Ktl-icon-tai-lieu

Vốn con người và thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(27).2008

VỐN CON NGƯỜI VÀ THU NHẬP
CỦA HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN
HUMAN CAPITAL AND THE EARNINGS OF COFFEE PRODUCTIVE
HOUSEHOLDS IN “TAY NGUYEN” ( CENTRAL HIGHLANDS)
BÙI QUANG BÌNH
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Vốn con người bao hàm những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được mỗi người tiếp
nhận tích luỹ qua quá trình sống, học tập và lao động. Trong kinh doanh cà phê, vốn
con người ảnh hưởng lớn tới thu nhập của hộ sản xuất. Bài viết này xem xét tình hình
thu nhập và vai trò của vốn con người đối với thu nhập của hộ sản xuất cà phê của hộ
gia đình..
ABSTRACT
Human capital implies the knowledge, skills and experiences that people gain during
their lives, work and studies. In coffee business, human capital has great impacts on
the earnings of a productive household. This paper deals with the earnings of coffee
productive households and the role of human capital in their earnings.

1. Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, 70% dân số sinh sống ở nông thôn và
khoảng 57% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2007, nông nghiệp
đóng góp khoảng 19% GDP. Nghĩa là thu nhập của 57% lao động Việt Nam chỉ chiếm
19%, trong điều kiện lạm phát cao thì cuộc sống của nông dân càng khó khăn.
Tây Nguyên vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Trong số
các cây công nghiệp cây cà phê đóng góp rất lớn vào thành tự phát triển kinh tế ở đây,
nhưng thu nhập của nông dân - người trực tiếp sản xuất kinh doanh các cây công nghiệp
này lại không cao. Có nhiều nguyên nhân khác nhau mà một trong đó là năng suất cây
trồng của nông dân thấp. Năm 2007, cà phê đã đem lại cho Việt Nam kinh ngạch
khoảng 1,7 tỷ USD, và thu nhập cao cho người sản xuất. Kết quả này do cả hai yếu tố
năng suất và giá cả trong đó yếu tố giá cả rất quan trọng.
Đề phát triển sản xuất cà phê bền vững thì điều quan trọng là phải bảo đảm cho
người sản xuất có thể sống tốt từ chính sản xuất cây trồng này. Giá cả cà phê thay đổi
thất thường, còn năng suất thì phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật, tổ chức và quản l ‎
ý
của người sản xuất. Song những yếu tố đó lại liên quan chặt chẽ tới vốn con người của
người sản xuất. Nghiên cứu vai trò và ảnh hưởng của vốn con người đối thu nhập của
nông dân từ đó có chính sách giúp họ có thể tích luỹ và tăng vốn con người của họ đó là
cở sở để tăng thu nhập cho nông dân.
2. Các nghiên cứu về vai trò vốn con người và thu nhập của lao động
Vốn con người để chỉ những kiến thức k...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(27).2008
96
VỐN CON NGƯỜI VÀ THU NHẬP
CỦA HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN
HUMAN CAPITAL AND THE EARNINGS OF COFFEE PRODUCTIVE
HOUSEHOLDS IN “TAY NGUYEN” ( CENTRAL HIGHLANDS)
BÙI QUANG BÌNH
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TT
Vốn con người bao hàm những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được mỗi người tiếp
nhận tích luqua quá trình sống, học tập và lao động. Trong kinh doanh cà phê, vốn
con người ảnh ởng lớn tới thu nhập của hộ sản xuất. Bài viết y xem xét tình hình
thu nhập vai trò của vốn con người đối với thu nhập của hộ sản xuất pcủa hộ
gia đình..
ABSTRACT
Human capital implies the knowledge, skills and experiences that people gain during
their lives, work and studies. In coffee business, human capital has great impacts on
the earnings of a productive household. This paper deals with the earnings of coffee
productive households and the role of human capital in their earnings.
1. Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, 70% dân số sinh sống nông thôn
khoảng 57% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2007, nông nghiệp
đóng góp khoảng 19% GDP. Nghĩa thu nhập của 57% lao động Việt Nam chỉ chiếm
19%, trong điều kiện lạm phát cao thì cuộc sống của nông dân càng khó khăn.
Tây Nguyên vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Trong số
các cây công nghiệp cây phê đóng góp rất lớn vào thành tự phát triển kinh tế đây,
nhưng thu nhập của nông dân - người trực tiếp sản xuất kinh doanh các cây công nghiệp
này lại không cao. nhiều nguyên nhân khác nhau một trong đó năng suất y
trồng của nông dân thấp. Năm 2007, phê đã đem lại cho Việt Nam kinh ngạch
khoảng 1,7 tỷ USD, thu nhập cao cho người sản xuất. Kết quả y do cả hai yếu tố
năng suất và giá cả trong đó yếu tố giá cả rất quan trọng.
Đề phát triển sản xuất phê bền vững thì điều quan trọng phải bảo đảm cho
người sản xuất thể sống tốt từ chính sản xuất cây trồng y. Giá cả phê thay đổi
thất thường, còn năng suất thì phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật, tổ chức và quản lý
của người sản xuất. Song những yếu tố đó lại liên quan chặt chẽ tới vốn con người của
người sản xuất. Nghiên cứu vai trò ảnh hưởng của vốn con người đối thu nhập của
nông dân từ đó có chính sách giúp họ có thể tích luỹ và tăng vốn con người của họ đó
cở sở để tăng thu nhập cho nông dân.
2. Các nghiên cứu về vai trò vốn con người và thu nhập của lao động
Vốn con người để chỉ những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm được mỗi người
Vốn con người và thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vốn con người và thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vốn con người và thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên 9 10 969