Ktl-icon-tai-lieu

Walking Tours

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications

Walking Tours

74

Castle Caper 76
Óbuda’s Made for Walkin’ 79
Margaret Island Hopper 80
In the Steps of St Steve 82
Elizabeth Town Tailored Tour 83
Working Through the VIII & IX Districts 85
Andrássy Amble 86
Inner Town in Stride 88

Várfok u

y
tra

u

Lovas út
11
a
básty
2
jou

á

M

An

Víziváros
(Watertown)

rtu

Fo

u

gh

na

szá

Or

áz

u

9

u F
or
kö tuna
z

Hess
András
tér

7

da

8

Szentháromság 17
tér

18 20

Dan

Vérmezª

19

Fª u

ny

iu

étá

Úr

ds

CASTLE CAPER

3

pá

Ár

13

Hu
nfa
lvy
Bécsi kapu
u
tér
Tá
nc
sic
sM
u
5
6

1

ann
erm 4 u
Pet író u ard
K
b
12

10
Kapisztrán
tér
th

ube

16

21

At

na

An

u

alsó

14

rn

rkp

Tá

ok

u

Dísz
tér

Ro

23

l

s

ep

24

ai als

25 & 26
28

ó rk

27

Bud

Szent György
tér

út u

yi
hen e
Széc Bridg
in
Cha
íd)
nch
yi lá
chen
(Szé

Tram Stop
No 19
Clark
Ádám tér

ya

St

áz u
Szính

22

Alag

er

15

Riv

Szentháromság u

i
Buda

au

til

p

29

30

31

u

Royal
Palace

chíd
Lán

76

ὈὈ
ὈὈ
ὈὈὈ
ὈὈ
Ὀ
ὈὈ
ὈὈ
ὈὈ
ὈὈ
Ὀ
ὈὈὈ
ὈὈὈὈὈὈὈ
ὈὈὈὈ
Ὀ
ὈὈὈὈὈὈὈὈ
Moszkva tér

Tó

33

Ybl Miklós tér

32

Dózsa
tér

At

til

K
34
sét ema
aú l A
t tat
úrk

Ybl Miklós
tér
ód u

au

0
0

Apr

You can start your tour of Várhegy (Castle Hill; p53) by walking up Várfok utca from
Moszkva tér to Vienna Gate 1 (Bécsi kapu), the medieval entrance to the Old Town, which
was rebuilt in 1936 to mark the 250th anniversary of the retaking of the castle from the
Turks. The gate is not all that huge, but when Budapest children are loquacious or noisy,
their parents tell them: ‘Your mouth is as big as the Vienna Gate!’.
The large building to the west with the superb majolica-tiled roof contains the National
Archives (2; Országos Levéltár; Bécsi kapu tér 2-4), built in 1920. Across the square, which was
a weekend market in the Middle Ages, a Lutheran church 3 with the words ‘A Mighty Fortress
is Our God’ written in Hungarian marks the start of Táncsics Mihály utca. On the west
side of the square, there’s an attractive group of burgher houses 4; No 7 has four medallions of
classical poets and philosophers, and No 8, a curious round corner window.
Táncsics Mihály utca is a narrow street of little houses painted in lively hues and adorned
with statues. Many have plaques with the word mremlék (memorial) attesting to their historical associations. In the entrances to many of the courtyards, you’ll notice lots of sedilia –
stone niches dating as far back as the 13th
century. Some historians think they were
us...
74
Walking Tours
Castle Caper 76
Óbuda’s Made for Walkin’ 79
Margaret Island Hopper 80
In the Steps of St Steve 82
Elizabeth Town Tailored Tour 83
Working Through the VIII & IX Districts 85
Andrássy Amble 86
Inner Town in Stride 88
© Lonely Planet Publications
Walking Tours - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Walking Tours - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Walking Tours 9 10 59