Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học đô thị

Được đăng lên bởi Ruby Tuyenquang
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 3680 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-----

-----

MÔN HỌC

XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ THU TRANG

XÃ HỘI HỌC ĐƠ THỊ

GV: Nguyễn Thị Thu Trang

Mục tiêu mơn học
-

-

-

-

-

-

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung
xung quanh khái niệm đơ thị
Biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức
năng của XHH đơ thị
Hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng
trong N/C các vấn đề đơ thị
Phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã
hội của quá trình đơ thị hĩa
Thấy được vai trị to lớn của XHH trong cơng tác
quy hoạch và quản lý đơ thị
Phân biệt lối sống đơ thị và nơng thơn

NỘI DUNG
Bài 1:Sự hình thành và phát triển của XHH đơ thị
Bài 2: Một số khái niệm liên quan đến XHH đơ thị
Bài 3: Các cách tiếp cận trong XHH đơ thị
Bài 4: Đơ thị hĩa
Bài 5: Cộng đồng dân cư đơ thị
Bài 6: Xã hội học trong cơng tác quy hoạch và
quản lý đơ thị
Bài 7: Chính sách nhà ở đơ thị

Tài liệu tham khảo
•
•

•

•

Viện Xã hội học (Trịnh Duy Luân chủ biên). Tìm hiểu môn
Xã hội học đô thị. Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1996.
Nguyễn Quang Vinh. Một vấn đề xã hội học hàng đầu của
việc cải tạo – chỉnh trang đô thị: giảm tổn thương cho nhóm
dân cư nghèo nhất. Tạp chí Xã hội học, số 1, 2001, trang 30
– 39.
Trịnh Duy Luân, Nguyễn Quang Vinh. Tác động kinh tế – xã
hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị. Nxb Khoa học xã
hội, Hà nội, 1998.
Viện Quy hoạch nông thôn và đô thị. Xã hội học trong quy
hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Nxb Xây dựng, Hà Nội,
1995

5. Viện Xã hội học. Tạp chí Xã hội học số 3 các năm
1991, 1993, 2000 – số đặc biệt về nghiên cứu Xã
hội học đô thị.
6. Nguyễn Thế Bá. Quy hoạch xây dựng phát triển đơ
thị, Nxb Xây dựng, Hà Nội 2004
7. Viện ngân hồng thế giới (Frannie A.Le1autier), Đơ
thị trong thế giới tồn cầu, Nxb Chính trị Quốc gia
8. Đơ thị Việt Nam

Phương pháp dạy và học
Hướng dẫn cách học
- Ơn bài cũ, làm bài tập (nếu cĩ) và đọc bài mới
trước khi đến lớp.
-Tích cực trao đổi với GV các vấn đề cịn thắc
mắc
-Tích cực đọc các tài liệu tham khảo đặc biệt là
các bài trên tạp chí Xã hội học

6

Quy định về thi cử
Các đợt thi
10%: Thảo luận + thuyết trình
20%: Báo cáo chuyên đề
70%: Tự luận

7

BÀI 1
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA XÃ HỘI HỌC ĐƠ THỊ

I.Xã hội học đơ thị trong xã hội hiện đại

Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, công
nghiệp hóa TBCN và kéo theo nó là quá trình
đ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
-----#"-----
MOÂN HOÏC
XAÕ HOÄI HOÏC ÑOÂ THÒ
GIAÛNG VIEÂN: CN. NGUYEÃN THÒ THU TRANG
Xã hội học đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học đô thị - Người đăng: Ruby Tuyenquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Xã hội học đô thị 9 10 545