Ktl-icon-tai-lieu

Vốn lưu động trong ngân lưu tài chính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program

Appraisal - Lecture 10

Bài 10:
Vốn Lưu Động
trong ngân lưu tài chánh
Thẩm định Đầu tư Phát triển
Học kỳ Xuân
2008

Vốn lưu động (working capital)
Khoản phải thu (Account Receivable AR)
Khoản phải chi (Account Payable AP)
Số dư tiền mặt (Cash Balance CB)
Hàng tồn kho (Inventory I)

Cao Hào Thi

Fulbright Economics Teaching Program

Appraisal - Lecture 10

Vốn lưu động (working capital)
Khoản thực thu so với Doanh Thu
Doanh thu (Sales),
Khoản phải thu (Account Receivable AR) và
Khoản thực thu (Cash Receipt)
Khoản thực thu trong kỳ = Doanh thu trong kỳ +
Thay đổi AR trong kỳ
Thay đổi AR trong kỳ = (ARđầu – ARcuối)
* Ghi chú: Thay đổi AR sẽ được ghi ở ngân lưu vào

Vốn lưu động (working capital)
Khoản thực chi so với Khoản mua hàng
Khoản mua hàng (Purchases)
Khoản phải chi (Account Payable AP)
Khoản thực chi (Cash Expenditures)
Khoản thực chi trong kỳ = Khoản mua trong kỳ +
Thay đổi AP trong kỳ
Thay đổi AP trong kỳ = (APđầu – APcuối)
* Ghi chú: Thay đổi AP sẽ được ghi ở ngân lưu ra

Cao Hào Thi

Fulbright Economics Teaching Program

Appraisal - Lecture 10

Vốn lưu động (working capital)
Số dư tiền mặt (Cash Balance CB)
Số dư tiền mặt được giữ để thực hiện các giao dịch
trong quá trình thực hiện dự án
Thay đổi CB trong kỳ = (CBcuối – CBđầu)
Phần tăng CB là một ngân lưu ra
Phần giảm CB là một ngân lưu vào
* Ghi chú: Thay đổi CB sẽ được ghi ở ngân lưu ra

Vốn lưu động (working capital)
Hàng tồn kho (Inventory I)
Lựơng hàng/nguyên vật liệu được giữ để thực hiện
các giao dịch/sản xuất trong quá trình thực hiện dự
án
Việc thay đổi lượng hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến
ngân lưu của dự án
Mô hình tồn kho: LIFO và FIFO

Cao Hào Thi

...
Fulbright Economics Teaching Program Appraisal - Lecture 10
Cao Hào Thi
Bài 10:
Vn Lưu Động
trong ngân lưu tài chánh
Thm định Đầu tư Phát trin
Hc k Xuân
2008
Vn lưu động (working capital)
Khon phi thu (Account Receivable AR)
Khon phi chi (Account Payable AP)
S dư tin mt (Cash Balance CB)
Hàng tn kho (Inventory I)
Vốn lưu động trong ngân lưu tài chính - Trang 2
Vốn lưu động trong ngân lưu tài chính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vốn lưu động trong ngân lưu tài chính 9 10 537