Ktl-icon-tai-lieu

WORD_PLC

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập môn học: Điều khiển logic
Bài 1: Cánh tay ROBOT bốc hàng hóa.
START
STOP
RESET

PH1
LS3 LS1

Băng chuyền A

LS2

Băng chuyền B

Công nghệ: loại robot này hay gặp trong các xí nghiệp công nghiệp. Robot nắm chặt
vật từ băng chuyền A bỏ sang băng chuyền B.
1. Ở vị trí ban đầu cánh tay ở phía băng chuyền B
2. Khi ấn START động cơ thuận khởi động quay theo chiều kim đồng hồ. Khi
gặp LS1 nó dừng lại đồng thời băng chuyền A được khởi động
3. Băng chuyền A đưa vật tiến tới cánh tay. Khi vật chạm vào PH1 là cảm biến
phát hiện vật thì cánh tay kẹp chặt lấy vật. Khi LS3 tác động tức là vật được
kẹp chặt thì động cơ ngược khởi động quay theo chiều ngược lại
4. Khi cánh tay chạm vào LS1 thì nó dừng và nhả vật xuống băng chuyền B
5. Băng chuyển B luôn hoạt động (Khi ấn START nó bắt đầu hoạt động)Trang: 1

Bài tập môn học: Điều khiển logic
Lưu đồ thuật toán:

Bàõ
t âáö
u

Nháú
n
START?

N

Y
Khåíi âäü
ng âäü
ng cå thuáû
n

LS1=1?

N

Y
Khåíi âäü
ng bàng chuyãö
nA

PH1=1?

N

Y
Dæ
ìng bàng chuyãö
nA

LS3=1?

N

Y
Khåíi âäü
ng âäü
ng cå ngæ
åü
c

LS2=1?

N

Y
Nhaíváû
t

LS3=0?

N

Y
Kãú
t thuïcTrang: 2

Bài tập môn học: Điều khiển logic

Giản đồ thời gian

Start
TG
Stop
PH1
LS1
LS2
Ls3
DCT
DCN
DC Kep
BCA

Phân công I/O
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6

Đầu vào
Start
Stop
PH1
LS1
LS2
LS3
Reset

Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3

Đầu ra
DC Thuận
DC Ngược
Băng chuyền A
DC KẹpTrang: 3

Bài tập môn học: Điều khiển logic
Chương trình viết bằng tiếp điểmTrang: 4

Bài tập môn học: Điều khiển logic

Chương trình viết bằng thanh ghi:Trang: 5

Bài tập môn học: Điều khiển logicTrang: 6

Bài tập môn học: Điều khiển logicTrang: 7

Bài tập môn học: Điều khiển logicTrang: 8

Bài tập môn học: Điều khiển logic
Bài 2: Cầu trục
S5

S4

S1

S3
RESET

START

ARLAM
STOP

S2

TANK

Khi ấn START trục kéo cuộn tròn đưa mốc lên, khi sensor S3 tác động thì trục kéo
ngừng cuộn. Sau đó trục kéo di chuyển sang trái, đến ví trí sensor S4 tác động thì nó
dừng và hạ mốc xuống đưa sản phẩm vào chùng chứa (TANK). Đưa sản phẩm
xuống khi S2 tác động thì ngừng. Sản phẩm ở trong thùng 20 s. Sau thời gian trên
sản phẩm được nhấc lên và di chuyển qua trái cho đến khi sensor S5 tác động thì
dừng lại. Mốc được hạ đến vị trí S2 thì chuông sẽ reo lên, người vận hành lấy sảm
phẩm và nhấn RESET chuông hế...
Bài tp môn hc: Điu khin logic
http://www.ebook.edu.vn Trang: 1
Bài 1
: Cánh tay ROBOT bc hàng hóa.
Công ngh:
loi robot này hay gp trong các xí nghip công nghip. Robot nm cht
vt t băng chuyn A b sang băng chuyn B.
1. v trí ban đầu cánh tay phía băng chuyn B
2. Khi n START động cơ thun khi động quay theo chiu kim đồng h. Khi
gp LS1 nó dng li đồng thi băng chuyn A đưc khi động
3. Băng chuyn A đưa vt tiến ti cánh tay. Khi vt ch
m vào PH1 là cm biến
phát hin vt thì cánh tay kp cht ly vt. Khi LS3 tác động tc là vt được
kp cht thì động cơ ngược khi động quay theo chiu ngược li
4. Khi cánh tay chm vào LS1 thì nó dng và nh vt xung băng chuyn B
5. Băng chuyn B luôn hot động (Khi n START nó bt đầu hot động)
START
STOP
RESET
PH1
LS
3
LS1
LS2
Băng chuyn B
Băng chuyn A
WORD_PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WORD_PLC - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
WORD_PLC 9 10 52