Ktl-icon-tai-lieu

Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường của đồng bằng Bắc bộ và Việt Nam

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2864 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÁO CÁO THAM LUẬN:

VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VAI TRÒ VÀ TẦM
QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN ĐA DẠNG
SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỒNG
BẰNG BẮC BỘ VÀ VIỆT NAM

TS. Trần Đình Nghĩa
Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội, 9-2007

MỤC LỤC BÁO CÁO
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO................................... 2
I.1. Tam Đảo – địa danh nổi tiếng đối với nghiên cứu đa dạng sinh học...............2
1.2. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Tam Đảo .........3
1.3. Các hoạt động và thành tựu của VQG Tam Đảo.............................................5
2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VQG TAM ĐẢO................................................................ 6
2.1. Vị trí địa lí:.......................................................................................................6
2.2. Địa hình, địa mạo.............................................................................................8
2. 3. Địa chất.........................................................................................................10
2.4. Khí hậu...........................................................................................................13
2.5. Mạng lưới thủy văn........................................................................................16
2.6. Phân vùng sinh thái VQG Tam Đảo..............................................................20
3. GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC ............................................................................. 21
3. 1. Đa dạng loài và giá trị bảo tồn......................................................................21
3.2. Thảm thực vật, các sinh cảnh của VQG Tam Đảo ........................................33
4. VAI TRÒ VQG TAM ĐẢO ĐỐI VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ VIỆT NAM........ 40
4.1. Vườn Quốc gia Tam Đảo trong bối cảnh vùng đồng bằng và trung du
Bắc Bộ ...........................................................................................................40
4.2. Vai trò của VQG Tam Đảo đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học. .......41
4.3. Vai trò đối với môi trường.............................................................................43
5. VÙNG DỰ ÁN TAM ĐẢO 2, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO
TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ................................. 47
5.1. Dự án Quy hoạch xây dựng khu Du lịch sinh thái Tam Đảo (Tam Đảo
2) và Tây Thiên .......................................................
BÁO CÁO THAM LUN:
VƯỜN QUC GIA TAM ĐẢO, VAI TRÒ VÀ TM
QUAN TRNG ĐỐI VI VIC BO TN ĐA DNG
SINH HC VÀ BO V MÔI TRƯỜNG CA ĐỒNG
BNG BC B VÀ VIT NAM
TS. Trn Đình Nghĩa
Đại hc Khoa hc t nhiên, Đại hc Quc gia Hà Ni
Hà Ni, 9-2007
Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường của đồng bằng Bắc bộ và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường của đồng bằng Bắc bộ và Việt Nam - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Vườn quốc gia Tam Đảo, vai trò và tầm quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường của đồng bằng Bắc bộ và Việt Nam 9 10 385