát trin kinh tế.
2. Khái nim vn con người
Vốn con người và đầu tư vào vốn con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vốn con người và đầu tư vào vốn con người - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vốn con người và đầu tư vào vốn con người 9 10 383